Når verden samles


I begynnelsen av denne artikkelen tar vi med noen tankevekkende sitater som ble skrevet av en av pionerene innen det kristne samfunnet vi tilhører. Dette ble åpenbart for og skrevet ned av Ellen G. White for snart hundre år siden. Vi tror Gud ønsker å informere sitt folk om framtidige hendelser, slik at de kan være beredt og samtidig motivert til å vitne for andre om at Jesus snart kommer igjen. Som Guds barn har vi ikke noe å frykte for det som snart skal skje. Vi kan ha sikkerhet om at vi er under Guds beskyttelse. 
 

Et endetidsvarsel fra 1909. 

Vi lever i endens tid. Tidens tegn som så hurtig går i oppfyllelse, forteller at Kristi komme er nær for døren. Den tiden vi lever i, er høytidelig og betydningsfull. Guds Ånd blir gradvis men sikkert trukket bort fra jorden. Plager og straffedommer holder allerede på å komme over dem som forakter Guds nåde. Ulykkene på land og hav, de usikre tilstandene i samfunnene sammen med krigsryktene er illevarslene. De varsler forestående begivenheter av største omfang. De ondes redskaper holder på med å forene sine krefter og slutte seg sammen. De samler krefter til den siste store krisen. Store forandringer kommer snart til å finne sted på vår jord, og de siste begivenheter kommer til å foregå hurtig. 
 
 
Engang jeg var i New York, ble jeg (i en nattlig drøm) oppfordret til å betrakte noen bygninger som vokste opp mot skyene med etasje etter etasje. Disse bygningene var garantert å være ildfaste, og de ble bygd for å forherlige sine eiere og byggmestere. Høyere og høyere reiste disse bygningene seg, og det dyreste materiale ble brukt. ..Mens disse høye bygningene steg til værs, roste eierne seg i ærgjerrig stolthet av at de hadde penger som de kunne bruke til å hedre seg selv med, og til å vekke misunnelse. En stor del av pengene som ble brukt på den måten, hadde de skaffet seg ved utpressing og ved å utnytte de fattige. De glemte at det blir holdt regnskap i himmelen med enhver transaksjon i forretningslivet, med enhver urettferdig handel og med enhver svikefull handling. Den neste scenen som ble rullet opp for meg, var en brannalarm.
Menneskene så på disse høye bygningene som ble sagt å være ildfaste, og sa; De er helt sikre. Men disse bygningene ble fortært som om de var oppført i bek. Brannsprøytene kunne ikke stanse ødeleggelsen. Brannmannskapet var ikke i stand til å gjøre bruk av sprøytene. 
 "Brannsprøytene kunne ikke stanse ødeleggelsen. Brannmannskapet var ikke i stand til å gjøre bruk av sprøytene"

Selv blant pedagoger og statsmenn, er det ikke mange som forstår årsakene som ligger til grunn for de nåværende tilstander i menneskesamfunnene. De som holder statens tømmer, er ikke i stand til å løse det problemet som har sin årsak i moralsk fordervelse, fattigdom, nød og tiltagende forbrytelser. De kjemper forgjeves for å bringe de økonomiske forhold på en tryggere basis.

...Skriften skildrer tilstanden i verden like før Kristi annet komme. Om de menn som ved utplyndring og utsugelse hoper seg opp store rikdommer, står det skrevet; I har samlet skatter i de siste dager! Se, den lønn I har forholdt arbeiderne som har skåret eders åker, den skriker, og høstfolkenes rop er kommet inn for den Herre Sebaots ører. I har levd i vellevnet på jorden og etter eders lyster; I har gjødd eders hjerter på slaktedagen! I har domfelt og drept den rettferdige; ingen gjør motstand mot eder. (Jak.5,3-6)

Men hvem lytter til advarslene fra tidens tegn som hurtig blir oppfylt? Hvilket inntrykk gjør de på de verdslige? Hvilken forandring viser seg i livet hos disse mennesker? Ikke mer enn man så i folkets innstilling på Noas tid. De som levde på syndflodens tid, var så opptatt av verdslige sysler og forlystelser at de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle. (Matt.24,39) De hadde advarsler sendt fra himmelen, men nektet å høre. Og i dag haster verden fram mot evig ødeleggelse uten å ta det minste hensyn til Guds advarende stemme.
(v Ellen G. White, skrevet i 1909? Hentet fra Veiledning for menigheten, B 3, s. 221-223.)
 

Guds dom over en urettferdig finansverden. 

Mange sammenligner ødeleggelsen av World trade senter med ødeleggelsen av Babels tårn. Men Babels tårn ble ødelagt av Gud selv. Jerusalem derimot ble ødelagt av Babylon når Herren trakk vekk sin overnaturlige beskyttelse. Slik kan man også se den grusomme tragedien i New York.  Terrorangrepet mot World Trade senter 11 september 2001 forandret verden, forkynte mediene. Hvor var Gud? spurte andre. Tragedien kostet ufattelig mange menneskeliv og la verdier for 750 milliarder kroner i grus i tillegg til at 100.000 arbeidsplasser gikk tapt, noe som utgjorde over 30% av New Yorks totale kontorareale. Noen søkte et nærmere forhold til Gud etter tragedien, men nyhetene forteller også at mange oppfylte profetien nevnt ovenfor om endetidens urettferdighet og griskhet, og søkte å benyttet tragedien til egen vinning. En rekke fullstendig urealistiske og ulogiske erstatningskrav er blitt reist, for enorme beløp, som gir inntrykk av at flere av de ødelagte kontorene var et lager for kunstgjenstander, edelstener og gull som overhode ikke hadde noe med kontorenes funksjon å gjøre.

