Mens Vi Venter

Israelittene i Egypt. 
av Elin Haugvik Berglund

I mars i år var vi en tur i “Gosen” for å se stedene der Israels barn bodde og der Hyksos hadde sin hovedstad. Dette er ikke et vanlig turistområde, så egyptiske myndigheter sendte med oss 17 militære i 5 biler som kjørte foran og bak oss med blålys og sirener når vi skulle passere sideveier. Den egyptiske invasjon av Hyksos ble kanskje litt mer levende for oss. I Avaris-området er det meste som ble gravd opp av ruiner, nå gravd ned igjen. Elveleiet som egypterne brukte for å ta seg opp til Avaris er i dag uttørret. Nilen deler seg nå kun i to i deltaet i motsetning til seks i oldtiden. Bilde: Escortet av militæret: Elin plukker opp potteskaår som kan stamme fra Hyksos-tiden. Foto: John Berglund

Det står ofte skrevet i ulike bøker jeg har kommet over, at dersom Israelfolket noen gang har vært i Egypt, hvorfor finnes det da ikke noe nedskrevet om det i Egypts mange inskripsjoner? Hvorfor er egyptisk litteratur så taus? Vel, er den egentlig det, eller kan det være noe som er oversett? Kan det også vise seg at noe av den oversette dokumentasjon ikke er satt sammen helt riktig?

I begynnelsen levde Jakobs etterkommere i fredelig sameksistens med egypterne og deres ledere i Gosen. Det er ingen grunn til å tro at de noen gang ble styrt av egypterne. Josef overlevde minst fire faraoer og ble 110 år gammel. Kulturell samhandling ser ut til å ha vært vanlig for folkegrupper som ikke var erklærte fiender. Særlig kan man se dette i forbindelse med 12 dynasti i Egypt, som hadde sitt faraosete i Fayum. I følge Herodot ble den berømte labyrinten bygd av tolv-stammefolket. (et gresk uttrykk som også benyttes av Paulus).

Dynastiene, kronologien og tidsrommet.
I følge Bibelen er det en kort periode mellom Josefs død og Moses fødsel. Levi var bestefar til Moses gjennom hans mor og Moses oldefar gjennom sin far. Dette kan hentes fra ættetavlene i Bibelen. De 430 årene de skulle ha vært i Egypt, regnes fra Abrahams pakt med Gud i Kanaan. Dette kan man også se av Septuaginta (jødisk gresk overs. av Bibelen,) Josephus og andre kilder. I 1 Krønikerbok angis alle slektsleddene fra Jakob og videre til høvdingene ved utgangen av Egypt. Det er ikke på noen måte mulig at disse få slektsledd kan dras ut til å bli 430 år.
Den egyptiske kronologi og dynastier er først og fremst en utregning laget av den egyptiske prest og historiker Manetho (305-285 f.kr.). Han har basert denne på ulike kongelister og tvilsomme overleveringer. Listene stemmer heller ikke overens med hverandre.
Manetho tok heller ikke høyde for den utbredte praksis i Egypt, Babylon og mange andre land i oldtiden, som hadde medregenter. Medregentene regnet alltid med sitt totale antall regjeringsår, dermed overlappet de hverandre omtrent hele tiden.
Flere faraoer regjerte også samtidig fra ulike steder i Egypt, spesiellt fra 5 til 18 dynasti. I et av dynastiene regnet Manetho med 70 faraoer som regjerte i 70 dager! Ideen er absurd.
Det er også en stor debatt om hvorvidt egypterne i alle disse årene fulgte det sotiske året (etter stjernen Sirius), som den eneste tidsangivelse de regnet ut i fra. Eller om de også til tider tidligere fulgte året slik de gjorde i omliggende stater som Babylon. Det er viktig ut i fra de beregninger som er gjort når det gjelder tidspunktet de enkelte dynastier regjerte.
Konklusjonen er at tiden i Egypt også kan kortes betydelig ned.

