Mens Vi Venter

  Misforstått Lojalitet
 

Media har de siste månedene omtalt flere alvorlige episoder hvor mennesker blir mobbet, baktalt, hjernevasket og psykisk mishandlet i autoritære kristne menigheter.

Eldsteråd samt interne komiteer og ut valg, styrer ofte etter gruppe lojalitetsprinsippet, og setter kameraderi og systemstøtte over sannhet og rettskaffenhet. Når landets lover brytes og ofrene søker offentlig synliggjøring av forholdene, møter både politiet og helsesystemet livredde og tause menighetsmedlemmer, som ikke våger å svare på noen spørsmål eller gi informasjon som kan hindre flere overgrep og mer lidelse. Det er selvfølgelig hjerteskjærende tragisk at slikt skjer blant oss bekjennende troende, og vi kan ikke tenke oss noe som mer effektivt ødelegger kristendommens anseelse.

Taushet

På et vanlig og menneskelig plan, er denne medlemstausheten forståelig, men også problematisk. Vi kan godt sette oss inn i vanskelighetene som kan oppstå, hvis Bibelens fremgangsmåte blir fulgt av noen medlemmer i slike autoritære miljøer. Det kan bli represalier fra ledelsen, man kan miste venner og sosialt nettverk og familiebånd kan bli brutt. Men Gud vil gi styrke i slike prøvelser, for de kommer som et resultat av å lyde Bibelens prinsipper. Selv om du skulle bli utpekt til å være menighetens fiende ved å følge Guds råd, må du aldri gjøre andre mennesker til din fiende. Gjenfødte mennesker opplever aldri at noen er deres fiender. Be for dem som forfølger deg. Martyrene blir hedret og berømmet i Guds Ord, nettopp på grunn av den modige måten de sto opp for sannheten på, uten å vurdere konsekvensene for seg selv. Vi kan hevde det samme når det gjelder mange av reformatorene. Flere av dem møtte da også bålet, og ble kalt kjettere, nettopp fordi de nektet å føye seg for hedensk og ubibelsk katolsk teologi.

"Personer som varsler, blir også av rettsystemet beskyttet mot represalier "

En autoritær, maktsyk, kontrollerende og baktalende måte å fungere på, er ekstremt ubibelsk og representerer et grovt brudd på det niende bud og på holdninger og mentalitet Bibelen knytter til og et gjenfødt liv. Personene som skulle være tjenere og hyrder, blir i stedet åndelige diktatorer og manipulerende overherrer, som gud-dommeliggjør sin egen person, funksjon og maktbehov.

Viljen til og ansvaret for å signalisere et behov for endring og oppgjør med disse overgrepene, har altfor lenge vært fraværende i flere kristne menigheter. Årsaken til denne underlige sendrektigheten, kan være at selv kirkesamfunn som på papiret har en teoretisk demokratisk struktur, ofte fungerer autoritært i praksis. Beslutninger tas på toppen av pyramiden og det forventes at alle underordnede viser blind lojalitet, uten å vurdere om beslutningene er rette og rettferdige. Jesu budskap var at det ikke skulle være slik i hans menighet, for det er de verdslige herskerne som fungerer slik. Blant dere, sa han, skal den som vil være stor være tjener og den som vil være den første, skal være de andres trell, Matt. 20:25-27.

Tiltak for åpenhet.

Organisasjonen Transparancy International, arbeider målrettet for større gjennom-siktighet og ærlighet i både offentlig forvaltning og etter hvert også i private tiltak. Både i England og USA har man vedtatt lover som oppmuntrer ansatte og medlemmer til å rapportere uregelmessigheter, uakseptabel atferd og stygg menneskebehandling. Personer som varsler, blir også av rettssystemet beskyttet mot represalier. I USA tilbyr myndighetene endog belønning for offentlig synliggjøring av dokumenterbare overtramp. I over 90% av tilfellene, er det topp- og mellomledere som velger å bryte reglene, og gi seg selv rett til psykososiale overtramp.