Gud advarte også for 100 år siden om at: Gigantiske monopoler vil bli skapt. Menneskene vil slutte seg sammen i foreninger, som trekker dem inn i fiendens styrker. Noen få menn vil beherske alle midler som kommer fra visse erverv.
Handelsunioner vi oppstå, og de som ikke vil gå inn i dem, vil være dødsdømt på  handelsmarkedet.
Mange ser urettferdigheten som kommer i kjølvannet av de store handelsunionene. I et TV program som ble sendt i november 2001, ble det dokumentert at den privateide verdensbanken, som angivelig skulle hjelpe fattige land, mange steder har forverret tilstanden  ved at en meget stor prosent av midlene som ble gitt i nasjonale lån, havnet i lommene på enkeltpersoner i sentrale posisjoner, som i visse tilfeller hadde titalls milliarder kroner på sine private konti ulike steder i verden, mens landet de regjerte og som på papiret mottok lånene, ble etterlatt med stor gjeld å betale og enda mer fattigdom. Når verdensbanken ble konfrontert med denne situasjonen, var svarene både unnvikende, bedrageriske og manipulerende. Gud ser all denne urettferdigheten og han lengter etter å gjøre slutt på den. Han ønsker også at hans barn skal gråte over syndens elendighet og se fram til den dagen da alt vil bli nytt og rettferdighet gjenopprettet.

Jesus forteller også i Guds Ord om krig, pest og jordskjelv som kjennetegn på at tiden for hans komme nærmer seg. Været går amok overalt, var overskriften på rapporten i Illustrert vitenskap nr.7/2001. Vi kan forvente en stadig økning av ulykker og katastrofer, hevder forskerne og Bibelen bekrefter deres observasjoner. 
 

Når Guds beskyttelse trekkes vekk.

Det som skjedde med Israel i det gamle testamentet, burde vise oss at opposisjon mot Guds prinsipper og lover, gjør at Herrens beskyttelse avtar. I en tid når kristentro og gudsforhold, på flere områder, er løsrevet fra Bibelens budskap, kan det være vanskelig for mange å forstå at ulydighet mot Guds lover og undervisning kansellerer guddommelig beskyttelse. I sin behandling av sitt folk i gammel tid, tillot Herren både ulykker, bortførelse og fangenskap. Da folket nektet å gå inn i Kanaans land og heller ville dø i ødemarken, lot Gud dem få det som de ville. Han var fortvilet over deres gale valg, men han tvang dem ikke til å være lydige. De måtte møte konsekvensene av sine valg. Men når Gud tillater ulykker og nød, ved å trekke vekk sin beskyttelse, gjør han det ikke fordi han hater sine barn, men fordi han håper at smerten og nøden skal vekke dem opp til å forstå nødvendigheten av å ha et nært gudsforhold og betydningen av lydighet.

Når redselen kommer over dere som et uvær, og deres undergang kommer som en storm, når trengsel og nød kommer over dere. Da skal de påkalle meg, men jeg skal ikke svare. De skal søke meg ivrig, men de skal ikke finne meg. Fordi de hatet kunnskap og ikke valgte Herrens frykt, ville de ikke ha mitt råd, og de foraktet all min tilrettevisning, (Ordsp. kap. 1.)

Gud ønsker ingens død eller lidelse. Jeg kaller i dag himmelen og jorden til vitner mot dere: Jeg har satt foran deg livet og døden, velsignelsen og forbannelsen. Velg derfor livet, for at både du og dine etterkommere skal få leve. Da vil du også elske Herren din Gud, lyde Hans røst og klynge deg til Ham, for Han er ditt liv og fylde av dager, 5 Mos. 30:19,20. Men Bibelen forteller oss at vi nærmer oss Herrens dag, dommens dag. En undersøkende dom eller evaluering er allerede avsluttet når Jesus kommer tilbake, for på  grunnlag av vår respons til frelsestilbudet, vet Herren hvem som skal være med ham og hvem som blir latt tilbake. Alles sak er da oppgjort. Vi må alle være sikre på at våre navn står skrevet i livets bok. Løftene og betingelsene er klart framlagt i Guds Ord. Gud har alltid forsøkt å vekke opp menneskene til omvendelse og rett liv. Vi tror at den siste advarselen og det siste tilbudet fra Gud snart vil lyde og Bibelens profetier forteller oss at alt ligger til rette for de siste hendelsene.

Den politiske verden samles.

