Den falske profet avslørt - del 1

Dyret fra jorden - del 4
Vi har enda igjen å studere hva dyrets bilde og dyrets merke egentlig er, men før vi tar for oss disse viktige emnene, skal vi bevise at det nettopp er den voksende og populære trosbevegelsen som møter alle profetienes kjennetegn på den falske profet.

At denne bevegelsen har sitt utspring i USA, vet alle som følger med. Vi må faktisk  forholde oss til en håndfull sentrale ledere og forkynnere innenfor denne kategorien, som hver for seg har påvirket mengder av lokale forkynnere rundt om på kloden. Det er disse synlige, amerikanske, åndelige trosbevegelses-guruene pastorer fra hele verden oppsøker for å kunne bli deres elever, og lære deres metoder og hemmeligheter. Det er de samme personene som blir invitert til å arrangere store korstog, hvor ti-tusener av mennesker samles. De er blitt den nye kristenhetens globale profeter, som gjør at deres lære, erfaringer og påstander aksepteres ukritisk av millioner av mennesker. De antas å stå Den Hellige Ånd nærmere enn andre, og uhyggelig mange tror Gud taler gjennom dem til resten av kristenheten, uansett hva de sier.

De profeterer i Herrens navn, men få reagerer når det de hevder at Gud har vist dem, ikke finner sted. I følge Bibelen er dette alt vi behøver å vite for å kunne påstå at vi har å gjøre med en falsk profet. (5.Mos.18:22.)

Blant disse sentrale profetforkynnerne finner vi også eksempler på at rendyrket spiritisme praktiseres, hvor såkalte avdøde mennesker, (urene ånder… demoners ånder, Åp. 16:13.14.) materialiserer seg, og gir budskap som skal formidles videre. De benytter seg også av hypnose. De hevder at de helbreder mange mennesker, i Jesu navn, men mange helbredede er like syke når man oppsøker dem hjemme et par uker etter hendelsen. 

Trosbevegelsens teologiske røtter.

Før vi betrakter forkynnelsen til noen av trosbevegelsens    nåværende sentrale    ledere, kan det være nyttig å se litt på den teologi og lære denne retningen står for. Noen tror at denne bevegelsen er en utvekst fra den tradisjonelle pinsebevegelsen, men det er ikke tilfelle. Rent teologisk representerer fenomenet i stedet en religionsbastard, eller en sammenblanding av gnostiske og okkulte elementer, som det ikke er vanskelig å se sporene av gjennom historien. Hovedtrekkene går fra åndsdogmene som Paracelsus (ca.1400 e.Kr.) lærte, via Mesmers metodikk, til P.P. Quimby (1800-1860.) På dette tidspunktet delte læren seg i tre retninger. (A) Unity bevegelsen, (Charles og Myrthe Fillmore.)  (B) Christian Science, (Mary Baker Eddy 1821-1910.) (C) New Thought, (J. og A. Dresser og W.F. Evans.) Alle de tre retningene har de gnostisk/okkulte elementene i seg, men utviklet seg forskjellig fra dette utgangspunktet av. Fra sistnevnte teologiske skole, kom C.W. Emerson og hans Emerson College i Boston. På dette filosofiske lærestedet, studerte E.W. Kenyon, som igjen ga læren til Kenneth Hagin. Vi burde også nevne John Wimber, og hans ide om den tredje bølgen som skal samle alle kirkesamfunn til èn global bevegelse, hvor lære og trosulikheter skal nedprioriteres, og all fokus i stedet skal bli på overtaturlige tegn,- under- og mirakler.

Disse retningenes lære sier at mennesket er en ånd, som bærer individets personlighet. Denne ånden har en sjel som er fanget (bor) i et legeme. Flere av Østens religioner, samt hele New Age bevegelsen, hevder denne ubibelske filosofien. Ideen er typisk gnostisk, og er bra dokumentert av kirkehistorien. Siden de mener at det egentlige menneske er en ånd og kun det, er det ånden Gud frelser. Gud er lite opptatt av sjel og legeme. De hevder videre at når ånden gjenfødes, (blir frelst), får den Guds natur, og blir derfor fullkommen. Da er frelsen ordnet i Guds system og dette er et engangsfenomen. Hvis du senere i livet, i tanke, valg, prioritering eller handling, lever i aktiv synd, har ikke det noe med din fullkomne og frelste ånd å gjøre. I så tilfelle er det bare sjelen eller kroppen som synder, og det er ikke Guds problem og påvirker ikke frelsen. Som Kenneth Hagin sier det i sin bok Menneskets Ånd, side 9; Når ånden er frelst, må den kristne selv frelse sin sjel med fornyelse av sinnet.

