Et annet evangelium

Mye av nåtidens populære forkynnelse tilbyr mennesker en annen Kristus, en annen ånd og et annet evangelium.


Da Satan bedro menneskene til å synde ved syndefallet kledde han seg i en av den tidens vakreste skapninger. Har Jesus advart oss og fortalt hvilken forkledning Satan har ikledd seg i dag?
av John Berglund
I land hvor giftige slanger er en del av nærmiljøet, er det helt naturlig at foreldre advarer barna sine mot farlige dyr, og sørger for at de har nok informasjon og kunnskap til både å kunne gjenkjenne det som er farlig, og samtidig unngå å komme nær det som kan skade eller drepe dem.

Tror du Gud, som hevder at han elsker oss og bryr seg om oss, ville unnlate å advare sine barn mot alt det han med sin forutviten så at djevelen ville planlegge for å ødelegge oss? Ville han tillate at den gamle slangen sprøytet sin giftige ideologi inn i våre sinn, uten på forhånd å fortelle oss hvordan vi kunne avsløre og oppdage faren? Selvfølgelig ikke. At falne mennesker skulle eie en større, dypere og mer aktiv kjærlighet til sine barn, enn det Gud selv har, han som er kjærlighetens kilde, er utenkelig.

Da djevelen første gang konfronterte menneskeheten, var det nettopp i en slanges skikkelse, og han framsto med et budskap som var så snedig, glatt, kamuflert, manipulerende og forførerisk, at våre første foreldre ble bedratt. Slik har han fortsatt å lede mennesker vill, og så lenge metoden fungerer godt, er det ikke sannsynlig at han vil endre den. Helt fra det første løftet som er nevnt i Guds Ord, i 1. Mos. 3:15, etter at synden gjorde sitt inntog på denne kloden, har Gud søkt å undervise sitt folk om at han har en fiende som hele tiden prøver å bedra og forføre. Guds advarsler i Skriften er massive og detaljerte, og ingen evangelist, prest eller pastor forkynner et komplett evangelium, hvis Guds advarsler mot det falske ikke er tatt med. 
 

Korintmenigheten.

Det er ikke i våre hender eller føtter den gamle slangen hugger sine gifttenner i når han angriper, men i våre sinn. Paulus beskriver problemstillingen på en korrekt måte, når han i 2. Kor. 11:3 skrev:

Men jeg frykter for at likesomslangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den eneste og rene troskap mot Kristus.

Paulus minner her de troende i Korint om at djevelen arbeider på en listig måte og at det er sinnets tanker, meninger, vurderinger, refleksjoner og ideer som er nedslagsfeltet for hans anstrengelser. Videre hevder apostelen at Guds motstander søker å vende de kristnes tanker bort fra det han kaller den eneste og rene troskap mot Kristus. Det skulle innebære at hans alternative ideologi, gjør at menighetens medlemmer ikke opplever at de behøver å være trofaste/lydige/oppmerksomme på det Kristus sto for og selv forkynte. En ren troskap indikerer at en uren troskap er tilgjengelig. Apostelens ordvalg hjelper oss til å forstå at djevelens bedrag ikke representerer en forkastelse av Kristi evangelium, til fordel for hedenskap, men en fordreining av sannheten, slik at den ikke lenger er ren.

Deretter kommer Paulus med en påstand som på mange måter var en reprimande til de troende i Korint. Han hadde kjempet med denne menigheten, og søkt iherdig å rettlede medlemmene. Han skriver i vers 4:

For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt, da tåler dere det så gjerne.

Korintmenigheten var i en svært utsatt stilling. De holdt til i et utpreget hedensk miljø, og mye frafall så ut til å kunne ødelegge det arbeidet Paulus tidligere hadde utført. Han ba dem så inderlig han kunne om å ha et oppgjør med dem som forkynte ubibelsk lære, og han ba dem konfrontere de liberale kreftene blant seg, som prøvde å dra inn i menigheten lære, ideologi og metoder som ikke hørte hjemme i Guds forsamling. Samtidig ba han dem vise omsorg for alle som i sin svakhet hadde latt seg forføre av bedraget, og lede dem tilbake til det opprinnelige budskapet. 
Først sendte han sin medarbeider Timoteus, for å minne dem om pionerenes forkynnelse og innholdet i det sanne budskapet. Senere sendte han Titus, og han skrev minst to brev til dem hvor han svarer på en rekke henvendelser som en delegasjon fra menigheten kom til ham med. 
Men slangen prøvde ikke bare å ødelegge Korintmenigheten ved hjelp av de liberale og lovløse elementene som han klarte å få inn blant dem, han sørget også for at en gruppe sekteriske legalister begynte å herje med sine ideer. Disse personene visste om Jesus, og de hadde på et teoretisk plan akseptert ham som Messias, men de hadde ikke sluppet ham inn i sine liv og i sin mentalitet, og de var aldeles ikke ledet av Hans Ånd. Det kommer fram i de to Korintbrevene, at: 

(1) Både den liberale fraksjonen og de sekteriske legalistene, begge grupper var blottet for medmenneskelighet, omsorg og kjærlighet til de andre i menigheten. 

