Dyr og riker i Åpenbaringen

Johannes åpenbaring Del 5. (Åp. kap. 11, 13 og 17)


I siste utgave av MVV, så vi på  "dyret fra havet" og alle bibelens kjennetegn på denne makten. Vi så at dette dyret er identifisert som en religiøs videreføring av det hedenske romerriket, altså pavedømmet. Vi så videre at dette riket ville få et dødssår i 1798, Åp. 13:3. Mange bibelgranskere hadde forutsett pavedømmets fall rundt dette årstallet, bl.a. Isac Newton.

Pavedømmet skulle føres i fangenskap, slik det selv hadde ført mennesker i fangenskap og det skulle drepes med sverd, slik det selv hadde drept med sverd, Åp.13:10. Det var altså en gjengjeldelsens time da paven gikk i fangenskap og hans biskoper og prester ble drept i hopetall.

Men etter dette dødssåret skulle det dukke opp to nye dyr (riker), som har betydning for Guds folk og spredning av sannheten om Gud.


Alle profetier i Åpenbaringsboken må stemme overens med profetier i gamle testamentet, f.eks. i Daniel 2.
I Åp. kap. 11 møter vi "Dyret fra avgrunnen," som fører krig mot vitnene som har profetert i samme tidsrom som pavedømmets maktperiode, de 1260 årene. 

Altså dukker det en svært så aggresiv makt opp på samme tid som pavedømmet får sitt banesår, (Åp. 13:11.1.7.) 

I kap. 13, møter vi "Dyret" som stiger opp av jorden. Merk deg at dette dyret stiger opp (blir synlig), etter at pavedømmet får sitt "sår," (kap.13:10-11.) Men som en aggresiv makt gjør det seg først gjeldende etter at det første dyret fra folke-"havet," pavedømmet, har fått sitt sår legt, se kap. 13: 12.14. Ja det hjelper sågar til med å lege det dødelige såret, slik at det fullstendig gjenoppstår og skaper nye tilhengere til havdyret, det første dyret.

Dan. 2:33 viser at det fjerde dyret (riket) etter Babylon, nemlig Rom, skulle deles i 10 riker på samme måte som statuens føtter hadde 10 tær. Som to "stortær," dukker det nøyaktig på denne tiden opp to makter, som skulle sette sitt preg på verden og ikke minst på Guds folk, fram mot Jesu gjenkomst. I Daniels bok kapitlene 2.7.8 og 9, får vi vite at det fra de folkegruppene som utgjorde Europa etter Romerrikets deling, ikke skal dukke opp andre betydningsfulle riker på jorden, som har vesentlig innflytelse for Guds sannhet og folk. 

Hovedaktørene opp mot endetiden, er det religiøse Rom som etterfulgte det verdslige Rom (=den romerske kirke) og de 10 rikene som fulgte, hvorav noen deler pavemaktens ideologi og noen ikke (Profetien i Dan. 2:41-43 viser at jernet som var blandet med leire, gjør at disse rikene som etterhvert utgjorde Europa, var delvis sterke og delvis svake, (vers 42), og at de ikke i lengden ville klare å holde sammen. Profetien sier rett ut at "de vil likevel ikke holde sammen, likesom jern ikke blander seg med leire," vers. 43. At det hovedsakelig var de nordeuropeiske landene som valgte ikke å følge "romer-dyret," er noe alle vet. Selv i vår fedrelandsang, har vi bevart setningen om kong Sverre "som talte Roma midt imot." 

Det er trist å være vitne til, at det snart ikke er noen igjen som forstår hvorfor Gud bruker mange kapitler i Åpenbaringsboken, til å advare mot pavemakten, det religiøse keiserdømmet, som tok over da Rom falt. 
 

De to sentrale rikene (dyrene), som dukker opp, må altså være to av de ti rikene som alt er nevnt. De ti rikene var de ti folkeslagene, som forandret Europa fra et homogent rike til ett kontinent som var oppdelt i flere riker, og med det lille horn (pavemakten,) som en sentral makt og fortsettelse av selve romerriket. 

Havdyret i Åpenbaringsboken har de samme kjennetegn som det lille horn i Dan.7:20-21.


