Når ble Jesus født
Til norsk av Anne Grethe Tveit

Mens det meste av verden feirer Jesu Kristi fødselsdag 24/25, kan den virkelig Jesu fødselsdag bli fastsatt/bevist med Bibelen?
Dette spørsmålet vil bli undersøkt i detalj og vil gi et resultat som er ganske interessant. Det første punktet vi vil se på begynner med far til døperen Johannes.

Lukas 1:5
I de dager da Herodes var konge i Judea, levde det en prest som hette Sakarja, som hørte til Abias avdeling. Hans hustru var av Arons døtre, og hennes navn var Elisabet.

Lukas 1:8
Slik skjedde det at da han tjente som prest for Herren i den rekkefølge som tilhørte hans avdeling,

Lukas 1:23-24
Og det ble slik at så snart tjenestedagene hans var fullført, drog han til sitt eget hus.
Etter at disse dagene var gått, ble hans hustru Elisabet med barn.

Fakta som gis oss her er at Sakarja var av Abias avdeling/tjenestelag

De 24 avdelingene av Tempel tjenesten
Kong David, etter Guds instruksjon (1. Krøn. 28:11-13) hadde delt Arons sønner i 24 grupper (1. Krøn. 24:1-4) for å sette opp en skiftplan slik at det i Herrens Tempel ville være prester etter orden.

Etter at de 24 grupper av prester var etablert ble det trukket lodd for å fastslå rekkefølgen av tjenestegjøring for hver gruppe i Templet.
Denne rekkefølgen er som følger;

1. Krøn. 24:19:
Dette var ordningen for tjenesten deres, når de skulle komme inn i Herrens hus etter de lovene de hadde fått ved sin far, Aron, slik Herren, Israels Gud hadde befalt ham.

Hver og en av de 24 avdelingene av prester skulle begynne og ende sin gjerning i Templet på Sabbaten, og et tjenesteskift ble på en uke. (2. Krøn 23:8, 1 Krøn. 9:25).
Bare tre ganger i løpet av ett år skulle alle folk av Israel reise til Jerusalem for Herrens høytider. Ved disse hendelsene var det nødvendig at alle prestene skulle være tilstede for å ta seg av mengden av mennesker.
Disse tre høytidene var Påske (usyrede brøds høytid), Pinse (ukens høytid) og Løvhyttefesten (Sukkot). 5 Mosebok 16:16

Den årlige syklusen av tempeltjenesten
Den jødiske kalenderen begynner om våren i måneden Nissan (Mars-april). Første skift av prester ville da være av Jojarib’s avdeling som da ville tjenestegjøre i syv dager.
Den andre uken ville være Jedajas’s avdeling ansvar. Den tredje uken ville være ”De usyrede brøds høytid”; Påske og alle prestene ville være i tjeneste. Etter Påskehøytiden ville Harims avdeling ha tjeneste.
Denne rotasjonen ville da dekke 51 uker eller 357 dager, nok for den Jødiske månekalenderen (354 dager). I en periode av ett år ville hver preste-gruppe tjenestegjøre i Templet to ganger ihht deres egen skiftplan, i tillegg til de tre store høytidene. Totalt ville da hver avdeling tjenestegjøre fem uker.

Unnfangelsen av døperen Johannes.
Tilbake til Sakarja, døperen Johannes far.
Lukas 1.23-24:
Og det ble slik at så snart tjenestedagene hans var fullført, drog han til sitt eget hus.
Etter at disse dagene var gått, ble hans hustru Elisabet med barn.

Når vi begynner med den første måneden, Nisan, på våren (mars-april) vil prestetjenesten resultere i at Sakarja tjenestegjorde i den tiende uken. Dette fordi han var medlem av Abia (Abijah), det åttende skiftet, og både Påske og Pinse ville være over før han skulle ha tjeneste. Dette plasserer Sakarja’s tjeneste i templet til begynnelsen av den andre Sabbaten i den tredje måneden Sivan (mai-juni).

Etter å ha fullført sin tjeneste i Templet på den tredje Sabbaten i måneden Sivan returnerte Sakarja hjem og Johannes ble unnfanget kort tid etter den tredje Sabbaten i måneden Sivan.

 

Unnfangelsen av Jesus Kristus
Grunnen til hvorfor informasjonen om døperen Johannes er så viktig er at ifølge evangelisten Lukas, er Jesus unnfanget i den sjette måneden av Elisabets svangerskap.

Lukas 1:24-27:
Etter at disse dagene var gått, ble hans hustru Elisabet med barn. Og hun skjulte seg i fem måneder og sa: «Slik har Herren handlet med meg i de dager da Han så til meg for å ta bort min vanære blant folket.» Men i den sjette måned ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som hette Nasaret, til en jomfru som var forlovet med en mann som hette Josef, av Davids hus. Jomfruens navn var Maria.

Legg merke til at vers 26 referer til den sjette måneden av Elisabets svangerskap og ikke måneden Elul (august – september) i den Hebraiske kalender. Dette er gjort tydelig i sammenheng med vers 24 og igjen i vers 36; Og se, din slektning Elisabet har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Og hun som ble kalt ufruktbar, er nå i den sjette måned.

Arbeider vi ut fra informasjonen om døperen Johannes unnfangelse sent i den tredje måneden Sivan (mai-juni) og går frem seks måneder kommer vi til sent i den niende måneden Kislev (november – desember) for tidsangivelsen for Jesu unnfangelse.
Det er verdt å legge merke til at den første dagen av den Jødiske høytiden Hanukka (Lysfesten) feires den 25. Kislev og Jesus er kalt ”Verdens lys” Joh. 8:12 ; 9:5 ; 12:46).
Det later til at dette ikke er en ren tilfeldighet. I Johannes evangeliet er Hanukka kalt ”innvielsesfesten”. Joh 10:22 Festen til minne om templets innvielse ble nå holdt i Jerusalem, og det var vinter.
Hanukka er en 8 dagers fest hvor en feirer tenningen av Menoraen i det reddedikerte Templet. Ihht historien holdt Menoraen seg mirakuløst tent i åtte dager på en dags oljerasjon.

