Den falske profet definert

Dyret fra jorden - del 3 | Kilde: Åp.16: 13-14& Åp.19 :20
Profetiene vi hittil har studert, men også de som skal beskrives  denne artikkelen, er  uten tvil knyttet til den siste tid. Vi har alt påpekt pavemaktens herjinger i den mørke middelalder og tidsperioden fra 538 til 1798. Videre har vi i versene 11 og 12 i Åp. kap. 13, møtt USA, som ble synlig etter den katolske kirkes midlertidige dødelige sår. Og vi er blitt informert om den protestantiske og karismatiske tegn, under og mirakelbevegelsen som har sitt utspring i USA, men blir eksportert til resten av kloden, for å oppfylle profetiens dem som bor på jorden, Åp. 13:12.
 Munnen er et symbol på tale, lære eller forkynnelse.

Den falske profet.

Selv om både Jesus og apostlene flere steder i Guds Ord omtaler falske profeter som skal føre mange vill, dukker det spesifikke uttrykket den falske profet opp i Johannes Åpenbaring, blant annet i Åp. 16:13.14 og 19:20. Vi ønsker å dokumentere at dette er en annen beskrivelse av nøyaktig den samme protestantiske og karismatiske tegn og under bevegelsen, altså dyret fra jorden, som er omtalt i Åp. kap. 13. Vi tillater oss å sitere studiebibelen bind 8 side 353. Antikrist har medarbeidere… men særlig intimt samarbeider han med den falske profet, som i kap. 13 kalles det annet dyr.

Det kan være nyttig å sitere i sin helhet bibeltekstene hvor den falske profet er omtalt, det gjelder Åp. 16:13.14 og 19:20. Vi møter her en frafallen treenighet av hedenskap og religiøse elementer som til sammen vil utgjøre endetidens store Babylon.

Åp. 16:13. Og jeg så tre urene ånder som lignet frosker, komme ut av dragens munn, ut av dyrets munn og ut av den falske profets munn.

Åp. 16:14. Og de er demoners ånder som gjør tegn, de går ut til kongene på jorden og til hele verden… 

Åp. 19:20. Da ble dyret fanget, og sammen med ham den falske profet som gjorde tegn framfor ham. Med disse tegnene hadde han forført dem som hadde tatt imot dyrets merke og dem som tilbad hans bilde.

At den falske profet som er beskrevet i disse versene, nettopp er den protestantiske og karismatiske tegn og under bevegelsen med røtter i USA, som også er omtalt i Åp. kap 13, er det lett å bevise hvis vi sammenligner hvordan begge er beskrevet. 
 

(1) Den falske profet kom ut av dragens munn, Åp. 16:13. Dragen er djevelen, Åp. 12:7.9.13.17. 

Dragen (djevelen) ga dyret fra havet, (pavemakten) sin kraft og makt, Åp. 13:2. 


Den protestantiske og karismatiske mirakelbevegelsen fra USA utøver dragemakten som det første dyret hadde, Åp. 13:12, og skulle selv utvikle seg til en makt som talte som en drage (som djevelen,) Åp. 13:11.
 

(2) Den falske profets tegn og undre utføres av demoner, Åp. 16:14. 
Omtalte protestantiske og karismatiske mirakelbevegelsen fra USA utfører store tegn ved den makten dragen (djevelen) ga det første dyret, altså ved onde ånder som er demoner, Åp. 13:12.13. 
 
(3) Den falske profets spiritistiske tegn og mirakler går ut til .. hele verden, Åp. 16:14. 


Den protestantiske og karismatiske mirakelbevegelsen fra USA bedrar dem som bor på jorden, (det vil si hele verden), Åp. 13:14. 
 

(4) Den falske profet gjorde tegn framfor dyret, (dyret fra havet som er pavemakten.) Åp. 19:12. 


Den protestantiske karismatiske mirakelbevegelsen fra USA utfører store tegn.. i det første dyrets (pavemaktens) nærvær eller framfor dets øyne, Åp. 13:12.13.
 

(5) Den falske profet forfører med sine tegn, Åp. 19:20. 


Den protestantiske karismatiske mirakelbevegelsen fra USA forfører med sine mirakler, Åp. 13:14.
 