Terroraksjonene i USA har på mange måter samlet verden til en aksjon mot en ideologi som oppleves å være svært truende og farlig. Nasjoner som var fiender for noen få år siden, samarbeider nå mot en felles trussel. I Åp. kap. 13 finner vi skildret et global situasjon like før Jesu gjenkomst. Uttrykk som all jorden og alle som bor på jorden, viser at det er snakk om en global samling, og det står rett ut at verden er samlet i en tilbedelse og lydighet, men det er ikke himmelens Gud de tilber eller lyder. Det er den store antikristmakten, som har maktet å organisere denne globale alliansen. Den samme profetien forteller at landet USA skal være toneangivende i denne samlingen, og at politisk/militær makt vil bli benyttet for å underkue en liten ideologisk minoritet som velger å lyde og tilbe den sanne Gud. I MVV nr. 30 viste vi hvorfor og hvordan USA passer med alle beskrivelsene i denne profetien. Vi viste også at lover som bryter med landets grunnlov vil bli vedtatt i USA og at systemets fiender vil være de trofast kristne som holder hellig Guds sanne hviledag, sabbaten, som i bibelens kalles et tegn eller merke på troskap. Vi ønsker å påvise at den situasjonen som har utviklet seg i USA etter terrorangrepene den 11. September 2001, har lagt et grunnlag som senere med letthet kan overføres til hendelsene som er beskrevet i Åp. Kap. 13.
 

USA i posisjon til å oppfylle bibelske profetier.

Da president Bush den 20. september 2001 adresserte den amerikanske Kongressen i forbindelse med terrorangrepene 9 dager tidligere, kom han med uttalelser flere observatører oppfattet å være meget dramatiske. Han hevdet at Amerika måtte være villig til å oppspore, innhente, dømme og utmåle en rettferdig straff på aktuelle personer, uansett hvor de måtte befinne seg på kloden.

I utgangspunkt var denne erklæringen verdiløs, siden ingen daværende tverrnasjonale og juridisk bindende avtaler gjorde en slik trussel mulig å håndheve. Av den grunn mente de fleste at denne oppblåste og modige terminologien, kun reflekterte en fersk og uerfaren presidents forsøk på å framvise styrke og handlekraft i en krisesituasjon.

I tiden etter den 20. september har imidlertid en rekke skarpskodde advokater i justisdepartementet arbeidet overtid med å utforske alle tenkelige legale muligheter for at presidentens ord kunne settes ut i livet. Resultatet er blitt et batteri av nye antiterrorintervensjoner, som har fått både amerikanske og internasjonale borgerretts- og menneskerettighetsforkjempere til å miste nattesøvnen. Organisasjonene og personene som protesterer mot de nye lovene, støtter selvfølgelig ikke terrorismen. De hevder imidlertid at det amerikanske rettssystemet utmerket godt kan reagere med styrke og hurtighet på den ekstreme situasjonen som er oppstått, uten å gå på akkord med grunnloven og uten å frata mistenkte personer rett til å ha en forsvarer eller retten til å bli dømt etter bevisførsel. De nye lovene åpner faktisk for at samtlige av nevnte rettigheter kan settes til side.

Advokatene har klart å formulere terrortrusselen på en slik måte at nødparagrafer knyttet til regulær unntakstilstand og krigssituasjon benyttes for å komme problemet til livs, ved å åpne for reaksjoner som ikke behøver å være sensitive til den amerikanske grunnloven.

Dragens røst.

Profetien i Åp. Kap. 13, forteller at det uskyldige lammet som illustrerer USA da denne nasjonen ble et fristed for Europas fattige og forfulgte, skal forvandle seg til å bli en drage  som vil forfølge dem som ikke vil helligholde den falske hviledagen. På samme måte som den Katolske kirke, i den mørke middelalder benyttet politisk makt for å forfølge en ideologisk minoritet, skal USA (makten omtalt i Åp. 13:11) gjøre det samme mot slutten av denne verdens historie. Bibelen informerer oss både om hvorfor Amerika vil gjøre det og hvordan.
 
USA blir i denne profetien først omtalt som en lam (uskyldig og fredelig), som styrer etter demokratiske prinsipper. Senere i profetien forvandles lammet til å tale (uttrykke, formidle, lovfeste og handle) som en forfølgende drage (vers 11). Nasjonens fiende er identifisert å være en minoritet av troende, som i Bibelen er beskrevet med ordene; de som holder fast på Guds bud og Jesu tro, Åp. 14:12. Disse trofaste kristne nekter å ta dyrets merke og å tilbe dets bilde, og blir av den grunn forfulgt. Profetiene vi her henviser til, forteller at det er kristne grupperinger i USA som vil samle nasjonen til kamp mot omtalte mindretall, og at politisk/militær makt vil bli benyttet.

Den amerikanske grunnloven må endres eller ignoreres for at Bibelens profetier kan oppfylles.
Krisesituasjonene knyttet til de mange tragiske episodene hvor amerikanske skoleungdom skjøt sine medelever, forårsaket at flere delstater overså grunnloven og vedtok religiøse lover som ble håndhevet av lokale politiske myndigheter. Et første trinn mot prosessen profetiene beskriver ble tatt, og en krisesituasjon var alt som skulle til. 

Selvfølgelig er ikke kampen mot islamske terrorister denne profetiens oppfyllelse, men et grunnlag for en prosess som Bibelen beskriver er lagt, og den blir prøvd ut og lovfestet ved det som nå finner sted.

På hvilken måte skal USA gjenskape middelalderens forfølgelse ?

Tiltak mot uakseptabel ideologi.

