50 Bibelske kjennetegn på Antikrist

Gud ønsker at vi skal kunne identifisere denne makten.


Som mange  vet omtaler  Guds Ord en makt som kalles Antikrist.
Alle de store reformatorene mente at beskrivelsen av denne makten
passet på Den Katolske Kirke.

 
Luther sa; " Vi er overbeviste om at pavekirken er setet for den sanne og virkelige Antikrist. Jeg benekter at han er kirkens overhode."

Philpp Melanchton påsto; "Det er i sannhet slått fast og uten tvil at den Romerske Pontiff med hele sitt system er Antikrist."  John Wesley siterte den definisjonen Paulus gir på Antikrist  i 2.Tess.2,3 og kalte paven "-syndens menneske og fortapelsens sønn." 
Dette er sterke anklager som ingen uten videre bør akseptere uten å ha gransket dokumentasjonen.

I en artikkelserie skal vi etterprøve Reformatorenes påstander. Vi skal ta for oss 50 av Bibelens mange identifikasjonstegn. I dette første innlegget nevner vi bare  kort kjennetegnene, som vi i senere artikler skal utdype og teste ut fra historien og pavekirkens egne utsagn. 

Uten tvile er Djevelen selv Kristi store motstander og fortjener med rette betegnelsen Antikrist, men Bibelen gjør det klart, at han flittig benytter både mennesker og systemer i sin tjeneste. Kjennetegnene som vi her omtaler er gitt av Gud selv. 

Antikrist eller frafallsmakten, er beskrevet under ulike symboler i Skrifen. Forklaring, samstilling og dokumentasjon kommer etter hvert  som kjennetegnene nevnes i senere artikler. 

 1. Dukket opp på historiens arena etter Roms fall i 538 e.Kr
 2. Ble synlig etter at Romerriket ble delt ti småriker, Dan.7:7.8
 3. Var ikke en av de ti smårikene som da oppstod, Dan:8:20
 4. Hadde i begynnelsen lite makt, men får etterhvert stor innflytelse, Dan. 7:8.20  8:9
 5. Tre av de ti rikene ble underkuet og nedkjempet for å gi makten plass, Dan 7:8.20.24
 6. Var markant annerledes enn de fire foregående politiske verdensrikene, Dan 7:24
 7. Framstår som intelligent, klok, målrettet og beregnende, Dan.7:8.20  8:25
 8. Har store ord om egen fortreffelighet, Dan 7:8.11.20.25  8:25  11:36.37.  Åp 13:5   Åp.18:7
 9. Består til Jesus kommer igjen, Dan. 7:9.10.11.12.21.22.26   8:25   11:36
 10. Forfølger Guds folk gjennom krig og undertrykkelse, Dan.7:21 8:24 13:7. 2.Tess.2:3
 11. Vinner over dem og tilintetgjør mange, Dan. 7:21.  8:24. 13:7 17:6  19:2
 12. Påfører Guds sak stor skade, Dan 8:24. 2.Tess.2:10
 13. Setter seg som mål å endre Guds hellige tid, hviledagen, Dan.7:25
 14. Også Guds hellige lov skal makten sette seg fore å forandre, Dan.7:25. 2.Tess. 2:8.9.
 15. Står for en teologi som forfekter lovens ugyldighet, 2:Tess.2:7-9.   Åp.14:12
 16. Får en blomstringstid på 1260 år, Dan.7:25  12:7. Åp.11:2.3  12:6.14  13:15
 17. Påføres dødelig skade på et spesifikt årstall Bibelen angir, Åp.13.3
 18. Skaden rehabiliteres igjen, Åp.13:3
 19. Forkaster viktige Bibelske sannheer, Dan.8:12
 20. Lærer at Jesus er Gud, men ikke menneske etter Bibelsk definisjon, 2.Joh.1:7
 21. Utfordrer Guds regjering og styresett, Dan.8:10.  11:36
 22. Er utro mot Gud ved å introdusere hedensk lære, Åp.17:2.4 18:3  19:2
 23. Bedrar andre kirkesamfunn med sin ubibelske lære, Åp.13:3.8  17:5.  18:3
 24. Utgir seg for å være Gud, 2.Tess.2:4
 25. Kopierer troen til det gamle hedenske Babylonsystemet, Åp.14:8.  17:5
 26. Står for en teologi som sier Guds lov ikke har gyldighet, 2.Tess.2:7-9.  Åp.13:3.8
 27. Lykkes med å bedra mange, Åp.13:3.8. 17:5. 18:3
 28. Farer med svik og lokker mange til frafall, Dan.8:25. 11:32
 29. Ødelegger frelsen ved å ta over Guds midlertjeneste, Dan.8:11.  2.Tess.2:4
 30. Har framgang med sitt bedrag. Dan.8:12.  11:36. Åp.13:3.8
 31. Behandler Gud og mennesker på en arrogant måte, Dan 8:23
 32. Benytter uredelighet for å nå egne mål, Dan 8:25
 33. Tilbyr sine tilhengere falsk åndelig trygghet, Dan.8:25 2.Tess.2:10
 34. Gir inntrykkav å være kristen, men forkaster den sanne Gud, Dan 11,37
 35. Er dyktig til å legge onde råd for å tjene egen hensikt, Dan 8:23
 36. Skal etter hvert få usedvanlig stor makt, Dan 8:24
 37. Benytter verdslige myndigheter for å oppnå innflytelse, Dan.8:24.  11:38
 38. Lykkes godt med det den setter seg fore, Dan.8:24.25   11:36
 39. Vektlegger jordisk rikdom, Åp.17:4. 18:16. Dan.11:38
 40. Har en spesiell by som ideologisk hovedkvarter, Åp.18:10.24
 41. Spotter Guds navn og hans karakter, Åp.13:1.5.6. 17:3
 42. Gir anerkjennelse, privilegier og rikdom til sine allierte, Dan.11:39
 43. Opphøyer seg over Gud, Dan 11:36
 44. Omtrent alle vil følge og tilbe makten, Åp.13:3.8
 45. Har et identifiserbart tall, merke eller kjennetegn, Åp 13:18
 46. Blir styrt og kontrollert av djevelen selv, Åp.12:13-17. 13:2  16:14.  18:2
 47. Besitter makt til å ødelegge og dominere fyrster og herskere, Dan.8:24. Åp.17:2  18:23
 48. Noen trofaste stod alltid makten imot, Dan.11:32.33.34.  Åp.12:6.16   17:4
 49. Spotter Den Hellige Ånd og englene, Åp.13:6
 50. Har tradisjoner som gjør ekteskap og naturlig samliv uakseptabelt, Dan.11:37   1.Tim.4:3

 51. I videre artikler tar vi for oss hvert av disse 50 punktene, for å etterprøve Reformatorenes påstander om at disse kjennetegnene passer på pavemakten.opp topp