Det mystiske Hyksos-folket.
Hyksos var en gruppe semittisk-asiatiske folk som bosatte seg tidlig i det nordlige Egypt - i Deltaet. Senere ble de faraoer i eget område som dynasti 15, og det er også vanlig å tro at de utgjorde dynasti 16 (usikkert om disse dynastier regjerte samtidig). Man vet også at det var mange små kongedømmer spredt rundt i deltaet (Gosen).
Navnet Hyksos kommer også fra den egyptiske historikeren Manetho, som ifølge Josephus, oversatte ordet til å bety hyrdekonger. Manetho kunne fortelle at da de, altså hyrdene, forlot Egypt var de 250.000 menn. De dro gjennom ørkenen til Syria. Der bygget de en by i landet som nå kalles Judea og kalte byen Jerusalem.
Josephus identifiserte Hyksos med hebreerne i det gamle testamentet. Det passet med historien. De fleste forskere i dag støtter ikke denne teorien, selv om det er sannsynlig at hebreerne kom til Egypt i samme periode som Hyksos, eller at noen av Hyksoslederne var etterkommere av hebreere. I dag vet vi at det egyptiske navnet hega-khase (Hyksos) betyr «fyrster fra fremmed land». Selv kalte noen av dem seg for ørkenens fyrster (bl.a. Salitis).
Khyan, en av de største Hyksos-kongene, kalte seg ”erobreren av territorier.”

Men kunne noen av israelittene tituleres fyrster?
Vi ser av 5 Mos.23:6 at Abraham ble kalt en fyrste av hetittene i Kaanan. Hans store rikdom og tjenerstab gjør også at han var tittelen verdig lenge før israelittene ankom Egypt. I 4 Mos.1:16 er lederne i Israel også titulert prinser eller fyrster over sine stammer, overhode for tusener.


Et mektig folk

Men Israels barn var fruktbare og ble til en stor mengde. De ble mange og over all måte tallrike. And waxet exceeding mighty (tillegg i eng. King James) som betyr: de vokste seg overmåte mektig (og sterke). Landet ble fyllt opp av dem. 2 Mos. 1:7

Bibelens Israel var nok ikke bare slaver i Egypt, som vi mange ganger får inntrykk av når historien skal fortelles. I andre Mosebok går vi nesten rett til slaveriet i Egypt. Men det er likevel noen interessante opplysninger der før slaveriet tar til. Slektleddet til Josef døde ut, dvs. alle hans brødre. Deretter står det at de ble fruktbare og ble til en stor mengde...ja over all måte tallrike. Landet ble fyllt opp av dem, står det. De spredte seg tydeligvis utover Egypt. De har nok hatt lokalt selvstyre i Gosen, med egne ledere (faraoer), men først når de bli mange og flere enn egypterne visse steder som i Heliopolis og Memphis, har de kanskje tatt makten flere steder, slik en av Hyksos tydeligvis gjorde.
Slaveriet begynte som vanlig arbeidskraft for egyptere lenger sør. Inskripsjoner forteller at mange arameere og folk fra Kanaan ble brukt som arbeidere over hele Egypt tidligere (rapporter fra 12 dynasti). Allerede da de kom, sa farao til Josef at han ville bruke dem til å se etter sitt eget kveg.

Hyksos reiste mye fram og tilbake til Kanaan. Gjorde israelittene det?I 1 Krønikerbok kan vi lese om Efraims sønner (Efraim er sønn av Josef). De ble alle drept i Kanaan av menn fra Gat, lenge før Exodus. (1. Krøn. kap. 7:20-24). Heldigvis fikk han en sønn til. Han fikk senere en datter Sjeèra, som bygde Nedre og Øvre Bet-Horon som ennå i dag ligger mellom Jerusalem og TelAviv. Dette samkvem med Kanaan må ha skjedd etter hungersnøden, men før slaveriet begynte. Det var heller ikke noe problem å gravlegge Jakob i Makpela-hulen i Hebron.

På et tidspunkt regner man at Hyksos dominerte området fra det sørlige Kanaan og over til deltaet og sørover til Gebelein eller Qis (se kart).

Kartet viser det omfang man mener at de siste Hyksos-konger rådde over.

Kan vi da konkludere med at Hyksos er israelitter?
Mange av dem må ha vært det, men vi skal også huske på at Abraham hadde med seg en mengde folk fra Harran (som lå i Aram–Nahararim) da han dro til Kanaan (1.Mos.12:15). På et tidspunkt var de blitt til 318 våpenføre menn, tjenere av Abraham. De mønstret i krig for å fri Abrahams brorsønn Lot. Disse tjenere var ”født i hans hus”. Det ble jo også født kvinner blant dem. Med kvinner og barn kan disse tjenerne etter hvert ha talt flere tusen mennesker! Hvor ble de av? De var trolig arameere som bodde sammen med dem i Kanaans land. og har bodd i det samme område i sør-Kanaan som Abraham.
Abraham var ingen fattig nomade. Han var absolutt en stor fyrste. Disse folk kan på et tidspunkt ha kommet til Egypt og slått seg ned sammen med israelittene. Vi ser at eldste sønn av Josef, Manasse hadde en arameisk medhustru som ble far til hans sønn; Makir.