Som en følge av terrorhandlingene den 11. september 2001, har omtalte prosess gått videre med stormskritt. Mange av de juridiske og grunnlovsgaranterte barrierene mot forfølgelse av mennesker med en uakseptabel ideologi, er blitt fjernet. En rekke fagpersoner innen temaet religiøs frihet har de siste ukene tent varsellamper og advart mot hva disse endringene potensielt kan føre til.
Krisesituasjonen som oppsto, gjorde at George Bush, på utrolig kort tid, har maktet å gi seg selv makt som tidligere var å finne i kongressen og i domstolene. Den kjente kommentatoren William Safire, hevder at presidenten faktisk har klart å innføre militærdomstoler som er dominert og kontrollerte av USA, og som gir seg rett til å arrestere, fengsle, dømme og eventuelt henrette mistenke personer uten at verken den tiltalte eller eventuelle forsvarere blir informert om anklagenes reelle innhold. 

De nye domsstolenes dommere skal ikke være personer med juridisk kompetanse, det holder at de er militære offiserer, derfor representerer de egentlig noe annet enn en regulær krigsrett, siden sistnevnte er knyttet til nødvendigheten av å offentliggjøre anklager og bevis, samt at dommerne er militære jurister. Domstolene vil i praksis definere hele verden som sitt mandatområde, og de kan behandle saker i dypeste hemmelighet, og dømme mennesker på grunnlag av ikke offentliggjort bevismateriale. Det er blitt foreslått at disse domstolene kan settes om bord i krigsskip til havs eller på amerikanske militære baser. 

Dommene er absolutt fellende og gir ikke mulighet til anke og de kan lede til dødsstraff med øyeblikkelig aktivisering (samme dag dommen faller), så sant 2/3 av de militære dommerne stemmer for det. De militære domstolene kan settes utenfor USAs grenser og dommene kan eksekveres der.

Frykten for å skape martyrer eller nødvendigheten av å gjøre kjent hvordan og fra hvem informasjon er skaffet til veie, har motivert myndighetene til å lovfeste muligheten for hemmeligholdte militære rettssaker, hvor absolutt ingen får vite noe om hvem som er tiltalt, anklagepunktene eller utfallet.

Få amerikanske aviser har turt eller brydd seg om å etterforske detaljene i de nye lovene, men The New York Times er en av de få som har satt et kobbel erfarne journalister på saken. I de første rapportene kommer det fram at journalistene er nærmest er i sjokk over det de får vite, og de går ikke av veien for å hevde at Bush administrasjonen har kreert et parallelt rettsunivers med regler og prosedyrer som er ekstremt og grunnleggende forskjellig fra det amerikansk rettsvesen hittil har fulgt. 

Etter terrorangrepene den 11. september, har besøksantallet ved religiøse møter i alle kirkesamfunn i USA, hatt et veldig oppsving. Mange observatører er villige til å kalle utviklingen en vekkelse, men enkelte løfter en advarende pekefinger, og hevder at dette er en religiøs/politisk oppvåkning. Det amerikanske flagget, patriotiske paroler, bønn for politiske ledere, militært personell og amerikansk politisk ideologi, ser ut til å inngå i religionens utøvelse. Bibelen, presidenten og det militære systemet, synes nå å utgjøre en samlet, men frittstående blokk knyttet til gudstjenesten. (Hentet fra How Politics changed. Special Davos Edition av Newsweek, des. 2001. Tema: Issues 2002.)


Noen av de nye lovenes utforming, må også sees i lys av at de amerikanske myndigheten har lært sin lekse etter de lange og kompliserte juridiske prosessene mot Omar Abdel Rahman og Ramzi Ahmed Yousel, som bombet World Trade Center i 1993 og saken mot Timothy McVeigh. Terror saker er vanskelige å vinne, og haukene i regjeringens aktorkorps har ønsket seg prosesser som kan forhindre at dyktige forsvarere og lovfestede appeller skal forsinke og forpurre oppgjøret mot de som er mistenkte. Den eneste juridiske utveien var å gi terroriststemplede saker en militær i stedet for en sivil ramme. I en krigssituasjon eller når unntakstilstand er erklært, gir lovverket anledning til langt hurtigere og mindre reflekterte prosesser, som også åpner for sumeriske henrettelser samme dag som en dom er forkynt.

De nye lovene, som var utarbeidet av John Ashcroft og justisdepartementet, gir også de føderale myndighetene adgang til å avlytte (lese) absolutt alle brev og all korrespondanse som sendes over internett. Loven kalles USA Patriot Act of 2001, og åpner blant annet for at et privat hjem kan gjennomsøkes i hemmelighet uten at husets beboere behøver å bli informert. 
Loven åpner videre for det som kalles en sneak-and-peak tillatelse, som innebærer at føderale agenter kan implantere elektroniske registratorer (key loggers) i enhver datamaskin som benyttes av personer man ønsker å ha under oppsikt, slik at eventuelle koder, passord og budskap kan overvåkes.

Den Amerikanske Civil Liberties Union har formulert voldsomme og høylytte protester overfor president Bush, justisminister Ashcroft og kongressen, og påvist at både grunnloven og menneskerettighetserklæringer, som USA tidligere har vedkjent seg, blir grovt krenket og tilsidesatt av de nye lovene, men protestene har ikke møtt noen vesentlig respons.