Vatikanstaten ble inntatt, 
paven tatt til fange 
og dyret i kap. 13 fikk sitt "sår"

De ti folkeslagene som skapte nye riker i Europa, kan vi finne omtalt i historiebøkene. Det var østgoterne, vestgoterne, herulene, vandalene, frankerne, angelsakserne, allemannerne, langobardene, burgunderne og sveverne.

Disse rikene sprer seg ut over hele den dakjente og nye verden og danner kolonier, nye riker og samvelder. I dag er er hele verden påvirket av det oppdelte Europa som startet på 500-tallet etter Kristus. 

Den ene "stor-tåen" til den symbolske billedstøtten, eller riket som bibelen fokuserer på som dyret fra avgrunnen, må være et rike som ikke går veien via "pave-dyret" og får sin styrke fra det, men som i stedet oppstår fra djevelen og som et direkte og kraftig redskap i hans hånd. Av historien skal vi nå se at èn av de ti maktene, bruker sin makt til å ta det første dyret (pavemakten) til fange, frata det all rikdom og verdslig makt og derved gi dette havdyret "dødsstøtet," eller "det dødelige sår," Åp. 13:3. Det største riket i makt og innflytelse i Europa etter pavedømmets dødssår, og som også gav Den katolske kirke banesåret, var Frankrike, etterkommerne av frankerne som jo var en av de 10 rikene. 

I tillegg til å knekke makten bibelen identifiserer som pavesystemet, fortsetter dette riket (frankernes etterkommere) også å kjempe mot bibelen (kalt de to vitnene i profetien siden Det gamle og Det nye testamentet vitner om Guds sannhet). Under pavedømmets middelalder forfølgelse, da det innebar dødsstraff å eie en bibel som kunne avsløre det katolske frafallet og vise Guds trosalternativ, vitnet likevel Guds Ord "kledd i sørgetøy av sekk," Åp. 11:3. Etter å ha gitt pavemakten sitt dødssår, tok Frankrike faktisk over rollen som forfølgeren av bibelen, de to vitnene. Frankrike ga Den katolske kirke sitt banesår. Ideologien som etterhvert fikk grobunn med den franske revolusjon som kilde, forårsaket at den samme makten deretter angrep bibelen like voldsomt som pavemakten hadde gjort. Det kommer helt klart fram i disse profetiene, at djevelen styrte ideologien både i Rom og Paris. Begge maktene ble brukt av Guds fiende.

Kjennetegn på dyret fra avgrunnen. 

Det er i Åp. 11, fra vers 7, at dette dyret blir beskrevet. Vi blir fortalt at denne ideologien;

1. Kommer fra avgrunnen og har sitt hovedsete i en by som blir sammenlignet med Sodoma. Hva var bibelens kjennetegn på Sodoma? Jo, eksempler er seksuel umoral og trakasering. ("De taler åpent om synd, de skjuler den ikke," Jes. 3:9.) Menneskene der var overmodige og frekke. De hadde rikdom, men ville ikke hjelpe de fattigste. De opphøyet seg selv, se Esek. kap. 16.

Under revolusjonen i Frankrike, begynte tilbedelsen av "fornuften," som ble symbolisert med en lettpåkledd dansepike. 10 nov. 1793, ble et symbolsk fjell bygd i kirkekoret i en sentral kirke og en skuespiller brakt fram for å bli tilbedt. Senere samme år, ble alle kirker i Paris inviet til "fornuften" i stedet for til Gud. I et samtidig malt bilde, kan vi se to nakne damer danse for Barras og Napoleon. Keiseren ble senere gift med en av dem. Dette er bare noen få eksempler.

De franske kongene hadde lenge levd i sus og dus og i 1795 eksploderte fornøyelseslivet blant velstående i Paris i skrikende kontrast til nøden i byen. Dette skjedde under den verste hungersnøden byen hadde hatt på mange år. 

Voltaire, som var en av inspirasjonskildene til den franske revolusjon, uttalte: "Jeg er lei av å høre folk si at tolv menn grunnla den kristne religion. Jeg skal vise at èn mann er nok til å utrydde den." Hva kan slike holdninger kalles, om ikke overmot?