Egypterne kalte folket for Aamu som egyptologer oversetter til å bety asiatiske folk. Navnet kan kanskje også oversettes med Aramu, som er navnet til arameerne på den tid. Både Betuel og Laban blir kalt arameere. De kom fra Harran.
På vår reise til Avaris i april i år; ble vi også fortalt at det var funnet flere arameiske inskripsjoner på muren som de nå har gravd ned igjen. Det skulle i hvert fall tilsi at det var arameere blant dem. Arameere er det samme som Syria. De hadde flere små kongedømmer spredt omkring som Ebla, senere ble det et stort rike med hovedstad i Damaskus.
Vi vet også at det ikke bare var israelittene som dro ut fra Egypt, men en gruppe av flere folkeslag. Disse ble ofte en kilde til uro i leiren. Sannsynligvis var det mange arameere blant disse. Israelittene var så nær beslektet med arameerne at Moses kalte Jakob for en arameer.
Min far var en arameer som holdt på å gå til grunne og han dro ned til Egypt og bodde der med bare noen få. Og der ble han til et stort, mektig og tallrikt folk. 5.Mos. 26:5.

Over: Dette sier innskripsjonen er en Heka khase, fyrste fra fremmed land fra 12 dynasti. Han har flere folk med seg på besøk hos Sesostris. Han bærer navnet Abisjai, som er et vanlig hebreisk navn. Kan det være barnebarn av Benjamin (Abia) på en delegasjon fra Gosen til Fayum?

Hyksos og deres innflytelse
Hyksos-folket introduserte hest og vogn i Egypt, og også avanserte våpen og fest-ningsteknikk. I Avaris i Deltaet bygde de sin hovedstad med avanserte forsvarsmurer. De er kjent for å ha etterlatt seg festningsverker som er lette å kjenne igjen på sin spesielle bygningsform. De anla alltid sine byer og leirer med festningsvoller omkring. Til tider var de laget av stampet leire, andre ganger av stein. Den samme konstruksjonen er funnet i deres byer som i dag ligger i Negevørkenen, den gang i Syd-Kanaan.
Utgravninger har vist den nære forbindelse de har hatt til Kanaans land.
Den kjente engelske arkeologen Flinders Petri, fant flere Hyksos graver i Tel Yehudiya, like nord for dagens Kairo. Lenge trodde man at det var hovedstaden til Hyksos, i dag tror man at Avaris er dagens Tell ed-Dab`a, hvor det også er funnet mange graver fra Hyksos-tiden.

Inskripsjoner viser helt klart at noen av dem dyrket arameiske (gresk; syriske) guder. Særlig Anat søster til Baal. Egypterne sa at asiatenes gud var egypternes storm og ørkengud, Seth, som de identifiserte med den asiatiske stormguden. Set eller Suteck er avbildet et sted som en typisk arameisk gud. Men selv om de hadde sin egen gud, ble denne aldri tvunget på egypterne.
At de bare tilba Seth kan også ha vært en misforståelse. Seth er i Egypt mannen som slo ihjel Osiris og som hans sønn Horus hevner seg på. Denne historien har sannsynligvis rot i virkeligheten. Seth er i følge egypterne sønn av Nob fra den hellige båten. Seth var en av de 8 som overlevde flommen, altså Sem. Semittene holdt med Sem i denne striden og det var vel kjent. Deltaet ble på den tid ble kalt Seth området (the saithe nome). I blant var egyptiske Faraoer også på lag med Seth. Innflytelse fra annet hold kan være årsaken. Kongen i 2 dynasti, Peribsen, fjernet Horus fra sitt navn og satte inn Seth i stedet. Hans sønn Khasekhemwi tok både Horus og Seth i sitt navn (på den tiden var trolig Abraham i Egypt).

Hyksos ser ut til å ha adoptert egyptisk kultur til en viss grad, i hvert fall på det politiske området. Deres regjeringstid blir betegnet som en tid med fred og utvikling.

Mot slutten av deres regjeringsperiode ser det ut som om de har regjert størstedelen av Egypt ned til Qis, men Egypt hadde egne herskere (vasaller) i hvert byområde. På et tidspunkt tar Hyksos over både Heliopolis og Memhis. De blir anerkjent som Faraoer i senere kongelister. Det ser det ut til at de får stor innflytelse over lokale konger i den hellige byen Abydos.
Hyksos allierer seg med og har gode forbindelser med nubierne sør for Egypt, som til tider var det sørlige Egypts fiender (Theben).
For om det skulle skje at det brøt ut krig, kunne de slå seg sammen med fiendene våre, kjempe i mot oss og dra opp fra landet. 2 Mos. 1:10 Kan det være nubierne de mente?
Kushittene hadde, like før Moses, fått kontroll over Nubia og nærmet seg nå nedre Egypt. De var allierte med Hyksos og en soldat fra Theben tar en kurèer fra Hyksos på fersken i å sende beskjed til dem om å innta nedre Egypt i et bakholdsangrep. Dersom dette er sant så har de all grunn til å være engstelig for denne alliansen.