Den republikanske kongressmannen Bob Barr, offentliggjorde nylig en respons som kanskje reflekterte de tankene mange har hatt etter å ha studert de nye lovene. Han sa; Vi har faktisk klart å skaffe oss en president og en føderal administrasjon som i respons til en krisesituasjon, utviser et skremmende og umettelig behov for makt og kontroll, uten å kanalisere dette behovet på en slik måte at respekt for landets vedtatte juridiske kjøremønstre blir verdsatt. 

Også underhuset i det britiske parlamentet vedtok i midten av november et av de viktigste lovforslagene siden Magna Carta for 786 år siden, men nå med motsatt fortegn. Lovforslaget gikk gjennom med mindre enn sju timers debatt, og ga full støtte til Blairs nye antiterrorlover. Ved denne endringen er det i England, på samme måte som i USA, åpnet for vilkårlig arrestasjon av personer sikkerhetspolitiet kan mistenke å være knyttet til terroristorganisasjoner eller personer som har kommunisert et budskap som kan indikere uakseptable holdninger definert under terroristlovene. Slike individer kan hentes inn hvor de enn oppholder seg på kloden og kan fengsles på ubestemt tid. 

Det er kjent at artikkel 5 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen forbyr fengsling uten rettergang og dom, men de britiske myndighetene har hentet fram en spesialklausul som gjør det mulig å ignorere denne artikkelen, hvis den nasjonale og/eller den internasjonale situasjonen kan defineres som et nødstilfelle.
 

Norske reaksjoner.

Professor i kriminologi, Nils Christie, når han ble forlagt de amerikanske og britiske lovforslagene, uttalte at det som nå skjer er fullstendig uakseptabelt. Det er ingen tvil, sier han, om at eksisterende rettsgarantier nå er i ferd med å bygges ned. Pr. i dag sitter over tusen personer fengslet uten lov og dom i USA. De ble ikke arrestert på grunn av at de har utført terrorhandlinger, men fordi myndighetene er usikre på deres identitet eller har mistanke om at de kan være motiverte til handlinger som rammes av de nye lovene. Under disse lovene blir ikke de arresterte tillatt å ta kontakt med sine familier, og de kan, om myndighetene finner det nødvendig av politiske eller andre grunner, holdes fengslet på ubestemt tid og dømmes uten å få vite for hva. Blant de arresterte er trolig noen Israelske ungdommer, som på reise i USA har latt gyldigheten på sine pass utløpe. De er, sammen med mange andre, bare forsvunnet i forbindelse med de amerikanske arrestasjonene.

Amerikanske lover forbyr tortur. For å kunne benytte tortur i de tilfeller hvor myndigheten antar at slike metoder kan framtvinge eventuelle tilståelser eller motivere en arrestant til å informere om noe vesentlig som myndighetene tror vedkommende er kjent med, uttaler George J. Terwilliger, rådgiver for det amerikanske justisdepartementet, at det må være aksept for USAs regjering å overføre mistenkte personer til andre nasjoner med andre metoder for avhør.. 

Professor Christie hevder at dette rett og slett betyr en åpning for benyttelse av aktiv tortur. Hovedårsaken til at etterforskerne tenker denne veien, er at flere av de som nå er mistenkte og arresterte, nekter å svare på spørsmål FBI stiller dem. Det er grunnen til at myndighetene søker etter en utvei, slik at hardere avhørsmetoder enn det amerikansk lov tillater, kan tas i bruk. 

Jens Petter Berg, som er norsk stipendiat ved Institutt for rettsinformatikk, mener USAs vedtak om å iverksette amerikanske militære domstoler i andre land, er en klar krenkelse av disse landenes suverenitet. Å idømme dødsstraff, hvor som helst i verden, uten at bevisførsel blir gjort kjent, er egentlig så ekstremt at ingen kunne ha tenkt seg en slik utvikling for bare noen få måneder siden. Mange har også merket seg biskop Gunnar Stålseths kvasse utfordring og kritikk av norske politikere som han mener bøyer seg i ærbødighet for de nye amerikanske lovenes brudd på både egen grunnlov og internasjonale menneskerettighetserklæringer. 

Med kjennskap til profetiene i Åp kap. 13, hvor vi tror at USA er omtalt som en sentral faktor i en global allianse hvor politisk/militær makt skal benyttes for å stanse en minoritets forkynnelse og derved tilfredsstille ønskene til et religiøst flertall, er det tankevekkende at krigen mot den muslimske terrorismen har gjort det mulig å vedta lover og prøve ut fremgangsmåter som omtrent er identiske med hva Bibelen sier snart vil finne sted. Vi vil minne om at kampen mot en stadig mer aggresiv islamsk politikk og invasjon på vestlige områder, ble brukt av middelalderens maktsentral, katolosismen, for å samle kristenheten til felles kamp.
 

Hvem er terrorister?

Guvernøren i Pennsylvania, Tom Ridge, ble tidlig i november 2001, utnevnt til leder for et nytt departement, kalt departementet for nasjonal sikkerhet (Office of Homeland Security). Etter utnevnelsen uttalte Ridge; Amerikanere som uttaler seg kritisk om andre (fellow citizens), bare fordi de tilber Gud på en annen måte …. skal defineres med kun ett ord; nemlig terrorister. Det har også vakt oppsikt at de som har kritisert lovene, av sentrale personer i den amerikanske administrasjonen, er beskyldt for å støtte terrorismen.