Siden både konge, adel og presteskap var like korrupte og maktsyke, ble de alle forhatt av folket. De levde i luksus og velstand og eide jorda andre måtte dyrke. Kirken hadde tilegnet seg enorm rikdom gjennom den mørke middelalder. Det er lett å forstå hvorfor pavemakten ble satt i samme bås som de verdslige herskerne, siden kirken faktisk var fullstendig verdslig og ugudelig. De fattige måtte bære og slite for andres rikdom. De rike gjorde stor urett mot de fattige, som også måtte betale tunge skatter. Men de som utsugde de fattige, betalte ikke selv skatt, de brukte den.

Frankrike i tiden før og under den franske revolusjon, var i sannhet et Sodoma.

Men bibelen sier i samme vers, Åp. 11:8, at byen også skulle være som riket Egypt.

Egypt slik vi lærer det å kjenne fra Mose tid, hadde som sin mest synlige karakteristikk, en holdning som totaltavviste Gud. "Hvem er han?" spurte Farao spottende. Frankrike gikk en helt annen vei enn f.eks. England, som antok protestantismen og derved formet et samfunn uten katolske makthierarkier og ufrihet og utviklet derfor en helt annen ideologi på samme historiske tid. I Frankrike var det "opplysning" som skulle erstatte sann gudstro. Voltaire ropte til kirken og troen: "Knus den avskyelige."

En av de mest kjente og solgte bokverk før revolusjonen, var en Encyclopedia, hvor Gud var avsatt som Skaper. Forfatterne av boken, stilte seg derfor kritisk og spottende til alle religiøse åpenbaringer, kirkens dogmer og tro på mirakler. (Kan du høre ekkoet fra Egypt?). Det ble også harselert med Den Hellige Ånd. 

Likevel så de franske filosofene helt klart den voksende friheten hos protestantene. Geneve ble rost for sitt frisinn av de samme menn som hånet den kristne tro. (Boka ble senere, da katolisismen igjen fikk fotfeste, forbudt i Frankrike, da anerkjennelse av Geneve ble betraktet som kritikk av katolisismen). England ble også beundret for sin frihet og velstand. De franske ateistene forsto rett og slett ikke, at det nettopp var den kristne protestantiske ånd, som var sentral i produksjonen av denne friheten og velstanden. England derimot, kalte opplysningsideologien i Frankrike for overflatisk og pretensiøs intellektualisme samt urimelig forakt for autoritet og tradisjon. 

Under den franske revolusjon ble et stort antall katolske geistlige, og de som støttet dem, henrettet.

Ikke glem at revolusjonens angrep var på katolsk "kristendom." Det franske folk hadde allerede avvist bibelsk kristendom. Den katolske kirke i Frankrike, hadde i forveien drept eller forvist nesten alle reformatorene i landet før revolusjonen. Derfor ble de i tiden før revolusjonen, kun sittende igjen med Den katolske kirkes stramme grep og med filosofer, som ved å angripe denne kirken også begynte å spotte Gud. Det endte med en total og organisert avkristning og forkastelse av Guds bud under revolusjonen. 

"I frihetsskolene prekte de mot kirke og tro. Verdslige seremonier ble innført ved minnehøytider og begravelser. Det var sterke antireligiøse stemninger," forteller professor ved Sorbonne Albert Soboul, (universitetet i Paris.) Innføringen av revolusjonkalenderen var i følge historikere revolusjonens mest antikristelige vedtak. 5.oktober 1793 ble bl.a. 10-dagers-uken innstiftet. Skapelsesuken som Gud selv var opphavsmann til, ble hånlig forkastet. Hvis en slik 10-dagers uke hadde blitt akseptert, slik at ordningen ble spredt til alle andre land, ville det ha skapt store konsekvenser for både jøder og bibeltro kristne, som ønsket å helligholde den bibelske hviledagen. De måtte da ha fulgt sin egen kalender som var synkronisert med Guds Ord.