Til høyre: Under Tutmose 3 er israelittene slaver i Egypt. Her er en inskripsjon fra en av hans embetsmenns grav. De mørkeste med stav i hånden på bildet er slavevokterne. Tutmose nevner spesielt at asiatiske slaver jobbet med å utbygge templene

Opprøret mot dem kom fra prinsene i Theben.
En bevart del av en lengre inskripsjon forteller en historie om Apepi, som skriver en hilsen til kongen i Theben, hvor han sier at han ikke får sove om natten pga av ropene til flodhestene... Det står at da kong Sekenenre får denne beskjeden, blir han likblek. Det var en advarende beskjed. Mumien av Sekenenre er funnet og det tyder på at han er hardt skadet og drept. Om det var Apepi som sto for dette eller en i hans egen krets vites ikke.

Det interessante i denne historien er at en flodhest var egypternes gud for fødende kvinner (obs! Kan utryddelsen av nyfødte gutter ha startet i Theben? Var det slike rykter som uroet Apepi?).

Mumien av farao Sekenenre igger i Egypts museeum i Kairo. Han viser helt klart tegn på å ha blitt drept. Kuttsår i hodet og armene ligger oppover i et forsøk på å verge seg for slagene som kommer.

Sønn til Sekenenre, ved navn Kamose, drar fra Theben med sin hær, senere drar også hans bror Ahmose og beleirer først Heliopolis, og senere Avaris som blir inntatt.
Inskripsjoner forteller at lederne ble drept eller fordrevet ut av Egypt, og folket tatt til slaver. Senere drar Ahmose til Sharuhen (sør i Kanaan) hvor flere av lederne har flyktet med sine familier. Der beleirer Ahmose byen i tre år, dreper lederne og tar ennå flere av kvinner og barn tilbake som slaver. Noen av navnene på dem som ble tatt med er; Tamaja (Tamar), Astarimi og Hari.
En av hans menn har etterlatt et varig minne om begivenheten:
Så ble Avaris erobret, og jeg brakte med meg et bytte, en mann og tre kvinner, tilsammen fire personer. Kongen ga dem til meg som slaver. Deretter ble Sharuhen beleiret for tre år. Kongen erobret den og jeg brakte med meg et bytte: To kvinner og en hånd. En tapperhetsmedalje av gull ble foræret meg, og mine fanger fikk jeg som slaver. (Ahmose sønn av Abana).

Enda flere Hyksosbyer er funnet i område mellom Beer-Sheba og Arad (Tel Malhata og Tel Masos (Bibelens Horma?). Bygningsstilen er helt identisk med det man har funnet i Egypt. De er tydeligvis også ødelagt i samme tidsrom eller noe senere. Sannsynligvis under Tutmose III som dro på hærtog og drepte Hyksosfolk i det sørlige Kanaan. Da hadde Moses nettopp rømt og bodde i Midian. Kanskje lette Tutmose etter ham blant Hyksos etterkommerne i Negev ørkenen? Kanksje var dette også en allianse de fryktet?
Kun slavene er nå tilbake. I inskripsjoner fortelles det at flere hadde slaver av disse i huset. Tutmose III brukte disse semittiske slaver til byggearbeid av templer etc.


Noen konger med Hyksosnavn:
Heqa Khaswt Anat-Har. Har er hebraisk for fjell. Det bar i seg betydningen «stor» og ble et vanlig navn i 12 dynasti. Det er vanskelig å plassere ham i et bestemt dynasti.
Yakbim (Yacobaam) Hans navn er funnet på scarab-segl ca.(112) fra Nubia i sør til Kanaan.


De siste og mektigste Hyksos-konger:


Salitis (tok Memphis?). Det er åpenbart at de har vært nomader i deltaet i mange år før dette. Av noen er han plassert i midten av 13.dynasti. 8 års regjeringstid? Hans egyptisk kronnavn er Aqenenre.


Sheshi også kalt Beon eller Bnon. Hans egyptiske tronnavn er Maaibre. Det er funnet 394 skarab-segl etter han, to av dem helt andre steder i Midtøsten. I Manethos liste er han nummer to i 15. dynasti. Han er også av noen satt inn blant de første kongene i 14. Dynasti.