I den britiske antiterrorloven finnes også en paragraf som burde få kristne mennesker til å sperre opp øynene. Det står at budskap som kan oppfattes som religiøst støtende og derfor kan føre til motsetninger mellom folkegrupper, skal forbys og rammes av antiterrorloven. I praksis betyr det at forkynnelse som advarer mot et annet kirkesamfunns ubibelske lære og dogmer, kan rammes av de nye lovene og i verste fall medføre fengsling på ubestemt tid og om nødvendig lede til henrettelse hvis dette i en gitt kritisk situasjon anses å være hensiktsmessig.

Vi har all grunn til å anta at de nye lovene som det her henviser til, må tas på alvor. De mener det de sier. I praksis betyr det at all offentlig og målrettet kommunikasjon som hevder at visse religiøse organisasjoner eller personer forkynner en lære som ikke er samstemt med Guds Ord, representerer en formidling som kan oppleves kritisk mot andres måte å tilbe Gud på, og derfor rammes av de nye lovene. En forkynnelse som advarer mot innholdet i en gitt tro, kan på samme måte oppleves religiøst støtende, og vil derved havne innenfor de nye lovenes gyldighetsområde.

Men vi kan trekke andre konklusjoner. Det betyr også at Gud selv, ifølge disse lovenes ordlyd, er blitt en terrorist, siden han gjennom sine profeter og apostler, gang på gang advarte mot spesifikk falsk lære og mot religioner og personer som forkynte det falske. Men vår Skaper er i godt selskap, for både Moses, Josva, Jesaja, Jeremia og Esekiel må defineres som det samme. Det gjelder i tillegg både Amos, Mika, Sefanja og Malaki. Ja, Jesus er også med på listen sammen med Paulus, Peter og alle reformatorene.

Også mange av oss havner der, og kommer garantert til å fortsette med å; (1) Forkynne Bibelens frelsesbudskap. (2) Advare mot falsk lære som leder mennesker vekk fra den sanne frelsen. Allerede nå har vi (som arrangerer møtene her på Grefsen), møtt ganske kraftige beskyldninger fra åndelig skakkjørte liberale kretser innen protestantismen, om at vår synliggjøring av Bibelens advarsler mot katolsk teologi og pavemaktens struktur, representerer antikatolsk propaganda som protestanter har vokst fra seg, og må tolkes som et angrep på katolikkene som er medlemmene av Den katolske kirke. 

Oppfyllelsen av Bibelens profetier skremmer ikke mennesker som har sin sak oppgjort med Gud, som har tatt imot Jesu offer og lever i et daglig og aktivt frelsesforhold, Når dere ser alt dette skjer, sier Jesus, skal dere vite at han er nær for døren, Matt. 24:33. Profetienes oppfyllelse varsler at vår beste venn snart kommer og at denne verdens elendighet snart er forbi. La oss dele budskapet om et evig evangelium med så mange som mulig før det er for sent.

(Kilder for dette avsnittet: Time International team i Washington v/ James Carney, John F. Dickerson, Viveca Novak, Elaine Shannon and Michael Weisskopf, Time 26. nov. 2001. (Time.com). I tillegg, Dagbl. 21/nov. 2001 v/Line Fransson, Halvor Elvik i USA og Tom Stalsberg i England).

Etter å ha betraktet de religiøse og politiske krefter som samler seg og som vil stå imot Guds prinsipper, skal vi nå se på hvem som vil velge å stå på Guds side og la oss først se på jødenes plass og rolle i dette dramaet.
 

Jødenes plass i endetiden.

Kun et fåtall i det kirkesamfunnet vi tilhører har  vært klar over jødenes klare rolle i endetiden. Vi vil derfor inkludere noen sitater fra en av våre kjente pionerer om dette temaet.
Ellen G. White gjør det klart at Sakarja kap. 8 omhandler Judas barn, altså de kjødelige jødene i endetiden Tilbakevending til Israel vil forårsake en  åndelig oppvåkning for mange.  «For så sier hærskarenes Herre: Slik som Jeg planla å føre en ond ulykke over dere da deres fedre egget Meg til vrede, sier hærskarenes Herre, og Jeg ikke angret det, på samme måten har Jeg igjen i disse dager planlagt å gjøre godt mot Jerusalem og Judas hus. Frykt ikke!» Arbeidet som profeten Sakarja skriver om er et forbilde på en  åndelig gjenopprettelse som Gud vil utføre for Israel i endetiden. Så sier Herren, erklærte profeten: «La deres hender være sterke, dere som i disse dager har hørt disse ordene fra profetenes munn…for nå skal jeg ikke går fram mot resten av dette folket som i tidligere dager»…..(White, kilde ved slutten av artikkelen).