(2) De var begge likeglade med hensyn til det sanne og opprinnelige evangeliet. 

(3) De hadde begge meget begrenset kjennskap til hva frelsesbudskapet egentlig inneholdt.

(4) Begge grupper var fanget i sin formalisme og sine fordommer. 

(5) Begge hadde sitt fokus et annet sted enn påKristus og den kraft til endring han tilbyr alle som tar imot ham. 

(6) Begge var uvitende om den sanne kristne frihet. Den ene fraksjonen forkynte at de troende omtrent kunne leve som de ville, bare de trodde på Kristus. Den andre forkynte nødvendigheten av å følge bestemte rituelle former og prosedyrer, og i tillegg tro på Kristus. Ingen av dem begynte med et nært og personlig forhold til Frelseren, som kunne gjøre tilgjengelig en overnaturlig kraft som endret karakteren, og produserte det nye livets frukter.

Det er ikke hyggelig å påstå det, men budskapet og reprimanden Paulus gir menigheten i Korint, er nøyaktig det budskapet kristenheten akkurat nå trenger. Advarselen mot en annen Jesus, en annen ånd og et annet evangelium. Slangen benytter nøyaktig den samme oppskriften i dag, som han har benyttet med godt resultat, gang på gang, for å lure og bedra kristenheten.
 


“Men slangen prøvde ikke bare å ødelegge Korintmenigheten ved hjelp av de liberale og lovløse elementene som han klarte å få inn blant dem, han sørget også for at en gruppe sekteristiske legalister begynte å herje med sine ideèr.”
 
Rester fra Korint.
  
 Kunstnere har tegnet  Kristus forskjellig  gjennom århundrene, og viser hvor vidt forskjellig de har oppfattet Ham. Det  samme gjelder menneskers oppfatning av evangeliet.  Er Kristus og evangeliet en meningssak, eller finnes det kun èn sannhet om Jesus forklart av Gud?  

En annen Kristus.

Den Kristus som i dag blir forkynt i mange kristne forsamlinger, har lite til felles med den Kristus som er beskrevet og gjort synlig i din Bibel. Et av flere eksempler kan være at Bibelens Kristus erklærte, ved slutten av sitt jordiske liv, at han hadde holdt sin fars bud, og at ikke en tøddel av Guds hellige lov noen gang ville bli ugyldig. Han gjorde det klart at frelsen bringer mennesker i harmoni med Guds bud, ved at de tilgis og endres. 
Frelsen er ikke fra loven, men fra det å være tvunget til å overtre loven ved å måtte falle når vi fristes. Frelsen er både fra syndens skyld og makt, og den tilbys alle som vil stå i et trosforhold til Frelseren. Samtidig korrigerte han fariseerne, som var nidkjære med sine menneskelige forskrifter, mens de ignorerte og forkastet Guds bud. 

Det er grunn til å hevde at en høy prosent av dagens kristne forkynnere, følger i fariseernes fotspor, ved at de har forkastet sentrale elementer av Guds bud, bl.a. det fjerde bud, og de har i stedet trukket inn i sin tro og lære enekke menneskeproduserte hedenske aspekter. Samtidig er det like rett å påstå at dagens populære definisjon på frelse, er voldsomt annerledes enn den Jesus gir i Guds Ord.

En annen ånd.
Den ånd mange kristne søker, og som herjer med deres følelsesliv, og produserer flere depresjoner blant kristne enn du aner, kan umulig være Guds rene og hellige Ånd. Åndskreftene som kommer til syne i mange av de karismatiske menighetene, har ikke mer å stille opp med enn det profesjonelle illusjonister, musikere, magikere og hypnotisører gjør som en del av sine show. 

Utallige dokumenterte eksempler på juks og manipulering er tilgjengelig, og langtidsfruktene synes ikke å tilby noe mer enn avhengighet av emosjonell rus og åndelig forvirring. Vi har møtt så mange av de ødelagte ofrene, at vi får lyst til å rope ut den samme advarselen Paulus kom med til korintmenigheten. Flere kristne som har vært dypt inne i disse emosjonelle ekstasemiljøene, har senere kjempet seg gjennom dype depresjoner og sinnsforvirring, og ved Guds hjelp funnet et sundt, solid, trygt og personlig forhold til Kristus. De advarer så godt de kan mot den ånd som ødelegger mennesker i disse religiøse grupperingene. 

