Mens Vi Venter

 

Norsk Bibeloversettelse av 2005

Blir det sanne innholdet i Guds Ord bevart i den nye
bibeloversettelsen av 2005, eller er det sentrale tekster som i oversettelsen kamuflerer eller skjuler viktig sannhet?

 

DETTE ER SAKEN:

* I 2006 lanseres en ny bibeloversettelse av det Norske bibelselskap.Det gamle testamentet vil først bli utgitt i 2010.

*Den nye bibelen blir skrytt opp i skyene av ledere for kirkesamfunn som har sittet i komiteen, og bruker sin posisjon til å anbefale med-lemmer av sine respektive kirke-samfunn til å bytte ut sin Bibel.

* Det er ikke Textus Reseptus, reformatorenes bibel, som er hovedkilden, men de såkalte eldste håndskrifter bevart av katolske institusjoner.

Følgende forkortelser er brukt:

NO05 – Norsk Oversettelse 2005 også kjent som NTR (Nytestamentet Revidert)
BGO – Bibelen Guds Ord (4). Sitater er fra BGO der ikke annet er angitt.
KJV – King James Versjon

Av  Heiki Henrichsen

Bibelselskapet sier selv på sine nettsider om NO05”Den reviderte oversettelsen ønsker å ta et skritt nærmere den greske teksten, nærmere vårt eget språk og nærmere de bibelske bildene. En levende bibeltekst krever et levende språk.” Hvordan kan en da vite hvilke greske tekster som legges til grunn? Vil tilpassningen til vårt ”moderne språk” endre på betydningen av det som er skrevet?

Jeg kommer ikke i denne artikkelen til å ta for meg andre Bibeloversettelser enn BGO/KJV og NO05, grunnet at NO05 er en revidering av Bibelselskapets oversettelse fra 1978/85 som er en av de mest brukte oversettelsene i Norge i dag.

Bibelen er Guds dreiebok, fasiten til det som kommer og forklaringen på det som har vært, kort fortalt - Guds bruksanvisning for oss. Det å tro at djevelen ikke bryr seg om noe slikt, er ufattelig naivt når Jesus i sin yppersteprestlige bønn sier ”Hellige dem i Din sannhet! Ditt ord er sannhet.” Joh 17:17. Paulus skriver i 2 Tim 3:16 Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet. Ikke til å undre seg over at den rene skriften vekker motstand.
Vi må være våkne for at også Bibelen er under angrep fra Guds motstander. En må også forstå at endringene vil være små nok til at en ikke reflekterer noe videre over det, men store nok til at det på lang sikt kan være avgjørende for ens frelse og forståelse av skriften. Det er naturligvis noen vanvittige oversettelser som faller på sin egen urimelighet, men da disse er ”enkle” å opp-dage, vil jeg ikke bruke spalteplass på dem.

Historien viser at den Katolske kirken har bidratt til global oppvarming ved at den har brent det den kom over av reform-asjonsbibler og annet som ikke stemte med deres versjoner, og behandlet på samme måte kristne som nektet å underkaste seg den katolske autoritet. Når en så leser at den Katolske kirken er med i Norsk Bibelselskap, må en ikke undres over at deres dogmer, så sant det lar seg gjøre, blir lest inn i oversettelsen. Representanter for flere protestantiske kirke-samfunn, har også vært med i oversettelsesutvalget av denne nye bibelutgaven, og har sikkert arbeidet for å sikre at bibelvers som har spesiell betydning for egen tro og lære, ble oversatt slik man fra grunnteksten og sammenheng mener det er riktig, men i denne oversettelsen har sannelig katolske interesser også sluppet til. Ufattelig nok har jeg lest at mange hevder at hadde det ikke vært for den Katolske kirken, hadde vi ikke hatt noen Bibel! Dette kan ikke bygge på annet enn grovt manglende forståelse av historiske fakta.

Mine studier har ført meg til erkjennelsen av at den Engelske King James Bibelen er den som er mest korrekt. Jesus Kristus sa i Matt 24:28, ”For der hvor åtselet er, der skal gribbene samle seg.” og det er vel ingen Bibeloversettelse som har blitt forfulgt slik som KJV og dens forgjengere. En uvurderlig bok er ”Our Authorized Bibe Vindicated” av Benjamin G. Wilkinson, Ph.D. Denne finnes elektronisk, dog kun på engelsk, og kan sendes på forespørsel. På norsk er ”Bibelen Guds Ord” fra Bibelforlaget, oversettelsen som kommer nærmest opp til KJV, og i mine samtaler med utgiverne, har de bekreftet at den greske Textus Receptus er lagt til grunn for oversettelsen.

