Mens Vi Venter - Nr. 36 (11. årgang) 3/2003
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no
opp
topp

Mange søkende jøder gjenkjenner ikke Jesus som Messias når de leser det nye testamentet. De fleste oversettelser er påvirket av gresk tenkemåte, og for hebreere som kjenner Skriften og det språket Jesus og disiplene talte, vil flere av ordene som oversetterne benytter, gjøre kristendommen til en hedensk religion.

En rekke av uttrykkene som ble benyttet når arameisk/hebraisk tenkemåte skulle tilpasses det greske vokabular og denne kulturens mentalitet, forårsaket at viktig sannhet ble tåkelagt. Det greske språket hadde ikke verken ordsymbolene eller den ideologiske ballasten som kunne formidle de opprinnelige hebraiske ideene. Når våre bibelutgaver baserer seg på de greske grunntekstene, forholder vi oss egentlig til oversettelser og tolkninger, og mange av misforståelsene videreformidles.

Men har ikke Gud beskyttet og bevart sitt ord på en slik måte at sannheten ble tatt vare på? Jo, det har han absolutt gjort, og forklaringen ligger nettopp i uttrykket; på en slik måte. Det innebærer at vi må benytte oss av den måten Gud har oppbevart sannheten på, nemlig i Bibelens helhet. Det er bare når vi lar Skrift forklare Skrift, at vi kan oppdage at Herren virkelig har beskyttet og bevart åpenbaringene han ga sine profeter og apostler. Hvis vi tillater tradisjon og språkmessige tilpasninger å tolke Ordet for oss, risikerer vi å gå feil. Når vi henter ut Bibelens budskap fra Guds totale og samlede kommunikasjon, samkjørt med den rette betydningen av ordene i det hebraiske grunnspråket, nyttiggjør vi oss Guds oppskrift.

Tro og lovgjerning.
Vi kan la ordene tro og lovgjerning være eksempler på hvordan hebraisk og gresk tenkning ikke er synkronisert hva betydning angår. Messiastroende jøder har oversatt nytestamentet tilbake fra gresk til hebraisk. De har funnet at mange ord og uttrykk i den greske
teksten, simpelt hen ikke lar seg oversette med samme mening til hebraisk, siden de greske konseptene ikke forekommer på det hebraiske grunnspråket. Med hele det gamle testamentet som fundament, sammen med alle de
hundrevis av referanser i det nye testamentet til hendelser, beskrivelser og handlinger i det gamle, er det ikke vanskelig å forstå hva både Jesus og Paulus mener med ordene tro og lovgjerning, i sitt eget språk.

Tro.
Vi kan begynne med ordet tro. Det greske ordet pistis er oversatt tro i våre bibler. Det forekommer ca. 500 ganger i vårt nytestamente, men hvis vi søker på ordet tro på hebraisk (Strongs), finner vi bare to referanser i det gamle testamentet. Det betyr ikke at fenomenet å tro ikke er godt synlig også i denne delen av Guds Ord, men at dette spesielle ordet er ubrukelig som symbol på hva tro betyr på hebraisk. Den hebraisk tro, bærer en mening som ikke naturlig er knyttet til det greske pistis, (tro/faith.) I vårt språkbruk (og på gresk), kan tro beskrive en isolert, mental og teoretisk holdning, noe det ikke kan på det hebraiske språk. Vi forfalsker Guds Ord, hvis vi i ettertid leser en uriktig gresk tolkning inn i et hebraisk uttrykk, som ikke betyr det samme som det greske.

I Heb. kap. 11, (det vi kaller troens kapittel), forekommer uttrykket ved tro, 20 ganger i våre bibler, (versene 3-33). Når det hebraiske nytestamentet oversetter ved tro, benyttes uttrykket som på engelsk best dekkes av ordet trusting, ikke by faith, som i de fleste engelske oversettelsene. Grunnen er at ved tro eller by faith, ikke rommer den betydningen hebreeren Paulus legger i det hebraiske ordet han benytter.

