Mens Vi Venter

Hva sier Koranen om Jesus? 

Han var Messias, den salvede, Ordet som kom fra Gud:

Marias sønn var på en måte guddommelig (Han kunne jo skape) men han var ikke Gud selv, mener Muham med i sine taler. Dette er Muhammeds tilbud i treenighetsdebatten som herjet kristenheten på hans tid. Kirkemøtene i Nikea 325 og senere i Efesus, Laodikea og Kalkedon, hadde skapt rystelser i kirken. Flere var ekskommunikert av de som dominerte kristenheten. De kristne som var uenige i hovedstrømmen av trinitarianere, levde ofte blant araberne på Muhammeds tid. Utgravninger har avdekket nestorianske kirker i Irak og Saudi-Arabia. Disse kristne var veldig opptatt av å forkynne at Maria ikke skulle kalles gudmodersken og derved dyrkes som Anahita (Astarte, Ishtar) i Persia. Muhammed driver en kontinuerlig debatt med jøder og kristne i sin samtid, og prøver i noen grad å bygge en slags bro mellom disse.

”Han kunne skape, og gi liv”
003.049 Han (Jesus) vil si: Fra leire vil jeg lage en fugl. Jeg skal puste inn i den, ved Guds vilje, skal den bli en levende fugl.

”Han kunne vekke opp døde”
Jesus kunne skape, helbrede blinde og spedalske, vekke opp døde. Teksten viser hvordan Muhammed opphøyer Jesus over seg selv:
003.049
”Han var større enn Muhammed og profetene”
003.045
SHAKIR:Når engelen sa: Å, Maria, for visst Allah vil gi deg gode nyheter med et Ord fra Ham, hans navn er: Messias, Jesus, sønn av Maria, verdt respekt og ære i denne verden og den kommende, han som blir brakt nær (til Allah.)
I Sura 003.049 sier Jesus ifølge Muhammed:
Frykt Gud og adlyd meg. Gud er min Herre og deres Herre, tjen ham derfor…

De som følger Jesus vil opphøyes over de som ikke gjør det

”Jeg vil gjøre de som følger deg, til å stå over  dem som avviser troen, til oppstandelsens dag.

Mange mener at Muhammed opphøyde Jesus langt over seg selv.

Han (Jesus) var rettferdig:
003.046
 ”og Han er av de rettferdige”.

Han er Ordet
003.045
Når engelen kaller Maria til sin oppgave, sier en oversetter av Koranen, (Dawood), at Jesus kalles den favoriserte, som er ordet Korban, og er likt det hebraiske ordet for offergave.        

Han hadde ingen jordisk far, men kom fra Gud selv:’
003.047 Hun sa: Min Herre! Hvordan kan jeg få et barn når ingen dødelig har rørt meg? Han sa: Slik (vil det bli) Allah skaper hva Han vil. Hvis Han erklærer noe, sier Han bare: Bli! Og det blir til.

Gud tok Ham TILBAKE (til der Han var før?)
003.053 Gud sa: Jesus, Jeg er ved å kreve deg tilbake og løfte deg opp til meg.

Han ble reist opp fra de døde og dro tilbake til himmelen:   
 004.158               
YUSUFALI: Nei, Gud Reiste Ham opp til seg selv, og Gud er mektig og vis.          
 
Han var ren, syndfri
Koranen kaller Ham 9:19 (19:19): den syndfrie den rene.

Jesu opplæring:
003.048 Og Han (Gud) vil undervise Ham i Skriftene og i visdom, og Torahen (5 mosebøkene) og evangeliet.
 
Jesus utpekte seg disipler som ville tjene Gud
003.052 Når Jesus oppdaget vantro, sa Han: Hvem vil være mine hjelpere i Guds sak ?” Disiplene svarte: Vi vil være Guds hjelpere. Vi tror på Gud, og gir deg vitnesbyrd om at vi er overgitt (muslim) til Ham.

Han var fyllt med den Hellige Ånd
Da vil Gud si: Å, Jesus, Marias sønn, hør igjen min gunst til Deg og din mor. Se, jeg styrker Deg med Den hellige Ånd.
Dette er også Bibelens lære.

Jesus var den annen Adam
003.059
 
PICKTHAL: Lo! Jesus er som Adam foran Guds åsyn. Han skapte ham av støv, og sa til ham; bli og han var.

Bibelen kaller Jesus for den andre Adam. Ikke på grunn av hvordan Han ble til, men i gjenopprettelsen av det Adam (og alle oss andre) mistet..  I Bibelen blir også Adam kalt for Guds sønn!   
 