Jeg ønsker nå å se på enkelte Bibelvers fra NO05 og BGO på noen viktige punkter.

Joh 6,47  Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror, har evig liv. NO05
Joh 6,47 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror på Meg, har evig liv. BGO

Den som tror eller den som tror på Meg. Sammenlign med Joh. 3.16. I den Økumentiske tro blir alle frelst i den tro de har. Vilkårlig på hva og hvordan en tror. Dette er dessverre den trenden jeg ser i NO05, en dreining fra klare absolutte verdier til litt mer relative verdier. Jesus Kristus sier klart at Han er veien sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Ham.

Rom 8,1 Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. NO05
Rom 8,1 Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. BGO

Forskjellen her er nokså klar. Med referanse til overnevnte vers fra Johannes sjette kapitel, ser en at i NO05 er det ingen krav. Men Bibelen setter krav og betingelser. Det er ikke bare å tro, det er noe som følger.

Rom 8,2 For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. NO05
Rom 8,2 For livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. BGO

I den greske teksten er ikke meg/deg med og således kan en i teorien velge. Den Bysantinske teksten bruker dog ordet egô som betyr jeg. Men her kommer dette med konteksten inn. I NO05 ser en at Paulus i praksis sier til Romerne ”dine synder er deg tilgitt”, men sammenligner en med det Paulus skriver i Rom 7.24 ”JEG elendige menneske, Hvem skal fri MEG ut fra….” så ser en at Paulus henviser til seg og sine erfaringer og opplevelser.

Rom 8,3 Det som var umulig for loven, fordi den sto maktesløs på grunn av vårt kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen Sønn som syndoffer, i samme kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden i oss.
Rom 8,4 Slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik vårt kjøtt og blod vil, men slik Ånden vil.
Rom 8,5 De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever etter Ånden, er opptatt av det som hører Ånden til. NO05

Rom 8,3 For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud ved å sende Sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse* og for syndens skyld: Han fordømte synden i kjødet, <* skikkelse.>
Rom 8,4 for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.
Rom 8,5 For de som lever etter kjødet, retter sinnet mot det som hører kjødet til, men de som lever etter Ånden, retter sinnet mot det som hører Ånden til.BGO

Det er mulig det bare er jeg som leser med andre briller, men kjøtt og blod bærer i seg en forståelse av det somatiske. Blodårer, sener, knokler, muskler med mer. Kjødet eller sarx bærer i seg en forståelse av vår syndige natur, gjerne det somatiske men også det psykosomatiske. Sagt på engelsk ”what makes us tick”. I NO05 kan en få forståelsen av at det er det fysiske som står imot Guds Lov. Jeg hører ekkoet fra min tid i trosbevegelsen, hvor mantraet var og er at ”du er en ånd som har en sjel men bor i en kropp”, og hvor ånden skulle frelses… ikke resten. Kroppen kunne mer eller mindre leve sitt eget lille liv. Videre har en tanken om ”mental reservasjon” dvs at en utfører en handling, men mentalt reserverer seg mot den. Som om det skulle være OK. Jesuittene bruker dette ofte når de utfører handlinger som strider mot pavemakten. Videre leser vi at de som lever etter Ånden retter sinnet mot det som hører Ånden til, og det er logisk. Disse er da i motsetning til dem som lever etter kjødet, som retter sinnet mot det som hører … til; mennesket eller kjødet. Slik en forstår dette, kunne en saliggjøre eremitter og munker. Men kan en ikke i et kloster brenne av lyst men ikke være opptatt av hus, mat, bil og andre ting som vi MENNESKER er opptatt av?

1 Pet 4,1 Siden Kristus nå har lidd i kroppen, skal dere væpne dere med denne tanken: Den som har lidd i kroppen, har gjort seg ferdig med synden. NO05
1 Pet 4,1 Derfor, når Kristus har lidd for oss i kjødet, så skal også dere væpne dere med den samme tanken: At den som har lidd i kjødet, har brutt** med synden,<** er ferdig med.> BGO

Så… selvpining er greit, samt botsøvelser og pisking? Mer trengs ikke sies i denne saken.