En annen sentral lære i denne teologien, er loven om munnens bekjennelse, også kalt ordets skapende kraft. Det sies at Jesus ikke lenger har noen makt over djevelen, siden den nå er overført til den kristne. Derfor vil den troendes proklamasjoner, binde og løse i den åndelige verden. Loven sier at alt som er uttalt vil skje. Du skal erklære deg frisk og rik osv. og da vil det du proklamerer skje, for universets åndskrefter er til din disposisjon.

Alle som vil, kan lese disse bevegelsenes bøker, og selv få bekreftet at de teologiske hovedtesene, med svært lite endring, er videreført fra de tidlige gnostisk/okkulte skolene til Hagins hovedkvarter, som er Rhema bevegelsens College i Tulsa, Oklahoma. Ved dette lærestedet fikk både Åge Åleskjær (Oslo kristne senter) og Ulf Ekman (Livets Ord) sine utdanning. Det er også denne teologien som forkynnes i trosbevegelsens mange sentra i Norge, og rundt om i verden. Det er den samme læren som dominerer tv-forkynnelsen i og fra USA, og som kopieres av korstogforkynnere i Vest-Europa, Øst-Europa og Afrika.

De fleste av trosbevegelsens sentrale dogmer benytter ord og uttrykk som vi kjenner fra Bibelen, men de tillegges en mening som er bibelfremmed. Hedensk filosofi blir ikke avslørt av denne forkynnelsen, men blir innlemmet i den. Men la oss møte en av trosbevegelsens sentrale forkynnere.
 

Benny Hinn.

Det er naturlig å begynne med denne mannen, siden han i skrivende stund vel er den mest populære. Hans TV-show når omtrent alle land. I Norge sendes de på TV-2. Opptil 20.000 - 40.000 samles i store kongresshaller for å lytte når han kommer på scenen. I USA påstås det at hans regelmessige sendinger når ca. 16 millioner seere. Benny Hinn forteller sine tilhørere at store grupper med avdøde mennesker oppsøker ham, blant annet den døde trosforkynneren og healeren Kathryn Kuhlman. Benny Hinn besøker også ofte hennes grav for å motta en ny salvelse fra hennes ånd, som svever over den dødes skjelett. Benny Hinn er spiritist, og mottar budskap fra onde ånder som utgir seg for å være døde mennesker. Likevel er han hjertelig velkommen som gjestetaler og inspirator på trosbevegelsens samlinger i Norge, og hans show sendes på norsk TV i regi av kjente lokale trosmenigheter, som derved er med på å normalisere at onde ånders manifestasjoner erklæres å være bevis på Guds Ånds nærvær.

Det spiritistiske elementet i trosbevegelsen er ikke vanskelig å forstå, hvis vi ser sammenhengen i de profetiene vi alt har studert fra Åp. 13. Vi har sett at djevelen selv, (dragen), ga dyret fra havet, (romerriket), sin kraft, trone og makt. Da paven senere gled inn i keiserens rolle og funksjon, med både religiøs og politisk myndighet, viste denne kirkens falske lære og forfølgelse, at den i sannhet videreførte både djevelkraften og djevelmakten. Videre ble vi informert om at det er dyret fra jorden, (USA), som gjennom en protestantisk kristen gruppering i dette landet, som vil bli den sentrale aktøren i opprettelsen av dyrets bilde og merke, og som skal utøve den samme djevelmakten som det første dyret hadde. (Åp. 13:12.) 

David Barret i Lousanne-kommisjonen, skriver at ca. 550 millioner mennesker nå er med i denne kristne retningen.