Det ble også forbudt å avholde religiøse seremonier og samlinger utenfor kirkene. En av kirkene ble omgjort til tempel for "sannheten." Den 17 oktober i 1793, avsverget en av seksjonene (bydelene) i Paris den kristne tro og snart fulgte andre seksjoner etter. Store maskeradeopptog hånte det kristne budskap og bibler ble brent offentlig.

Når Guds bud var opphevd og erklært ugyldige, var det ingen grenser for hvordan ondskapen fikk herje. At kapitlet i Åpenbaringsboken som vi studerer, sammenligner tilstanden med Sodoma og Egypt er lett å forstå.

"Septembermyrderiene" kalles det store folkemord i 1792, der prester, biskoper og alle som assosierte seg med kristendommen, ble drept i hopetall. Tiden 1793-94 kalles selv i dag for redselsherredømmet eller terrorregimet i Frankrike. Hodene rullet i gatene. Fred og lykke forsvant fra hjem og sinn. Ingen var trygge. De som triumferte den ene dagen, ble mistenkt og dømt den neste.

Hvem sto bak den franske revolusjon?

Nå trer dyret fra avgrunnen fram og begynner å vise hvem som var bakmannen til denne ateistiske og gudsbespottende ideologien, som ledet til den franske revolusjon.

Bibelen nevner ordet "abyssos" åtte ganger i Det nye testamentet. Betydningen av dette ordet er avgrunnen, havdypet, et oppholdsted for de onde ånder og bostedet for avgrunnens engel, djevelen selv. 

Den 7. mai 1794 vedtok konventet i Paris et dekret, der det i 2 artikkel heter: "Det franske folk bekjenner seg til troen på "et høyere vesen" og sjelens udødelighet." I juni samme år, holdt de så en fest for det høyestes vesen. Vær oppmerksom på, at den kristne Gud alt var "avskaffet," og revolusjonistene søkte nå åndelig kontakt med en makt som skulle være et alternativ til Gud. Robespierre gikk foran i opptoget for å hylle dette vesen eller denne åndsmakt. Hvem var det egentlig de rettet sin tilbedelse mot? Det var dyret fra avgrunnen, Satan selv. "Det høyestes vesen," er et av de navn frimurerne bruker i sine ritualer og foredrag. I et eksempel sier de i et av sine løfter: "Jeg er en fri person som har fylt 21 år. Jeg bekjenner at jeg tror på det høyestes vesen." Dette er ikke et uttrykk som beskriver bibelens Gud. 

Den 1 mai 1776, lanserte en mann ved navn Adam Weishaupt, en hemmelig plan som ble avslørt da dokumenter som var tiltenkt Stormesteren av den store orientalske Frimurerlosjen i Paris, ble funnet etter at kureren ble truffet av lynnedslag og omkom. 

Dokumentene som ble funnet, samt ennå flere dokumenter som senere ble beslaglagt, ble publisert i 1787. Her går det fram hva Weishaupt og hans organisasjon, Illuminati hadde for planer. Her er noen av dem;

1. Å tilintetgjøre den vestlige verdens kristne samfunnsform.

2. Å omorganisere samfunnet slik at det ble underlagt en styrende maktelite

3. Å sette "Lysbæreren" (navnet betyr "Lucifer") på verdens trone. 
 


Bibler blir brent.
En av lederne under den franske revolusjon, robspierre, gikk i bresjen for å tilbe "det høyeste vesen", Lucifer selv.

4. Mange metoder og målsetninger ble beskrevet i dokumentene. Noen av dem var å avskaffe privat eiendom, arverett, religioner og familiesystemet. Det skulle bl.a. oppmuntres til fri seksualitet. 

Foreldres ansvar for barna skulle fratas dem og overføres til staten. Barna skulle oppdras av staten i noe som lignet barnehager eller daghjem. Abort, dødhjelp, samt planer om å kvitte seg med handikappede barn, var også deler av planen.

Flere av disse formålene finner vi senere igjen i ulike retninger av sosialismen og kommunismen, som faktisk er videreføringen og tilpasningen av den franske revolusjonens hovedideer. 