Han forsonte menneskene med Gud
Han var en Korban
Men Jesus døde ikke sier noen muslimer. han kom seg unna og så reiste han vekk. Andre sier at det kom et stedfortredende offer.
Koranen sier at de ikke drepte Jesus. Sura 4:57: Jødene sa vi har drept Jesus. Men de drepte han ikke, det var slik det så ut. Det finnes åtte ulike tolkninger av dette verset, men svaret står senere: Fordi Gud tok ham opp til seg.  Koranen beskriver Jesu død tre steder, at han skulle dø og bli oppreist igjen.

Jesus er død, sa jødene. Vi drepte han, han er død. Nei, sier Muhammed; Han er ikke død, han er oppreist! Et sted står det at han ikke kunne dø! Koranen sier at det er fordi han  ikke hadde noen synd. Uten synd kunne han  ikke dø! Hvordan kunne Jesus den rene syndfrie dø? De har på en måte rett. Det er det Paulus sier i Rom 5:7, kankje en god mann ville gi sitt liv for en venn, men Jesus døde da vi ennå var syndere, han tok vår synd. Koranen sier at Jesu brakte mennesker og Gud sammen.  Korban, offer bringer (Kerubim) nær Gud ved sitt offer brakte ham dem sammen.
Muslimer stiller spørsmålet: Tar du imot Guds rettferdighet?
Den dagen de feirer Abraham, dreper alle muslimer et dyr.
En muslimsk far sa en gang til sin sønn: Hvis jeg ikke dreper dette offerdyret må jeg drepe deg!
Dersom dette gikk opp for muslimer fullt og helt, ville de forstå Torah og evangeliets budskap: Jeg må ikke skyte meg selv eller andre for å få æren tilbake, for Gud har gitt meg sin rettferdighet. Det er frihet fra synd og skam.
Dette må forkynnes til alle muslimer. Det er hentet fra Koranen, deres egen bok som også henviser til Torah og evangeliene som er bøker Muhammed mente at alle skulle følge.

Muhammed og Koranen gjenspeiler samtidens store teologiske debatter.
Mange kristne holdt også til i det store landet Arabia på denne tiden. Man har funnet sporene etter nestorianere her, arianere traff de senere i Spania, men sikkert før også. Kirken hadde vært igjennom store splittelser fra ca. 300 og fram til Muhammeds tid. Store deler av de kristne i øst (som inkluderer Arabia) var blitt ekskommunikert av hovedstrømmen av de kristne. Bitre lærespørsmål var blitt lagt fram for diverse kirkemøter. Særlig de som omhandlet Jesu natur, men også en avstand til det jødiske og til Torah.
Kunne disse ulike stridene blitt fanget opp i Arabia på Muhammeds tid? Den gang var det karavaner og folkeforflytting som skapte kontakt. Men kristendommen ble også spredt av misjonærer. Vi vet fra historien at de mest aktive misjonærer østover var den ekskommunikerte kirken i Øst. De som hadde sitt hovedkvarter i Edessa, men pga den bysantisk keiser Justinian, måtte flytte videre østover. De ble hardt forfulgt i de bysantiske områdene. De fleste av dem ble kalt nestorianere. Vi vet historisk sett at de kom så langt som til Kina, men de holdt også til i Irak som dengang var en del av Arabia.

At de også har reist til Mekka og andre byer er derfor ikke så usannsynlig. Muhammeds lære om evangeliet er tydeligvis inspirert av mye av deres lære. Muhammed kaller bysanterne for grekere, og er på deres side når perserne angriper bl.a. Jerusalem på denne tiden. Jo Muhammed er godt orientert. Men han er uenig i flere av deres teorier om Jesus. Muhammed er også vel orientert om kopterne i Egypt. De hadde akseptert den monophyttiske lære på 500 tallet.Monosticism (trolig kopterne m.fl.) er ifølge Muhammed; opprørere og overtredere (Sura 057:027).  

Denne læren sier at Jesus er kun Gud og ikke menneske. Det er i dette lys vi må se Koranen, når den poengterer så sterkt at Jesus er Marias sønn. Gud kan ikke få barn, sier Muhammed, og mener da at Gud ikke føder barn. Nestorius selv ble forvist til ørkenen i Egypt (fra sitt biskopsete i Konstantinopel), da han gikk imot at Maria skulle ende opp med tittelen gudmodersken.

Muhammed var derfor veldig opptatt av de frafalne kristne på hans tid: 003.071 Dere, bokens folk! Hvorfor kler dere sannheten med falskhet, og fryser fast sannheten, når dere har kunnskap?

Og han gikk imot tradisjonene som utviklet seg og sto over Bibelen. Det er de iblant dem som forstyrrer Boken med sine tunger: (Når de leser) vil du tro at det er en del av Boken; og de sier, ”det er fra Gud, men det er ikke fra Gud: Det er de som lyver om Gud, og de vet det.

I neste nummer skal vi se mer på Islam før og nå. Vi skal også se på problemet og betydningen av Jesus som Guds sønn i møte med muslimer.


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 41 (13. årgang) 2+3 /2005
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no