Fødselen av døperen Johannes
Basert på unnfangelsen kort tid etter den tredje Sabbaten i måneden Sivan (mai-juni) går vi fremover et gjennomsnittlig svangerskap på 9 måneder eller 40 uker og kommer til måneden Nisan (mars-april). Det ser ut til at døperen Johannes er født i midten av måneden hvilket vil sammenfalle med Påsken og de usyrede brøds høytid. Det er interessant å merke seg at selv i vår tid er det sedvane for Jødene å sette ut et drikkekar med vin under Påske måltidet i påvente av ankomsten til Elia denne uken. Denne skikken er basert på en profeti av Malaki.
Malaki 4:5:
Se, Jeg skal sende dere profeten Elia før den store og fryktinngytende Herrens dag kommer

Jesus identifiserer Johannes som den ”Elia” Jødene ventet på.

Matteus 17:10-12:
Og disiplene Hans spurte Ham og sa: «Hvorfor sier da de skriftlærde at Elia først må komme?» Jesus svarte og sa til dem: «Sannelig, Elia kommer først, og han skal gjenopprette alle ting. Men Jeg sier dere at Elia er allerede kommet, og de kjente ham ikke, men gjorde med ham som de ville. Slik skal også Menneskesønnen komme til å lide ved deres hender.»

Engelen som viste seg for Sakarja i Tempelet indikerte også at Johannes ville være den ventede Elia.

Lukas 1:17: Han skal også gå foran Ham i Elias ånd og kraft, for å vende fedrenes hjerter til barna og de ulydige til de rettferdiges visdom, for å gjøre rede et forberedt folk for Herren.

De Usyrede Brøds Høytid, Påsken, begynner på den 25 dagen i den første måneden Nisan (mars-april) og dette er en høyst sannsynlig dato for fødselen av døperen Johannes, den ”forventede Elia”

Jesus Kristi fødsel
Da Jesus er unnfanget seks måneder etter døperen Johannes, og vi har brakt det på det rene en høst sannsynlig dato for Johannes’ fødsel, trenger vi bare gå seks måneder frem i den Jødiske kalenderen for å komme til en høyst sannsynlig dato for Jesus fødsel.
Fra den 15. dagen i den første måneden Nisan (mars-april) og seks måneder frem kommer vi til den 15 dagen i den 7 måneden Tishri (september-oktober).
Hva finner vi på denne datoen? Tabernakelhøytiden Sukkot! På den 15. dagen av Tishri begynner den tredje og siste av høytidene i året hvor alle prester skulle samles i Jerusalem for Tempel tjeneste.

Immanuel
Jesaja 7:14: Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en Sønn, og hun skal gi Ham navnet Immanuel

Immanuel betyr ”Gud med oss”. Guds Sønn hadde kommet for å leve med eller ”tabernacle” her på jorden med sitt folk.

Johannes 1:14:
Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den herlighet som Den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet.

Ordet på Hebraisk for ”tok bolig” er sukkah og navnet på Tabernakel festen/høytiden på Hebraisk er Sukkot, en høytid/festival for glede og feiring/jubel.

Lukas 2:7-11:
Og hun fødte sin Sønn, Den Førstefødte, hun svøpte Ham i lintøy og la Ham i en krybbe, siden det ikke var rom for dem i herberget.
Nå var det noen gjetere på det stedet som oppholdt seg ute på markene og holdt vakt over flokkene sine om natten.
Og se, en Herrens engel stod foran dem, og Herrens herlighet strålte rundt dem, og de ble meget redde.
Da sa engelen til dem: «Vær ikke redde, for se, jeg forkynner dere en stor glede som skal bli hele folket til del.
For i dag er det født dere en Frelser i Davids by, Han er Kristus, Herren.

 

Hvorfor var det ikke ledig rom i herberget? Bethlehem er like utenfor Jerusalem og alle folk av Israel hadde også kommet for å delta i Tabernakel høytiden – Sukkot som de var pålagt etter Moseloven. Hvert rom i mils omkrets rundt Jerusalem ville allerede være opptatt av pilgrimmer. Alt Maria og Josef kunne finne var en stall.
Noe å legge merke til er det faktum at Sukkot er en 8 dagers fest (3. Mosebok 23:36-29). Hvorfor 8 dager?
Det er kanskje fordi en nyfødt ble dedikert til Gud ved omskjærelse på den åttende dagen etter fødselen.

Lukas 2:21:
Og da åtte dager var omme og Barnet skulle omskjæres, fikk Han navnet Jesus, det navnet som var gitt av engelen før Han ble unnfanget i mors liv.
Så den nyfødte Jesus ville bli omskåret på den åttende dagen av Tabernakelfesten, en Sabbats dag. Jødene i dag ser på dette som en separat fest fra Tabernakel festen og kaller den Shemini Atzeret.

Konklusjon
Om du har fulgt med i ovenstående argumentasjon, basert på Skriftens egne bevis, har en øyensynlig gode kort på hånden for å hevde at Jesus Kristus var født på den femtende dagen i måneden Tishri på den første dagen av Tabernakel høytiden/Sukkot. Dette korresponderer med september/oktober i vår kalender.
Så hvem er de vi feirer den 25 desember? De fleste leksikon i verden kan fortelle oss at det er den persiske og senere romerske guden Mithra som var født da!
http://www.biblelight.netTilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 36 (11. årgang) 3/2003
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no