1. mai, som var de franske ateistenes og Lucifer-tilbedernes spesielle ideologiske merkedag, finner vi igjen som "helligdag" i land hvor disse ideer fra "dyret fra avgrunnen" har fått fotfeste. Rabbineren Marvin S. Antelmann har forresten påvist, at en rekke ideer i Weishaupts samfunnsvisjon, er hentet fra Platons bok, "Staten". 

Men la oss se om det er flere klare forbindelser mellom den franske revolusjon og dyret fra avgrunnen.

At den franske revolusjonens bakmenn var frimurere, kan leses i historiebøker. Finasieringen av den franske revolusjon, skal ha kommet fra disse mektige menn som i egen interesse ville styrte adel, konge og kirkeledere for selv å få innflytelse. Jesuittene var blitt oppløst i 1773 av en pave som var på defensiven. Nå sto noen av denne organisasjonens mektigste menn på bar bakke og søkte allianser for hevn. De slo seg sammen med illuminati og var med å planlegge revolusjonen. Hertugen av Dòrleans var en av Frankrikes rikeste menn og øverste leder for den franske frimurerlosje. Han støttet revolusjonen økonomisk og spilte en sentral rolle mot konge og adel. Han stilte også sitt palass til disposisjon for de revolusjonære. Hans sønn ble forøvrig senere kong Ludvig Filip, som var konge i 18 år, (1830-48). 

Også i andre land, f.eks. Belgia, fikk frimurerordenen stor utbredelse som organisasjon for de progressive i det som ble den belgiske revolusjon. Begge revolusjonslederne der (van der Noot og Vonck), var framstående frimurere som i sine losjer tilba Lucifer, "Det høyestes vesen." I 1791 skrev forøvrig også Mozart tryllefløyten, som var en beskrivelse av frimurer-ritualer. Napoleon ble samme år medlem av jacobinerklubben i Paris hvor revolusjonen hadde sitt arnested.
 

Åp. 11:8 sier noe mer om byen som lignet Sodoma og Egypt. Det står "der hvor deres (vår) Herre ble korsfestet." Mange tror derfor at byen må være Jerusalem. Men igjen taler Åpenbaringen i tegn og symboler. I samme vers forteller Gud oss rett ut, at disse uttrykkene ikke må tolkes bokstavelig. Det står om denne byen, "den som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre - etc." Ble Kristus i "åndelig" eller symbolsk betydning korsfestet i Paris? Jesus sier selv; "Det dere har gjort mot en av disse mine minste brødre, det har dere gjort imot meg" Matt. 25.40. Hvem ble "korsfestet," tatt av dage, myrdet og torturert for sin tros skyld i Paris`gater? 

Under Barthelomeus-natten f,eks. ble 60.000 hugenotter (protestanter) myrdet. Utryddelsen av protestantene gjorde selvfølgelig landet katolsk, siden dette da var den eneste form for "kristendom" som var igjen. Situasjonen er altså at alle protestanter var blitt drept eller hadde klart å rømme fra landet. I England derimot, førte forfølgelsen av protestantene til at deres tro og livsstil ble kjent for alle. Resultatet var at flertallet ønsket at landet skulle styres etter deres prinsipper. Derfor ble konsekvensen at England ble en friere nasjon. 


En av den franske revolusjons avleggere er kommunismen og dens store angrep mot Guds ord og  folk

 

Vers 9 i kapitlet vi studerer, sier; "I tre og en halv dag ser mennesker av alle folk, stammer og tungemål på likene deres……" 

I profetisk tid, blir "3 og en halv dag," til 3 og et halvt år. Hvor lenge varte denne gudsbespottelsen og bibelfornektelsen i Frankrike? Vedtaket om å avskaffe den kristne religion kom i april 1793. Senere samme år, fulgte en rekke avkristningsvedtak. Skapelsens 7-dagers uke ble opphevd samme år. 

Tre og et halvt år senere ble igjen kristendom og bibel tillatt. Napoleon stiger fram på arenaen, og en ny æra begynner for Frankrike og Europa.

