Lest med saksen

 

Stat etter stat vedtar ti buds lov

Representantenes hus i Nord-Carolona (USA) vedtok nylig en lov som tillater at de ti bud blir hengt opp som oppslag på offentlige skoler som et historisk dokument knyttet til dannelsen av De Forente Stater.
Senatet godkjente dette noe senere i år, og man regner med at den demokratiske guvernøren vil underskrive loven. Den amerikanske Civil Liberty Union vil utfordre loven i rettsystemet, fordi de mener den strider mot religionsfriheten i USA og den første artikkel i grunnloven, som skiller kirke og stat.
Fra Catholic World News.

Klokken 3:45 mandag ettermiddag, brøt 10 Knox kommunemedlemmer sin ed. Da de ble embetsmenn, sverget de å holde fast ved staten Tenneesees grunnlov. I denne grunnloven kan vi lese: « Ingen fordel skal noen gang gis, ved lov, til noe religiøst etablissement eller type av tilbedelse.» I stedet for å holde fast ved den statlige grunnloven, brøt disse 10 medlemmer loven. De stemte ja til et forslag om å henge opp et spesielt religiøst samfunns ønsker i rådhuset og i andre offentlige bygninger. 
Det ironiske er at mens vi er i krig mot intolerante religiøse fanatikere som tror at religiøse lover er eneste vei til frelse, så velger Knox distrikts ledelse å stemme for regler om hvem som skal tilbes, når han skal tilbes og hva vi ikke skal tilbe…
Dave Buck, Knowville

Dersom det virkelige blir slik at disse nye lovene henges opp,
……..håper jeg at ledelsen også vil beslutte å henge opp de 10 bud  i sin opprinnelige form, og ikke i sin vanlige forandrende versjon.
Buck Rutledge
Fra pågående debatt i Knoxnews.com

På nettsider i Alabama USA, blir innbyggere oppfordret til å skrive til sine senatorer for å få stoppet et forslag om å endre grunnloven i Alabama. Den endrede teksten vil lage en tilføyning i loven,nemlig at det skal være tillatt å henge opp plakater som inneholder de 10 bud  på offentlige eiendommer. 
Mafa.home.att.net
 

Forrige generasjoners synd

Som mange jøder, var også jeg,  inntil for to år  siden, overbevist om at alle polakker var antijødiske. Da  reiste jeg til Polen sammen med min venn Professor Jonathan Webber, den offisielle jødiske representant i det polske regjeringsutvalget for Auschwitz dødsleiren. Vi kom til en liten polsk landsby ikke langt fra det legendariske shtetl of Belz. Jonathan spurte en eldre  mann hvor den gamle jødiske kirkegården lå. Mannen stakk hodet sitt inn i vinduet på bilen, pekte i retningen av et jorde som var overgrodd  av ugress, og så begynte han å gråte. Jonathan oversatte mens mannen fortalte om hvordan han husket den lille vakre jødiske piken, som var datter av hans naboer i landsbyen, en morgen ble dratt ut av sitt hjem av tyske soldater, og plassert sammen med andre jøder i landsbyen og skutt bakfra. Han gråt helt ukontrollert i noen minutter og så gikk han sin vei. 
I hundrevis av år var de fleste polakker antijødiske. Hva vi likevel aldri må glemme, er at selv om vi alltid husker disse barbariske handlingene, må vi også huske at den nåværende gene-rasjon ikke er de som utførte disse handlingene.
…Den jødiske bibelen lærer ikke at barn er ansvarlig for foreldre-generasjonens handlinger, eller arvesynd.
Tyskerne som myrdet seks millioner uskyldige jøder, var foreldre og besteforeldre til dagens tyskere. Og selv om de må gjøre alt de kan for å huske disse handlingene, og forsøke å forstå det som kunne være årsaken til at Holocoust kunne skje, er de ikke meningen at andre skal lide for den forrige generasjonens handlinger. 
By Rabbi Shmuley Boteach
 
 

Befolkning i Jerusalem

Det hersker mye forvirring angående befolkningen i Israel før staten ble opprettet. Grunnen er at folketelling ikke var vanlig i dette området på den tiden.. Her er noen tall fra de folketellinger som er kjent. 