Et annet evangelium.
Det evangelium som nå er det mest populære å forkynne, hvor du kan leve som du vil, og være nøyaktig slik i dag som du var før du ble en kristen, bare du tror, er ikke Bibelens evige evangelium som endrer menneskers karakter og gjør dem mer og mer lik Jesus. Det falske evangeliet har løsrevet troen fra troens lydighet, og da forholder vi oss ikke lenger til Bibelens tro. Djevelens falske evangelium møter ikke kriteriene som Gud selv spesifiserer i Åp. 14 fra vers 6, hvor innholdet i det evige evangelium er definert. 

Det var ikke Johannes som forfattet Bibelens siste bok, han var bare sekretær. Gud produserte innholdet, står det ved begynnelsen av boken, og han ga det så til Jesus, som ga det til en engel som igjen dikterte det for Johannes. Det er faktisk Skaperen selv som kaller Åp. 14;6-12 for det evige evangelium. Dette innholdet er omtrent totalt fraværende i nåtidens evangeliske forkynnelse. 

Satans bedrag.
Guds store fiende, slangen fra Edens hage, har gjennom hele Guds folks historie, produsert falske religioner, som kopierer elementer fra den sanne måten å tilbe Skaperguden på. Djevelen har lagt sin ideologi så nær Guds sannheter, at det til tider kan være vanskelig å se forskjellen. Dette har alltid vært hans oppskrift for å bedra og føre vill.

I hans ideologier og tilbedelsessystemer, finner du altere, prester, ofre, klær med symbolske illustrasjoner, en helligdom og hellige tider som skal minne om tidligere hendelser osv. Ja han har vært så dyktig i sitt bedrag, at mange av nåtidens religionsforskere, faktisk tror at kristendommen kun er en kopi av de hedenske religionene som kopierte Guds tilbedelsessystem. De forstår ikke hva som kom først og hva som er etterligningen.


«...Det måtte være paralleller og likhet før de kunne lokkes til å akseptere det falske..»

Bibelen forteller at ikke lenge etter apostlenes tid, ville et gigantisk bedrag begynne å ta form. Et bedrag som skulle gå videre i mange hundre år, og ikke avsluttes før Jesus kommer igjen. En stor del av Johannes åpenbaring, eller for å si det mer korrekt, Guds åpenbaring til oss, gjennom Jesus, en engel og Johannes, inneholder detaljerte beskrivelser av dette enorme bedraget som slangen hadde til hensikt å gjennomføre.

Djevelens plan var å etablere en alternativ kristen religion. Han hadde eksperimentert i 4000 år i sitt ideologiske laboratorium, med Guds eget folk som forsøkskaniner, og han hadde observert og studert hvilke metoder som lettest kunne benyttes for å lede dem vekk fra den sanne Gud.

Han produserte ulike falske religioner, og oppdaget etter hvert at han bare kunne forføre folket, når hans alternativer ga dem assosiasjoner til det Gud i forveien hadde undervist dem om. Det måtte være paralleller og likhet før de kunne lokkes til å akseptere det falske. De gangene han prøvde seg med noe helt villt og fremmed, var det vanskelig å vekke deres interesse. 

På denne måten lærte djevelen av sine eksperimenter, og han la derfor en slagplan som ville inneholde all den innsikt tusener av års utprøvning hadde gitt. 
Den alternative kristendommen, som han gradvis bygde opp og introduserte, er det advart mot mange steder i Bibelen. Store deler av Johannes Åpenbaring er nettopp opptatt av å avsløre dette bedraget.

Hensikten med denne artikkelen, er ikke å nevne alle de ubibelske ideene som over tid ble trukket inn og normalisert i kristen forkynnelse. Flere av de ca. 500 artiklene vi har inkludert i Mens Vi Venter de siste 10 årene, har imidlertid omtalt de fleste av dem.

Vi nøyer oss her med å appellere til våre lesere om selv å granske Skriften og ikke akseptere noe de hører eller leser, inkludert det vi skriver i vårt blad, før de med Bibelen i hånden kan se at det stemmer med Guds Ord.

Ved slutten av sin lille reprimande til menigheten i Korint, om en annen Jesus, en annen ånd og et annet evangelium, skriver Paulus, at om noen skulle komme med et slikt tredobbelt tilbud til dem, da tåler dere det så gjerne.

I Åp. kap. 13, kan vi lese om tiden like før Jesus kommer igjen. Det står at all jorden… (13:3) fulgte etter den falske kristendommen djevelen produserte og at… alle som bor på jorden skal tilbe…(13:8) i rammen av slangens store bedrag. Videre står det at dem som bor på jorden…(13:14)  vil bli forført. Unntaket er dem som holder seg til den tro Jesus hadde og til Guds bud. (14:12.)


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 35 (11. årgang) 2/2003
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no