Følgende kunne leses av de franske innbyggere i Gazette Nationale 14 nov. 1793 "Museumsseksjonens folkeforening kunngjør herved at medlemmene i denne seksjon har øvet rettferdighet mot alle overtroens og løgnens bøker. Bønnebøker og huspostiller, gamle —og nye testamenter, har i en stor ild, sonet for de dårskaper de har påvirket menneskeslekten til å begå."

I tre og et halvt år hadde Guds ord ligget livløse i "porten," Åp. 11:8, (oversatt gaten i vår bibel). "Porten" var stedet brukt som rettssal og byadministrasjon på bibelens tid.

Frankrike var før revolusjonen brøt ut, Europas sterkeste stat (Aschehougs verdenshistorie bind 10, side 208.) Paris var klodens metropol på 1700-tallet og konkurrerte med London om å være verdens sentrum. Det som foregikk i Frankrike, var gjenstand for hele verdens blikk. "Alle folk, stammer og tungemål," (vers 9), var tilskuere.

Historiebøkene forteller oss at revolusjonen lagde et skille i europeisk historie og historikerne hevder også at ideologien som ble tent under den franske revolusjon, skapte en verden som aldri mer kunne bli den samme. Vers 10 i Åp. 11 sier, at "de som bor på jorden skal glede .. og fryde seg.. fordi disse to profetene (bibelen, Det gamle og Det nye testamentet), .. var tilintetgjort". Ja, besmittelsen av de antireligiøse ideene fra Frankrike ble spredt fra land til land. I Sverige ble vanlig nyhetsinformasjon fra Frankrike rett og slett forbudt en tid. 

Dette p.g.a. at man så den katastrofale virkningen denne ideologien hadde overalt i Europa. Da nyhetene om de verste volds og kriminalitetsbølgende fra Paris kom, ble folk som hadde gledet seg, forferdet over virkningen avkristningen hadde fått.

Men de to vitnene skulle gjenoppstå som aldri før og skulle stige opp til det høyeste av himmelen, (vers 11.) Slik Jesus sto opp fra de døde og dro hjem til himmelen og kristendommen fikk en verdensvid spredning, slik ser vi nå at spredningen av Guds Ord ble enorm. Midt for øynene på sine fiender, er de to vitnene (bibelen), blitt hedret og spredt som aldri før i verdens historie. Fra 1804 og senere ble en rekke bibelselskap stiftet. Bibelen ble oversatt til mange hundre språk og dialekter. Misjon til hedenske land skjøt fart over hele verden. Fra å være en forbudt bok under den katolske middelalderen, (Kledd i sekk), til en forfulgt bok under den franske revolusjon, er den nå verdens mest solgte bok og spres fortsatt overalt. Men i land som skulle få føle ettervirkningene av den "franske filosofi" og dyret fra avgrunnen, kommunistiske land, ble bibelen fortsatt forfulgt. 
 

Åp. 11:13 sier at en rystelse, som et jordskjelv, var resultatet av Frankrikes opprør mot Gud, (roten til ordet rystelse og jordskjelv er det samme på gresk). Politisk jordskjelv, kaller historikeren Grimberg, det som skjedde. En av de ti rikene i Daniels profeti, (Dan. 2:33 og 7:24), lå svekket og ødelagt tilbake etter Napoleon. Men før Frankrikes storhetstid var helt over, prøvde Napoleon å samle de ti rikene, og derved motbevise Daniels profetier. Han inntok land etter land og satte sine egne familiemedlemmer og nærmeste venner, på de ulike tronene i Europa. Men Bibelen forteller i Dan. 2:43, at "de skal blande seg med hverandre ved giftemål. Men de vil likevel ikke holde sammen." Alle familiemedlemmene måtte forlate sine troner og noen ble landsforvist. Kun Jean Bernadotte i Sverige/Norge ble sittende, men han gikk etterhvert mot Napoleon.

Et studium av illuminismen 
av Adam Weishaupt, utstilt i 
Ingolstadt museum


 

Paris ble inntatt av de 7 allierte. Hvor mange som ble drept er ikke opplyst i noe historieverk. Men Frankrike falt og fredsbetingelsene ble diktert av seierherrene. Bibelens profetier seiret igjen.

Dyret fra avgrunnens ettervirkninger i dag.