Sverige har gått ennå lengre, og påbyr gjennom loven ommeddeleplikt, ansatte og medlemmer å rapportere til myndighetene, på samme måte som det er påbudt med trussel om straff, om man ikke varsler og stiller opp når mennesker er skadde eller er i fare for å bli det.

I Danmark er det regnet med et flertall i det danske Folketinget for en lov som skal gi spesiell beskyttelse for personer som varsler om feil, uregelmessigheter og usann kommunikasjon i næringsliv og offentlige etater.

Det er et voksende problem at ansatte ikke tør å uttale seg av reell frykt for represalier, som det å bli oppsagt eller omplassert grunnet den ofte fiktive begrunnelse samarbeidsvansker. To av Danmarks ledende forvalt-ningseksperter, professor Tim Karlsen og lektor i informasjonsrett Oluf Jørgensen, har gått ut offentlig og sier at det er på tide at en slik lov blir vedtatt. De hevder at store verdier kunne spares, mye lidelse hindres og endog menneskeliv bli spart, om flere whistleblowers (de som blåser i fløyta ved overtramp) ble oppmuntret til å gjøre sin samfunnsplikt.

Alle kristne burde ha kjennskap til at gruppebeskyttelsesmentalitet er uakseptabel for en troende, når resultatet blir at sannhet og rettskaffenhet lider. Etter å ha fulgt Bibelens prinsipper om individuell og direkte primærkontakt når atferd og lære ødelegger Guds sannhet og leder mennesker feil, skal lojalitet alltid styres av ønsket om å bevare sannheten og hindre at mennesker føres på villspor eller skades.

En falsk og grensefraværende snillisme, som ødelegger menneskers gudsforhold og kan forårsake deres fortapelse, må aldri aksepteres av Jesu etterfølgere. Ingen kristen leder, selv ikke en profet – skal gis rett uten å ha rett. Ingen, absolutt ingen, står over Bibelens prinsipper. En sann profets personlighet, karakter, liv, lære og budskapets samstemthet med resten av Guds Ord, må alltid – og uten unntak – inngå i anstrengelsene med å teste og prøve om et budskap virkelig er fra Herren. Å hevde at Herrenviste meg, sa til meg, åpenbarte seg for meg, er påstander som ikke må godtas alene fordi det påstås. Det er åndelig livsfarlig å være godtroende og naiv på dette viktige området, for det gir djevelen en autostrada inn i menighetens tro og liv.

Gud har lite å gjøre med åndelige hierarkier, som lærer ideen at Gud kommuniserer sin vilje gjennom spesielt salvede favorittpersoner, som igjen skal være hans bindeledd til medlemmene. I den nye pakt og fødsel, er alle prester for Herren og ingen må våge å plassere seg mellom et annet menneske og Gud.

Hvis noen sier at de har en profeti eller åpenbaring til deg fra Herren, anbefales at du ber personen skrive ned dette budskapet, og gjemme det til du ber om å få se det. Spør ikke om hva det inneholder. Deretter kan du selv be Gud gi den samme åpenbaringen til deg, for det er jo nettopp deg det gjelder. Hvis Herren da har noe viktig å vise deg, vil han med glede belønne din interesse for å prøve åndene, for det anbefaler han i sitt ord alle troende om å gjøre. Hvis du ikke får noe svar fra Gud, burde du informere den andre personen om at du ikke ønsker å bli kjent med det vedkommende mener er et budskap til deg. Hvis du derimot mottar et personlig budskap direkte til deg, kan også du skrive det ned, og i vitners nærvær sammenligne de to skrevne budskapene. Er det fra Gud, er de nemlig likelydende.

«Ve de hyrder som ødelegger og sprer den hjord jeg vokter, sier Herren», Jer. 23:1. «Prestene sa ikke: Hvor er Herren?... Hyrdene falt fra meg», Jer. 2:8.

 


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 39 (12. årgang) 3/2004
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no