I 1875 var den første vitenskapelige folketelling i Jerusalem. Da bodde det totalt 20500 mennesker der, av disse var 10500 jøder.
I 1890 bodde det 43000 mennesker i Jerusalem. 28000 jøder, 7600 muslimer og resten er kristne.
I 1912 finner vi 72000 mennesker der. 46000 jøder og 10000 muslimer.
I 1948 er det 165000 innbyggere. 100 000 jøder og 40 000 muslimer.
Encyclopedia Hebraica. Vol 20.

Patriark Eireneos som ble valgt på den gresk ortodokse synode i sommer, som leder av den gresk ortodokse kirke i Jerusalem, har annonsert at han vil søke å få tilbake land som tidligere har tilhørt kirken, inkludert området hvor de israelske parlaments-bygningene nå står.
Katolsk.no

Yassir Arafat priser pave John Paul II for hans arbeid for rettferdighet i konflikten i Midtøsten. Han sier at han er stolt av sine gode relasjoner med paven. Paven har alltid tatt en fast holdning til fordel for rettferdighet og folks rettigheter.
(Kanskje noen burde undervise Arafat i historie? Reds.anm.)
Katolsk.no

Melkisedek i Dødehavsrullene.
I et dokument funnet blant dødehavsrullene, (11Q13) er Melkisedek presentert som en framtidig messiansk person, som vil forløse de som er hans. I qumrandokumentet er denne Melkisedek kalt El eller Elohim. Teksten i Jes. 61:1-2 er sitert som referanse for at han er et substitut for YHWH. Forsoningen er knyttet til denne Melkisedekfiguren, med sterke bånd til den store forsoningsdag. Det er også spesielt at Qumran forsamlingen trodde på to messiaser…en prestelig og en kongelig Messias 1Qs 9:10-11).
Yashanet.com

Rabbi Kattina sier: Seks tusen år skal verden eksistere og ett tusen (det syvende) skal det ligge øde, som det er skrevet. Og Herren alene skal være opphøyd på den dag.
Abaye sa: Den vil bli øde i år to (tusen), som det er sagt:
Etter to dager vil han fornye oss, på den tredje dag vil han oppreise oss og vi skal leve i Hans åsyn. Det er blitt undervist i forståelse med R.Kattina: Akkurat som det syvende år er et forløsningsår av syv. Slik er verden: Et tusen år ut av syv skal være udyrket (ubrukt.) Og Herren alene skal bli oppløftet (og priset) denne dag, som det er sagt videre. En salme og en sang for Sabbatsdagen, betyr også at denne dagen er helt igjennom sabbat.  Og det er også sagt: Tusen år for ditt åsyn er som gårsdagen når den er passert. Tanna debe Eliyyaha lærer: Verden skal eksistere i seks tusen år. De første to tusen år var villmark (uten lov), i to tusen år hadde vi Toraen (Lovens) innflytelse, og de neste to tusen år er den messianske tid.
Sanhedrin 97a.

Nye samtaler om rettferdighetslæren.

Det begynte i Columbus, Ohio i USA i slutten av november. Katolske og protestantiske teologer kom igjen sammen i et forsøk på å finne trosmessige fellesnevnere slik at enhetsprosessen kan framskyndes. For to år siden ble som kjent den mye publiserte felleserklæringen undertegnet og hyllet som en milepel i den økumeniske utviklingen. De aktive delegatene på møtene i Ohio kom fra den katolske kirke, metodistene og fra flere lutheranske samfunn. Som observatører møtte ledere for verdensalliansen av de reformerte kirker, anglikanerne og de episkopale.

Den opprinnelige planen var å bygge videre på den alt avtalte felleserklæringen, for å se om tiden nå var kommet for sakramentalt fellesskap i nattverden og for gjensidig utveksling av pastorale tjenester.