Kenneth Hagin er mannen som mer enn noen har utformet den læren som blir fulgt av de fleste innen denne store bevegelsen vi skal beskrive. Bibel–treningsskolen i Tulsa, Oklahoma har utdannet 16500 elever fra hele verden siden de startet opp i 1974. Årlige opptak i dag er 750-800 elever. Her finnes også helbredelsesskoler. Han når verden med sitt budskap via, kassetter, video, radio, litteratur og korstog (et ord som forøvrig gir fryktelige assosiasjoner for «kjettere, jøder og muslimer» ) over hele verden. Han har 13 trenings bibelsentra spredt over hele verden bl.a. i Syd-Afrika, Australia, Brasil, Tyskland, Thailand, India og Østerrike. 

 
 
 Mesmer var en kjent hypnotisør på 1800-tallet. Denne tegning viser ham i aksjon. Ved å strekke ut hånden fikk han mennesker til å falle

 
 Benny Hinn i ikke ulik Mesmer-posisjon. Ved hjelp av den rette musikalske stemning, som Mesmer anbefalte, og suggererende effekter, strekker han til slutt ut hånden og menneskene faller.
Resultatet av Mesmers suggesjon og hypnoseteknikker, var at det lå slagne omkring på gulvet. Mesmer selv ses med hånden utstrakt.
Benny Hinn med samme kroppsbevegelser som Mesmer og samme resultat. Folk ligger slagne omkring på gulvet. Benny Hinn er ikke den eneste som skaper disse effekter på sine møter. Lik Jesu virksomhet er det i hver fall ikke.
 
Vi leste også at denne protestantiske mirakelfokuserte gruppen, ble identifisert som den falske profet, og at demoners ånder, Åp. 16:14, (urene ånder) kom ut av denne bevegelsens munn, Åp. 16:13, (som betyr forkynnelse og lære.) Dette kan ikke tolkes på annen måte enn at det Bibelen kaller spiritisme, (som er falne engler, altså onde ånder), er i virksomhet i dette kristne miljøet. Det innebærer også at disse åndene kan være kilden til miraklene og åndsmanifestasjonene, som Guds Ånd gis ære for, men som Jesus ikke kjennes ved. Alle kristne er pliktige til å advare mot falsk lære, og vi må ikke la oss lure til å tenke at en slik advarsel representerer et angrep på menneskene som er fanget i eller bedratt av det falske. 

Siden Benny Hinn selv benytter seg av både spiritisme (åndemaning) og hypnose i sin virksomhet, uten å bli konfrontert med det av andre ledere innen trosbevegelsen, er det rimelig å anta at han påvirker andre forkynnere til å gjøre det samme. Da kan det være på sin plass å se litt på hva Bibelen sier om åndemaning og spiritisme.

Spiritisme i Bibelen.

   Om kong Manasse sies det at han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og det inkluderte styggedommene til hedningefolkene som Herren hadde drevet bort fra Israels barns ansikt, 2. Kong. 21:2. Blant disse styggedommene var det å drive med åndemaning og spiritisme, vers 6. Til Moses hadde Gud sagt at hans folk ikke under noen omstendighet måtte ta etter styggedommene til folkeslagene som bodde omkring dem, 2. Mos. 18.9. Gud sa; Det må ikke finnes noen hos deg som driver med åndemaning, spiritisme eller en som påkaller de døde, vers 10.11. Enhver som gjør dette, sa Gud, er en styggedom for Herren, 5. Mos. 18:12.

1. Samuels bok kap. 28, forteller om den frafalne Saul som ba en spiritist og åndemaner påkalle Samuels avdøde ånd, noe som også ble gjort. Herren hadde foreskrevet dødsdom for dem som drev på med spiritisme. Hvorfor var Gud så streng med denne praksisen? Årsaken var at spiritisme representerte direkte kontakt med onde ånder, eller djevelens falne engler, som utgir seg for å være de avdøde. Enhver religiøs jøde kan fortelle oss at læren om sjelens udødelighet er hedenskap, og fullstendig fraværende i Guds undervisning gjennom sine profeter i Det gamle testamentet. Denne læren hadde sin opprinnelse i den første løgnen som Satan selv uttalte i Edens hage; Dere skal slett ikke dø. Senere har Den Onde fått denne dødelige doktrinære giften inn i alle falske religioner og inn i den protestantismen Bibelen kaller den falske profet. Læren om sjelens udødelighet er selve nøkkelen til det spiritistiske bedraget.
 