Det startet i 1960-årene. En dramatisk bevegelse begynte, som vi tror at Guds Ånd ledet, for at Bibelens løfter skulle oppfylles og Gud igjen kunne søke å nå sitt folk. Mens Gud ledet gjenopprettelsen av sine folk på en fysisk måte tilbake til Israels land, beveget Han åndelig på samme måte hjertet til mange av det jødiske folk. Tusenvis har kommet til troen på Yeshua…. Og tilber Ham med sin jødiske identitet. (A return to our roots, Kahilatariel.org)

Barn i Jerusalem
"Torgene i staden skal være fulle av gutter og jenter som leker på torgene" Sak. 8,5


I relasjon til at Gud har til hensikt å vekke opp og frelse mange jøder i den siste tid, skrev forfatteren Ellen G. White for omtrent 100 år siden; En nasjon skal bli født på en dag. Hvordan? Ved at mennesker som Gud har utpekt blir omvendt til sannheten. Det vil bli sett; først strå, så aks, og deretter modent korn i akset. Forutsigelsene i Bibelens profetier skal oppfylles. 
Dette var altså skrevet om jødene, av E.G.White, og lenge før de fikk sitt land tilbake, og selvfølgelig langt over 2000 år etter at de siste gang ble ført tilbake fra fangenskapet omtalt mot slutten av det gamle testamentet. 

Bibelen sier også; Men når kornet blir modent, svinger mannen straks sigden, for høsten er kommet. Mark 4;28 En annen gang taler Jeg om et folkeslag og om et kongerike, om å bygge og plante det.
En rabbiner som har tolket dette bibelverset på samme måte som E.G.White, har skrevet; Rabbi Hiyya og Rabbi Shimon gikk i Arbela dalen tidlig en morgen og så soloppgangen i horisonten. Deretter sa rabbi Hiyya; slik skal også Israels forløsning være: først vil det være så vidt synlig, så vil det skinne sterkere og etter det vil det bryte fram i all sin herlighet.
(Midrash Shir ha-Shirim Rabah, 
VI 10)

Gud har gitt landet Israel tilbake til jødene i vår tid:

I Sakarja kapittel  8 leser vi;
4 Så sier hærskarenes Herre: Igjen skal gamle menn og kvinner sitte på torgene i Jerusalem, hver og en med sin stav i hånden på grunn av at de får mange levedager.
5 Torgene i staden skal være fulle av gutter og jenter som leker på torgene……….
7 Så sier hærskarenes Herre: Se, Jeg skal frelse Mitt folk fra landet i Øst og fra landet i Vest.
8 Jeg skal føre dem tilbake, og de skal bo midt i Jerusalem. De skal være Mitt folk, og Jeg skal være deres Gud,  i sannhet og rettferdighet.
11 Men nå skal Jeg ikke gå fram mot resten av dette folket slik som i tidligere dager, sier  hærskarenes Herre.
12 For såkornet skal få fred, vintreet skal gi sin frukt, jorden skal gi sin grøde, og himmelen skal gi sin dogg. Jeg skal gi alt dette som arv til dette folket.
 

Han ble fyllt av medynk..

I konsentrasjonsleirene ropte jødene til sin Gud.
Jeg hørte for en tid siden en sang med strofen; Min Gud, min Gud hvorfor har du forlatt meg. Sangen ble opprinnelig skrevet til nobelprisvinneren Elie Wiesel, og ble sunget med innlevelse av en jødisk sopran. Jeg kunne kjenne denne desperate bønnen fra konsentrasjonsleirene i hver fiber i kroppen, og tårene presset seg fram. Vil noen hevde at himmelens Gud ikke skulle ha medynk med dem som han opprinnelig kalte som sitt folk, og skulle han ikke gi dem en ny sjanse til å gi ham en respons?
…….. For Herren ble fylt av medynk med deres nød, som de havnet i på grunn av dem som undertrykte dem og plaget dem, Josva 2:18.
3 Skjul ikke Ditt åsyn for meg på min trengsels dag! Bøy Ditt øre til meg! Skynd Deg å svare meg den dagen jeg roper. Salm. 102.

Han skal vende Seg til de vergeløses bønn, og ikke forakte deres bønn…….. 
21 for å høre fangens sukk, for å frigi dødens barn,1 
19 Da ropte de til Herren i sin nød, og Han frelste dem ut av deres trengsler. Salm. 107.
Gud elsker og kjærlighet viser seg i handling:
17 Men hver den som har denne verdens goder og ser sin bror i nød og lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan Guds kjærlighet bli i ham? (Jakobs brev.)

Landet Israel har vært deres bønn og lengsel i alle år med forfølgelse, ghettoer og forvisninger. Gud svarte deres bønn, derfor er de igjen herre i eget land og mange flere enn de som allerede bodde der,  kan nå emigrere dit.
 

Hedningenes plass i endetiden.

Det er plass på vintreet for alle hedningene som omvender seg, slik at de kan podes inn og få være med som en del av Guds folk.
11 Skriften sier jo: Hver den som tror på Ham, skal ikke bli gjort til skamme.
12 For det er ingen forskjell på jøde og greker, for Han er den samme Herre over alle, Han er rik nok for alle som kaller på Ham. Rom. 9.
(Det som engang hadde tilhørt jødene, tilhørte nå også hedningene, (E.G.W. kilde nederst.)
Og om noen av grenene ble brukket av, og du som var et vilt oliventre, ble innpodet blant dem og sammen med dem fikk del i roten og sevjen fra oliventreet,
18 så ros deg ikke overfor grenene! Men dersom du roser deg, så husk at det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg.

"Herrens velsignelse vil hvile mektig over dem." (EGW) 

Hvem er roten og hva er grunnvollen? 