Stemningen før møtene begynte ble registrert å være kontrollert optimistiske, men mange av delegatene hadde tidligere uttrykt oppgitthet og irritasjon fordi paven i 1999 enda en gang offentliggjorde erklæringen Dominus Lesus, som erklærte at den katolske kirke fremdeles og alltid må defineres som den ene sanne kirke (the only true church). Den samme erklæringen stadfestet at prote-stantiske kirkesamfunn kun var å betrakte som sekundære og under-ordnede sammenslåinger av men-nesker med kristne interesser.

Et annen betent problem for de protestantiske delegatene, er at pavemakten stadig opprettholder dogmet om avlat (indulgences) som teologisk gyldig. Resultatene av samtalene er ikke tilgjengelige når dette nyhetsbrevet sendes til trykkeriet, men vi ønsker å følge utviklingen og rapportere konklusjonene i senere utgaver av MVV. 
 

Et leserbrev

Hei!
Jeg oppdaget  en vesentlig endring i bibelteksten i 78-utgaven - i forhold til King James og 1930 utgaven - i 1. Johannes brev 4,2 : 
1930 utgaven sier: 
På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud 
1978 utgaven sier: 
Guds Ånd kjenner dere på dette: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. 
Forskjellen mellom å erkjenne at Jesus eksisterte som et menneske i kjøtt og blod, og å erkjenne at Jesus var et blott og bart menneske kommet og underlagt de samme fristelser som vi har i vårt kjød - er avgjørende for frelsen! 
Denne endringen til 78-utgaven utgjør en vesentlig fordel for Antikristens ånd. Hele vår frelsesforståelse, og at vi kjenner Kristus går jo på nettopp dette, at vi forstår og erkjenner at Gud tok vår plass og overvant synden i samme prøvelser som oss. 
Det påviser en rettferdig Gud som krever offer, men fremfor alt at vår Gud er kjærlighet som går veien for oss. 
Dersom vi forenkler dette og sier at Jesus var et overnaturlig menneske faller frelsesgrunnlaget bort. Hele hebreerbrevet må følgelig også forkastes! 
Leserbrev fra
Lennart Ims 
 
 

En tidligere heks  har skrevet følgene:

Jeg skriver dette viktige budskapet fordi jeg en gang var en heks. Jeg levde i skyggen av det okkulte... Jeg hadde makt til å påkalle ukjente krefter og fly på nattlige vinder og bli overført til astralplanet. Hallowin var min favorittid på året... I 1966 ble J.K. Rowling født. Dette er kvinnen som har fanget verden i år 2000 med fire bøker kjent som Harry Potter serien. Disse bøkene er instruksjonsbøker i okkultisme, men prinsippene er vevd inn i en underholdningsramme. Disse fire bøkene lærer hekseri! Jeg vet dette fordi jeg en gang var veldig mye en del av denne verden. Okkultisme og trolldom i 1960 var svært ulik den i dag. Det var færre hekser og kraften var mer hemmelig. 
Mot slutten av denne åndelig sett vanskelige perioden, ble jeg mirakuløst reddet av Jesus Kristus og hans kraft og frelsende blod. Jeg ble også satt fri fra alle onde ånder som levde i meg. Men, da jeg begynte å gå i kristne menigheter, innså jeg at også der hadde hekseri lagt igjen sine spor, gjennom hedenske helligdager og hedenske sabbater som ble feiret som kristne høytider.
Ettersom tiden gikk, observerte jeg menigheter som inngikk kompromisser og fellesskap. Jeg så også med forbauselse at østlige religioner og New Age begynte å gripe for-samlinger. Det var et Satans mesterverk og jeg så det kom. Såkalte opplyste konspiratører forkynner en snedig en-verdens religion med mange skjulte elementer av okkultisme. I sin oppgave med å bringe trolldom ut til hele verden, og på den måten få alt under Satans kontroll, vil en hel generasjon bli bedratt og lært opp til å tenke, snakke og oppføre seg i harmoni med spiritistiske prinsipper.

(Fra Youth on-line www.advent-ministry.com) 


 
 
Tilbake:
opp
topp

 
 
 

Mens Vi Venter - Nr. 31 (9. årgang) 3/2001
Les hundrevis av artikler her:
http://www.barukmedia.com/mvv