Hebraisk tro betyr; en tillit som alltid er resultatet av et forhold og tidligere erfaringer, som igjen alltid leder til en respons som uttrykker seg i aktiv handling. Det er derfor Jakob hevder at Abraham ble rettferdiggjort av sine gjerninger da han var villig til å ofre Isak, Jak. 2:21, og Paulus hevder det stikk motsatte i Rom. 4:3. Begge bibelforfatterne siterer kun fra 1. Mos. 15:6, og de vet selvfølgelig at det ikke er snakk om gresk tro, men hebraisk tro, som altså betyr:

(1) Et forhold til Gud, som etablerer:
(2) En tillit til Ham, som gir:
(3) Erfaringer med ham, som naturlig forårsaker:
(4) Lydighet mot ham, uttrykt i liv/handling/gjerning.

Dette og bare dette er Bibelsk og hebraisk tro! Ethvert avvik fra denne tolkningen, er å endre betydningen av Guds Ord. På hebraisk er forholdet, tilliten, erfaringene og den lydige responsen, bakt inn i det samme begrepet eller ordet, og de fire elementene kan ikke skilles, for da ville det ikke lenger være snakk om den hebraiske tro, den eneste tro Gud tilbyr oss mennesker både i det gamle og nye testamentet.

Lovgjerning.
Dette er det andre ordet vi skal se på.

Alle messiastroende jøder vet hva Paulus mener med ordet lovgjerning. Selvfølgelig skriver han ikke imot det Jesus og resten av Skriften underviser. Han skriver ikke noe om at mennesker som har tillit (hebraisk betydning av ordet tro), til Jesus og som har tatt imot ham som Messias og frelser, skal ignorere innholdet i Guds hellige lov.

Det Paulus skriver imot i f. eks. Galaterbrevet, er:

· Jøder som mener at de hedningekristne likevel må omskjæres.
· Alle som trodde og tror at de blir rettferdiggjort av Gud ved en lovisk eller legalistisk etterfølgelse av Guds forskrifter, (inkludert Guds tibudslov), uten at denne lydigheten er en frukt av hebraisk tro, altså: (1) Et forhold. (2) En tillit, og (3) Erfaringer og kraft fra forholdet og tilliten.

Dette er hva lovgjerning betyr på hebraisk! Og av den grunn gjengir selvfølgelig det hebraiske nytestamentet Galaterbrevet slik at det Paulus skriver blir bibelsk/hebraisk rett, i stedet for ubibelsk/gresk urett.

Eksempler:

Gal. 2:16.
Norsk bibel:
For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerning.
King James: Works of of the law.

Det hebraiske nytestamentet oversatt til engelsk:
A person is not declared righteous by God on the ground of his
legalistic observance of Torah comand.

Betydning: Ingen blir erklært rettferdige for Gud på grunn
av en legalistisk overholdelse av loven/budene.

Gal. 3:10.
Norsk Bibel:
For alle de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse.
King James:
Works of the law...

Det hebraiske nytestamentet oversatt til engelsk:
For everyone who depends on legalistic observance of Torah.
commands, live under a curse.

Betyding: Alle som har tillit til (eller gjør seg avhengig av) en legalistisk overholdelse av loven/budene, etc.

«Dere har skilt dere selv fra Messias, dere som prøver å bli erklært rettferdige for Gud ved legalisme ....»

Gal. 3:11.
Norsk bibel:
Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for: Den
rettferdige av tro, skal leve.

King James: By the law… shall live by faith.

Det hebraiske nytestamentet oversatt til engelsk:
Now it is evident that no one comes to be declared righteous by God through legalism, since the person who is righteous will attain life by trusting and being faithful.
Betydning: Det er åpenbart at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved legalisme, siden den som er rettferdig vil/skal leve ved/på grunn av, sin tillit (til Gud) og på grunn av sin trofasthet (mot Gud.)
NB. I dette verset er både ordene tro og lovgjerning oversatt i Det hebraiske nytestamentet i samsvar med ordenes rette betydning.