Vi må ikke glemme profetenes grunnvoll, som er budskapet fra det gamle testamentet.
Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men medborgere med de hellige, og dere hører til Guds husfolk. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus Selv er hoved-hjørnesteinen
21 I Ham blir hele bygningen føyd sammen, og den vokser til et hellig tempel i Herren. 
22 I Ham blir også dere bygget opp sammen med de andre til en bolig for Gud i Ånden. Ef.2:19-22
Konklusjon: Hedninger (kristne) som ikke bygger på jødenes grunnvoll er  ikke med på vintreet!
 
 

Den siste verdensevangelisering

Jøder og hedninger på samme tre, med samme grunnvoll og en tro på Frelseren. 
Slik er det med de andre også. Hvis de ikke fortsetter i vantro, skal de bli podet inn, for Gud har makt til å pode dem inn igjen.
24 For dersom du ble hogd av fra det oliventreet som av naturen er vilt, og i strid med naturen ble innpodet i et edelt oliventre, hvor mye mer skal da disse som er naturlige grener, bli innpodet i sitt eget oliventre?

Israel hadde snublet og falt, men det gjorde det ikke umulig for dem å reise seg igjen.
Guds plan var at Hans nåde skulle åpenbares for hedningene såvel som for jødene.(EGW)

I det første århundre forkynte omvendte jøder evangeliet, det samme gjorde hedninger som etter hvert kom til troen. Sammen brakte de evangeliet ut, velsignet gjennom Guds Ånds gjerninger. Dette var et tidligrein som sådde evangeliets frø over hele den da kjente verden.
Likesom i det første hundreåret e.Kr. vil Guds Israel like før Kristi annet komme, bestå av jøder som har akseptert Kristus, samt omvendte hedninger eller «ikke jøder». (K. Pedersen, Israel og den kristne kirke.)
Jesus pekte også som Paulus fram til en tid da hedningenes tider er over.
24 De (det jødiske folk) skal falle for sverdets egg og bli bortført som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal være nedtrampet av hedninger* inntil hedningenes tider er oppfylt. Luk 2.Jøder som har funnet Messias, sammen med ikke-jøder som er podet inn på vintreet, vil med kunnskap om Bibelens ene og sanne Gud og med undervisning om det evige evangelium,  opplyse verden med Hans herlighet før Jesus kommer igjen.

Senregnets tid er tiden da kornet på nytt blir velsignet med nedbør like før det skal høstes. Dette er et bilde på den siste verdensevangeliserin før Jesus kommer igjen.
Be Herren om regn i senregnets tid.  Herren lager tordenskyer. Han skal gi dem byger av regn, så enhver får vekster på marken. Dette kapitlet. handler om den siste innhøstning (Jer.5:23:, Jakob 4:17) 
I denne tid, leser vi, vil han se til Judas hus. For hærskarenes Herre skal se til Sin flokk, Judas hus. Hva skal være deres oppgave i denne siste tid?: Han skal gjøre dem lik Sin herlige hest i slaget. 
4 Fra ham kommer hjørnesteinen, fra ham kommer teltpluggen, fra ham kommer krigsbuen, fra ham utgår hver eneste hersker. (Sakarja 10)
Paulus sier: mine landsmenn etter kjødet, de som er israelitter. Dem tilhører barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten og løftene.5 Også fedrene tilhører dem, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet., og levner ingen tvil om hvem det menes her.
Når Paulus skriver om Israels rest (her jødene) sier han også:  For Han skal fullføre verket og forkorte det i rettferdighet, for Herren skal snart avslutte verket på jorden. Rom 9:4

Ellen G. White beskriver denne vekkelsen på følgende måte. Sjeler vil bli frelst fra den jødiske nasjon….  Tiden kommer da det skal omvendes like mange på en dag (jøder) som det ble på pinsedagen etter at disiplene hadde mottatt den Hellige Ånd. Herrens velsignelse vil hvile mektig over dem… Uvirksomme talenter i det jødiske folk vil ble vekket til live.
Gjennom dem skal vi se Guds frelse gå fram som en brennende lampe. De vil proklamere Guds lovs uforanderlighet, med en vidunderlig kraft.  De vil være til hjelp når det skal ryddes vei for Herren…
Jøder har en viktig rolle å spille i de store forberedelsene som i framtiden vil bli gjort for å møte Kristus, vår prins. (E.G.W. kilde nederst.)

Når skal dette skje? Jo, i de avsluttende dager av denne verdens historie, i tiden like før Jesu kommer igjen, i de siste dager av jordens historie. (kilde nederst.) En nasjon skal fødes på én dag. Hvordan? Ved at mennesker Gud har utvalgt, blir omvendt til sannheten. Først vil vi se en spire, så en voksende plante og til slutt modent korn. Forutsigelsene i Bibelens profetier skal oppfylles, (E.G.W. kilde nederst.)

I neste nummer av MVV vil vi se på verdensevangeliseringen og Jesu gjenkomst og Guds rike hvor og når? (Sitater: E.G.W er fra Letter 47,1903. Manuscr. 75, 1905. Review and H. Juni 1908. EGW manuscr. 1907. Evangelism s.577-579. Letter 42, 1912 side 1.2. 
   EHB og JB 

Tilbake:
opp
topp
Mens Vi Venter - Nr. 31 (9. årgang) 3/2001
Les hundrevis av artikler her:
http://www.barukmedia.com/mvv