Yakuber. Hans tronnavn var Meruserre. Ingenting er funnet etter hans regjeringstid, kun ca. 20 skarabeer med hans navn. De fleste funnet i Egypt, men også noen i Kanaan og èn i Nubia. Hans arameiske navn er identisk med bibelens Jakob. De fleste mener at han tilhører 14.dynasti.


Kh`yan Hans tronnavn var Seuserenre. Hans navn og innflytelse er kjent fra store områder i middelhavsregionen. Den greske utgaven av hans navn er Yannas, Jannis, Iannes, Joannis etc. Han regjerte i ca. 25 år. Hans navn og en av hans titler: Hersker fra fremmed land er funnet på 38 segl fra skaraber eller gjenstander fra Kreta, Bagdad og Bogazkoy (hetittenes hovedstad i Tyrkia).


Apephi (gresk Apophis). hans tronnavn var Auserre. Man tror han var en svært utdannet leder som gikk til en krig han egentlig var imot. Det var han som sendte brevet til Sekenenre i Theben. han hadde to søstre som het; Tani og Tcharydjet. Hans datter het Harta. Han regjerte trolig lengre enn noen av sine forgjengere.


Khamudy. Tronnavn: Aqenenre. Mulig også gitt navnet Apepy II. Manetho kaller ham Aseth eller Assis. Han måtte overgi seg og flykte fra Egypt. Han lagde en obelisk som ble funnet nær Avaris. Han prøvde å forhandle med Ahmose men til ingen nytte. Den flyktende Khamodi hadde likevel tenkt seg hva som kunne skje, og hadde sendt det meste av sitt folk langs kysten opp til sydenden av Kanaans land.

Kortfattet bibelsk kronologi

2334 Vannflommen?
1877 Abraham til Kanaan
1867 Abraham i Egypt?
1855 Kalenderendring i Egypt?
1852 Isak blir født
1662 Jacob med familie drar til Egypt
1592 Josef dør
1539 ca. Hyksos drevet ut
1527 Moses blir født
1487 Moses flykter til Midian
1447 Exodus - utvandringen

Kortfattet egyptisk kronologi

Obs. Dynastienes inndeling er laget av den egyptiske prest og historiker Manetho, langt senere i historien. Det er stor uenighet om inndelingen og dateringen av de fleste dynastiene). Her tar vi med det som er relevant for artikkelen.

1 dynasti: I en grav i Abydos (farao Der) er en mumifisert arm tilhørende Osiris funnet. (”guden” Osiris ble drept av Seth og kappet opp i biter).

2 Dynasti: Inneholder bl.a. faraoene Peribsen og Khasekhemwi. På en statue har en forsker (Duncan Steel in Marking Time) kommer fram til tallet 479. Som alle andre riker på den tiden (Babylon, og til og med Maya i Sær-Amerika) regner forskeren med at også egypterne regnet sin tidsregning fra vannflommen. På dette tidspunktet endres kalenderen og blir justert med 120 dager, samtidig ble de oppmerksomme på stjernehimmelen, og inndeling av tid hvilket Josephus m.fl. forteller at Abraham underviste egypterne i.. Denne farao regjerer på den tid Abraham kan ha besøkt Egypt. Kongen gjorde navneforandring fra Horus til Seth (Peribsen), og skiftet da fra Horuspartiet til Seth-partiet. Khasekhemwi regjerte i 25 år før kalenderendringen. Hans datter ble mor til Djoser.

3 Dynasti: Her befinner Farao Djoser seg, som er den farao vi skrev om tidligere i MVV. Han opplevde 7 års hungersnød, og fikk råd fra sin nestkommanderende Imhotep (Josef) om hvordan han skulle løse krisen.

6 Dynasti: Det rapporteres nå for første gang at det finnes innvandrende nomader i deltaet. De kan likevel ha vært der en stund før dette.

12 Dynasti: Dokumentert at det finnes asiatiske arbeidere blant egypterne.

14 – 15 dynasti: Egne faraoer i Deltaet (Avaris). Sprer seg sørover. Tar Memphis.

16 dynasti: Trolig vasaller under Hyksos

17 Dynasti: Parallelle faraoer i Theben (Luxor). Farao Sekenenre får brev fra en opprørt Farao (Apepi) i Avaris. Senere blir han drept.

18 dynasti: Avaris blir inntatt. Hyksoslederne rømmer eller blir drept. Folket blir gjort til slaver. Moses blir født. Exodus i 1447. Senere i det 18 dynasti mottas rapporter om invasjon av Hapiru i Kaanans land. Kongene der ber forgjeves om hjelp fra Egypt.


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 38 (12. årgang) 2/2004
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no