Gal. 4:5.
Norsk bibel:
For at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, slik at de kunne få barnekår, etc.
King James: Under the law.

Det hebraiske nytestamentet oversatt til engelsk:
So that he might redeem those in subjection to this legalism and thus enable us to be, etc.
Betydning: Slik at han kan kjøpe dem fri som er fanget av eller underlagt en legalistisk etterfølgelse av loven/budene.

«.....legalisme er det kun snakk om når lydighet blir et valg utenfor et tillitsforhold og en frelsende overgivelse ...»

Gal. 5:4.
Norsk bibel:
Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere er falt ut av nåden.
King James: Justified by the law.

Det hebraiske nytestamentet oversatt til engelsk:
You who are trying to be declared righteous by God through legalism, have severed yourselves from the Messiah. You have fallen away from Gods grace.
Betydning: Dere har skilt dere selv fra Messias, dere som prøver å bli erklært rettferdige for Gud ved legalisme eller ved en lovisk overholdelse av forskriftene.

Gal. 3:23.
Norsk bibel:
Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt inntil den tro som skulle komme, ble åpenbart.
King James: Kept under the law.

Det hebraiske nytestamentet oversatt til engelsk:
Now before the time for this trusting faithfulness came,we were imprisoned in subjection to the system which
results from perverting the Torah into legalism, kept under guard until this yet-to-come trusting faithfulness would be revealed.

Betydning: Før tiden for den tillitsfulle trofastheten kom, var vi fanget i et system som hadde forfalsket vår forståelse av loven og skapt en legalisme, og vi var i den innestengt inntil den tillitsfulle trofastheten som skulle komme, ble åpenbart.
NB. Også her er den opprinnelige betydning av både tro og under loven, oversatt i samsvar med hva disse
ordene betyr i det hebraiske språket.

Konklusjon:
Lovgjerning i brevene til Paulus, betyr ene og alene legalisme eller lovisk, enten det gjelder seremonilovene eller Guds bud. Paulus kommuniserer absolutt ingen fordømmelse av kristne som er født på ny, og derfor opplever en nærhet og en tillit til Jesus, som gjør at Guds Ånd bor i dem og gir dem både guddommelig kraft og lyst til å være lydige mot Guds vilje og lov.

 

 

Nytestamentet og jødene

Er våre bibeloversettelser en hindring
for at jøder skal finne Jesus?

Dersom vi søker på ordet tro på hebraisk finner vi bare to referanser i det gamle testamentet.
I Spania ble det for nylig funnet et Matteus-evangelium på hebraisk. Dette bekrefter trolig det tidlige kristne skrifter forteller, at evangeliet opprinnelig ble skrevet på dette språk.

Vi registrerer at nesten all forkynnelse innen kristenheten i dag, tolker det Paulus skriver om både tro og legalisme, helt atskilt fra Bibelens mening med disse ordene. Kristne som har den tillit til Gud og det forhold til ham som bibelsk tro betyr, som er tilgitt, satt fri, og blir ledet av Guds Ånd, slik at lydighet er en naturlig frukt av frelsen fra syndens skyld og makt, blir ofte kalt lovtreller og erklært å være legalister. Populær forkynnelse hevder direkte og indirekte at lydighet, som en Åndens frukt, er legalisme.

Ingen har mulighet eller rett til å dømme eller tolke noe menneskes gudsforhold, ene og alene ut fra den lydighet de viser til Bibelens grunnprinsipper og alle de ti bud.
Legalisme er det kun snakk om når tilsynelatende lydighet blir et valg utenfor og i stedet for et tillitsforhold og en frelsende overgivelse. Da blir gjerningene og handlingene en respons styrt av menneskelige anstrengelser. Det er sjelden eller aldri mulig å avgjøre om lydigheten er ekte og eller legalistisk, uten å kjenne et menneske svært godt.

Kilder: The Jewish New Testament

Det skrevne ord var viktig for den jødiske menighet. De har ikke bare bevart skriftene for etterslekten, men også bevart den riktige forståelsen av ord og uttrykk.