Selv om Frankrike som nasjon gikk svekket ut, var ideologien fra revolusjon og opprør mot Gud fortsatt i utbredelse. Mange mennesker på jorden var blitt forferdet over det som hadde skjedd i Frankrike, mens andre filosofer ruget videre på ateismens og gudsbespottelsens prinsipper. Engels og Marx var to av dem. Det samme var Lenin. Feministbevegelser og sosialistiske grupperinger likeså. I 1829 ble det vedtatt på et Illuminatimøte i New York, at alle organiserte ateister skulle gå inn i kommunistbevegelsen. 

1. mai er et symbol på den store utbredelsen dyrets ideer har fått. 1. mai er dette dyrets helligdag, på samme måte som den hedenske soldagen, søndag, er symboldagen for dyret fra havet, pavemakten. 

1. mai var også Illuminatis stiftelsesdag og samtidig heksenes og trolldommens okkulte dag i middelalderen. 

I dag feires 1. mai i store deler av verden som arbeidernes dag og viser sosialismens og kommunismens spredning. At arbeiderne og det vanlige folk ble sviktet i kommunistlandene og at "arbeiderkonseptet" kun var et skalkeskjul for egen maktgladhet, er enestående godt dokumentert ved avsløringene i det tidligere Sovjet og Øst-Europa, store deler av Afrika og Asia, og nå senest Albania. 

I kommunistlandene hadde makt- og parti eliten egne butikker å handle i. De hadde tilgjengelig luksus og privilegier den vanlige borger bare kunne drømme om. Samtidig ble "grasrota" overvåket, manipulert, fratatt all rettssikkerhet, ble dømt skyldige i fiktive rettssaker uten reell forsvarer, fratatt all religionsfrihet og hindret i å reise hvor de ønsket. Individets frihet til å leve og tro etter egen samvittighet, ble knust. Et slikt samfunn, hvor makteliten kunne knuse massene, var selve idealet for den franske revolusjonens ateistiske mål. Kommunistfilosofien bar det meste av tankegodset videre og den noe mer moderate sosialismen, har tatt med seg og forfekter de av ideene som ennå er mulig å "selge" i en ny tid. For oss idag er det viktig å se ideologiens røtter og hensikt.

Et historieverk beskriver kommunismen som det mest dramatisk, signifikante fenomen i vår tid. Millioner av mennesker rundt omkring på kloden, har vært slaver for dette systemet, som hadde Lucifer-tilbedelse og gudsfiendskap som sin mer og mindre "skjulte" ideologiske ramme. Mellom 100-300 millioner vanlige mennesker er myrdet (American Encyclopedia), av makteliten i de land som valgte å følge "dyret fra avgrunnen." 

Vi kan forstå hvorfor Herren har valgt å advare mot og informere om dette maktsystemet, som Guds fiende etablerte for å ødelegge bibel og evangelium. 

Men kommunismen falt og faller framdeles. Moderne historikere anser 1989 for å være "fallets år," symbolisert med at Berlinmuren ble revet. Er du oppmerksom på at mange bibelgranskere og forkynnere på bakgrunn av profetiene vi har studert i dette innlegget, forutså kommunismens og Berlinmurens fall, og forkynte dette i tiden før det skjedde? Det var andre forkynnere, som ikke tilbrakte nok tid med Guds Ord, som forkynte at kommunismen skulle spille en sentral rolle i endetidens kriser. Dette er ikke hva bibelen forteller. 

I følge Åpenbaringsboken, vil nå (etter kommunismens fall) en annen alt eksisterende stormakt vokse seg mektig, som det neste store dyr med innflytelse på Guds folk og Guds sannhet. Det er dyret med to horn som et lam og som taler som en drage, Åp. 13:11. 

Havdyrets sår, Åp. 13:3, vil nå også være helbredet og dramaet i siste halvdel av Åp. kap. 13 og 17 vil deretter utspilles. Dette skjer for våre øyne i dag. 

Vi skal studere dette i lys av bibelen i neste utgave av MVV. EHB. opp topp


Mens Vi Venter - Nr. 17 . 1. kvartal 1997
http://welcome.to/MensViVenter