(6) Den falske profet lurer de troende til å ta dyrets merke, Åp. 19:20. 
Den protestantiske og karismatiske mirakelbevegelsen fra USA, erklærer selv at den vil gjennomføre det profetien beskriver med ordene; gjør det slik at alle… tar imot et merke etc, Åp. 13:16. 
 
(7) Den falske profet leder kristne til å tilbe (lyde/følge) dyrets bilde, Åp. 19:20. 


Den protestantiske og karismatiske mirakelbevegelsen fra USA sier selv at den vil arbeide for å gjennomføre nettopp det Bibelen sier at dyret fra havet skal  gjøre, nemlig å lage et bilde for dyret som ble såret, (pavemakten.) Åp. 13:14.15.
 

(8) Den falske profet sameksisterer med dyret, Åp. 19:2.


Den protestantiske og karismatiske mirakelbevegelsen fra USA utøver sin makt i samarbeid med dyret fra havet, (pavemakten.)
 

(9) Det falske profet utfører sine tegn og mirakler ved hjelp av spiritistiske (djevelske) åndsmakter. (Jeg så … urene ånder… komme ut av… den falske profets munn… de er demoners ånder, Åp. 16:13.14.


Den protestantiske og karismatiske mirakelbevegelsen fra USA utfører tegn ved hjelp av djevelen. (Dragen, altså djevelen, gav dyret fra havet (pavemakten) sin makt og kraft og den protestantiske bevegelsen utøver all den makt det første dyret (pavemakten) hadde. (Det er makten den mottok fra djevelen.) Åp. 13:2.12. 
 
Munnen er et symbol på tale, lære eller forkynnelse. Fra dragens (djevelens) munn kommer den urene (ubibelske) læren og forkynnelsen som forfører menneskeheten. Budskapet som denne uhellige treenigheten proklamerer, er i Åp. 17:2 kalt Babylons vin, som alle synes å drikke. Åndskraften i de hedenske religionenes lære, som gjennom katolisismen ble overført til kristenheten, var og er den djevelske spiritismen. Det er de onde åndene som i evangeliene blir kalt urene ånder som utfører miraklene som Gud gis ære for.

Paulus gjør det klart at Jesu gjenkomst vil skje etter Satans kraftige virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Han benekter ikke undrene og tegnene, men skriver at det dreier seg om bedrageriske undergjerninger som Gud ikke står bak, 2. Tess. 2: 9-12.
Når Jesus i Matt. 24:24 gir sine disipler kjennetegnene på sin gjenkomst, inkluderer han at falske profeter skal stå fram og gjøre store mirakler og under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig. Man kan få inntrykk av at det ikke er mulig å bedra de som Gud har kalt, men i Åp. 18:4 lyder et kall fra Kristus til alle dem som faktisk ble bedratt av endetidens Babylon, og som han kaller mitt folk. Kom ut fra henne (Babylon), er utfordringen, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. 


 Mange kristne i dag ser og opplever den falske vekkelsen når de sammenligner denne forkynnelsen med Guds ord. Dette er en bok blant mange bøker og videoer som advarer mot forførelsen.

Det greske ordet som er oversatt utvalgt (eklektos), i Matt. 24:24, betyr ikke at et individ er utpekt eller utvalgt til noe mot eget vitende eller vilje. Uttrykket kan ikke benyttes om en loddtrekning, hvor et element av sjanse eller flaks er til stede. Utvelgelsen er et resultat av en respons. Mange er kalt, men få er utvalgt, sa Jesus, Matt. 22:14. Absolutt alle mennesker har mottatt kallet, eller invitasjonen, men bare få tar imot den. Et annet sted leser vi at få velger å gå på den smale vei, men mange går den brede, Matt. 7:13.14. Gud kan forutse hvem som gir respons til evangeliet, men han forutbestemmer ikke responsen. Han har imidlertid i forveien bestemt at de som gir respons skal motta evig liv. 

I neste artikkel skal vi identifisere flere av denne forførende bevegelsens nøkkelpersoner, og vi skal også se på de metoder og framgangsmåter som benyttes for å forføre kristenheten til å tro at djevelens spiritistiske manifestasjoner utføres av Den Hellige Ånd. 
 opp
topp

 
 
 
Mens Vi Venter - Nr. 30 (9. årgang) 2/2001
http://www.barukmedia.com/mvv