 

Mesmerisme og  hypnose. 

Ved å studere flere  videoer av den omtalte trosbevegelsesforkynneren Benny Hinn, er det relativt lett å observere at han benytter seg av en rekke mesmerisme-teknikker. Mesmerisme er et fenomenet som senere ble kalt hypnose. Vi inkluderer ikke dette for å ta oppmerksomheten bort fra okkulte og spiritistiske manifestasjoner, som også beviselig er en del av Benny Hinns forkynnelse. La det i utgangspunkt være helt klart at en sann Guds profet ikke under noen omstendighet ville benytte seg av lærte hypnotiske metoder eller spiritisme i sin tjeneste for Herren.

Derfor skal vi, for sammenhengens skyld, se litt på hva mesmerisme eller hypnose er. Franz Anton Mesmer ble født i 1734, og studerte medisin i Sveits. I 1766 ga han ut avhandlingen De planetarum influxu, hvor han mente å påvise at kosmiske krefter hadde en innflytelse på menneskelige sykdommer gjennom noe han kalte dyrisk magnetisme. Han utviklet etter hvert en behandlingsmodell som benyttet magnetiske strykninger og armbevegelser som igjen satte pasientene i en transetilstand. Best resultat hadde han med fysiske lidelser som hadde en opprinnelse i sinnet. (Det vi i dag kaller psykosomatiske lidelser.)

Han arrangerte også demonstrasjoner på ulike læresteder og sykehus. Disse utviklet seg ofte til ren underholdning. Ved å veive med armene mens han vekselvis hvisket eller hevet stemmen, samtidig som spesiell musikk ble spilt, gikk pasientene ofte i transe og ville til slutt falle bakover slik at hans assistenter måtte stå bak dem og hindre at de skadet seg. Musikken han benyttet var emosjonell, og skiftet mellom ekstremt langsomt, og hurtig og høyt. 

På grunn av stor motstand fra legestanden, måtte Mesmer forlate Wien i 1778 og slo seg ned i Paris. Her ble det nedsatt en kommisjon, med blant annet kjente personer som Benjamin Franklin og Lavoisier, for å undersøke holdbarheten til Mesmers behandling. Det ble konstatert at man ikke benektet at visse pasienter ble hensatt i en transetilstand, kunne miste bevisstheten for en kort stund og opplevde midlertidig smertereduksjon, men det kunne ikke påvises varig helbredelse av noen klart diagnostiserte lidelser. Under den franske revolusjon fant Mesmer det tryggest å flykte, og døde som relativt ukjent landsbylege i Sveits.
 
 

På møte med Benny 

Vær oppmerksom på at vi ikke videreformidler rykter og andres historier når dette skrives. Vi har sett mange av Benny Hinns TV-programmer, og lest hans bøker.  Før Benny Hinn selv kommer på scenen, varmes forsamlingen opp med stadige gjentakelser av små vers og kor. Sangene er langsomme og melodiene vakre. Spesielt inviterte sangere leder ofte an, og får forsamlingen til å synge med på koret. Det er viktig at de frammøtte allerede har deltatt personlig og emosjonelt før selve showet begynner. Benny Hinn glir inn på scenen mens lyskasterne følger ham, musikken spiller, og forsamlingen klapper. Han begynner ofte med å synge uhyre l-a-n-g-s-o-m-m-e sanger, med mikrofonen så nær munnen at han omtrent kan hviske teksten. Det er mye gjentakelse og flere og flere i forsamlingen reiser seg og begynner å svaie med kroppen og veive langsomt med armene i takt med musikken. Det ser ut til at de gleder seg til å bli revet med, og åpner sinnet og følelsene for den kommende påvirkningen. I løpet av 15-20 minutter summer salen av mumling og bevegelse. Hele tiden spiller musikken i bakgrunnen.

På et gitt tidspunkt i møteprosessen skjer et stemningsskifte. Assistentene kommer opp på podiet med mennesker som vil ha forbønn. Benny beveger seg som regel noen meter fra dem og svinger med armene, blåser på dem eller sender strømmer av elektrisk eller magnetisk kraft mot dem ved brå bevegelser med hendene. Noen ganger tar han av seg jakken, og svinger den mot dem som skal motta salvelsen. Assistentene stiller seg opp bak klientene, og de faller bakover mens de fanges opp av ”the catchers.” (fangerne.) 

At det ikke bare er psykologi ute og går har vi sett mange bevis på. Noen ganger står Benny Hinns hjelpere eller musikere på den store scenen med ryggen mot ham, og mange meter unna, mens de holder på med noe, for eksempel å sette opp notestativ eller flytte stoler, og de ser ikke på hovedpersonen. Da svinger Benny med armene mot dem og de begynner alle samtidig å sjangle, mister balansen og faller om hverandre på gulvet slik at instrumenter triller utover. Dette motbydelige showet kalles vekkelse og Den Hellige Ånds nærvær! Vi er i stedet vitne til et effektivt samarbeid mellom hypnose og onde ånders inngripen, men alt skjer i Jesu navn.

Benny Hinn går ofte ned fra podiet og sender menneskene på de første benkeradene i gulvet ved å peke på dem som en trollmann, mens han sier og si hush. De som ikke gir respons og faller på gulvet når han berører dem, kommer han gjerne tilbake til, og trekker dem overende ved å ta tak rundt nakken på dem, og dra dem ned av stolen. 

Vi tar også med noen av Benny Hinns mange  uttalelser. Her blir du konfrontert med noe av trosbevegelsens grunnteologi, som har sine røtter i de tidligere nevnte gnostisk/okkulte skolene. Du får selv vurdere om dette budskapet kommer fra en Guds profet eller en falsk forkynner. Når du sier, jeg er en kristen, sier du egentlig jeg er messias, på hebraisk. Jeg er en liten messias som går rundt på jorden… Du er en liten gud på jorden. Si etter meg; inni meg er det et gudemenneske..(forsamlingen gjentar det.) Nå, la oss gjøre det ennå bedre; Si etter meg; Jeg er en Gud-mann. (A God-Man.) Jeg er et lite stykke Jesus. Jeg er et super menneske. Er han Gud? Er du hans etterfølger? Er du hans barn? Da er du ikke et menneske. Du kan ikke være det. Gud føder ikke kjød. Er du klar til å ta imot en guddommelig åpenbaring?  Du er gud. Jeg er Benny Jehovah! 

(Forsamlingen hyler og brøler av begeistring. (Kilder: Praise-a-Thon, fra 6. nov. og 6. des. 1990. Også fra video nr. 255, 1991, The Word Made Flesh og video AO31190-1 Our Position In Christ. I tillegg fra Spiritual Warfare seminar, 2. mai 1990.)

På en kassett kalt Benny Hinn, Personal testimony, juli 1987, lydkassett AO71987, fra Orlando Christian Center, sier Benny Hinn at han ofte møter Jesus ansikt til ansikt. Ved en slik anledning sto Jesus rett foran ham, og når Benny beveget en arm gjorde Jesus nøyaktig det samme. Når han beveget foten, gjorde Jesus det samme. Slik fortsatte det inntil de vandret sammen, Benny og Jesus, og smeltet sammen til å bli èn person. Benny Jehovah!
 
 

Hva leser vi i Guds Ord? For… falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under,… Matt. 24:24. Han utfører store tegn…  Han forfører… ved de tegn som han ble gitt å gjøre… Åp. 13:13.14. Den falske profet, som gjorde tegn framfor ham…Med disse tegnene hadde han forført… Åp. 19:20.  Og jeg så… urene ånder…komme ut av den falske profets munn, for de er demoners ånder som gjør tegn… Åp. 16:13.14. Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg bekjenne for dem. Jeg har aldri kjent dere… Matt. 7:22.23.

Men Benny Hinn er ikke alene. I neste artikkel skal vi se på andre av trosbevegelsens kjente forkynnere. Vi skal også sitere hva Bibelen har å si om spiritisme. 
 
 

Spiritsme er kontakt med “døde mennesker”, og å motta deres budskap i stedet for Guds.
Dette er forbudt i Guds Ord,
men i den siste tid skal lærdommer komme gjennom disse åndsmakter.
 

 
 
 
 opp
topp

 
 
 
Mens Vi Venter - Nr. 30 (9. årgang) 2/2001
http://www.barukmedia.com/mvv