Joh 6,55 For min kropp er sann mat, og mitt blod er sann drikk.
Joh 6,58 Dette er det brød som er kommet ned fra himmelen, ikke det som fedrene spiste, de som døde. Den som spiser dette brødet, skal leve i all evighet. NO05                                                                                                                
Joh 6,55 For Mitt kjød er i sannhet mat, og Mitt blod er i sannhet drikke.
Joh 6,58 Dette er brødet som kommer ned fra himmelen, ikke som mannaen deres fedre spiste og siden døde. Den som eter dette brødet, skal leve evig. BGO

Her skinner katolsk teologi virkelig fram i all sin klarhet. NO05 støtter opp under det katolske dogmet om transubstasjon som er blitt forkastet av protestanter og reformatorer gjennom århundrer.

Joh 7,15 Jødene undret seg og sa: “Hvordan kan han ha slik kunnskap, han som ikke har fått noen opplæring?” NO05

Kontra (min utheving)

Joh 7,15 Jødene undret seg og sa: “Hvordan kan Denne Mannen forstå Skriften når Han aldri har fått opplæring?” BGO

Joh 7,39 Dette sa han om den Ånd de som trodde på ham, skulle få. For Ånden var ennå ikke kommet, fordi Jesus ennå ikke var blitt herliggjort. NO05

Kontra (min utheving)

Joh 7,39 Men dette sa Han om Ånden, Den som skulle bli gitt dem som trodde på Ham. For Den Hellige Ånd var ennå ikke gitt, siden Jesus ennå ikke var herlig-gjort. BGO

Ånd kontra Den Hellige Ånd. Ingen stor forskjell vil noen si, men det er det og her snakker vi om de små forskjellene. Der er et utrykk på engelsk som oversatt til norsk er ”djevelen er i detaljene”. Når en leser at det er vilkårlig på hvem en tror blir det også vilkårlig hvilken Ånd det er snakk om. For de av oss som har vært innom trosbevegelsen, vet vi at ånd ikke bare er ånd. Ser en bl.a. på møter hos Kenneth Haggin, Kenneth Copeland, Benny Hinn mfl, får vi demonstrert at den ånd som der gjør seg synlig, ikke under noen omstendighet kan være Den Hellige Ånd.

Joh 7,53 {Kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd}
<Så gikk de hjem hver til sitt,>
[7, 53 - 8, 11 mangler i de eldste håndskriftene. En gammel overlevering ligger trolig til grunn for avsnittet.] NO05
Kontra
Joh 7,53 {En horkvinne møter verdens lys}
Og hver og en gikk hjem til sitt eget hus.*
<* Avsnittet fra 7, 53 til 8, 11 regnes ikke som opprinnelig av UN, men finnes i over 900 manuskripter.> BGO

NO05 sier her at dette er med pga at en ”gammel overlevering TROLIG ligger til grunn,” min utheving, (Ordet trolig skaper tvil), mens BGO sier at det er med siden over 900 manuskripter har det med (fjerner tvil). Personlig fortviler jeg over hvordan folket villedes av dem som hevder å ha sannheten som mål.

Markus 16.9-20 omtaler NO05 slik; Versene 9-20 mangler i de eldste håndskrifter. De er kjent av enkelte kirkefedre i siste halvdel av 100-tallet e.Kr. og finnes i yngre håndskrifter. En kortere avslutning finnes i andre yngre håndskrifter: “Men alt de hadde fått påbud om, fortalte de straks til dem som var sammen med Peter. Etter dette sendte Jesus selv gjennom dem ut det hellige og uforgjengelige budskap om den evige frelse, fra øst til vest. Amen.”
BGO har som fotnote til samme teksten ”v. 9-20 står i klammer i UN. UN anerkjenner ikke disse versene som opprinnelige, men regner dem som senere tilføyelser. De mangler i Codex Sinaiticus og Codex Vaticanus, men mange andre håndskrifter av Markus har dem med.”
Sinaiticus ble funnet av Constantin von Tischendorf i en søppelbøtte i Katarina klosteret i 1859 og Vaticanus er den Katolske kirkes ”grunntekst”. Det at en i NO05 bruker ”de eldste håndskrifter” uten mer referanse gjør det vanskeligereå etterprøve denne påstanden, men er nok ment å inngi autoritet i seg selv og i regi av at det er de eldste håndskrifter. Hvis Gud har bevart sitt ord så har i utgangs-punktet alder ikke noe med saken å gjøre.

Salme 12,7-8; Herrens ord er rene ord, som sølv lutret i en jordovn, sju ganger renset. Du skal vokte dem, Herre; Du skal bevare dem fra denne slekt til evig tid. BGO

Her leser en at Gud vil bevare sitt ord. Det eneste en da må gjøre er å skille mellom det sanne og det forfalskede Guds ord. Dette krever litt studium, men er ikke vanskelig. En må bare ha kjærlighet til sannheten. Men hva da med versene 9-20 som utelates i ”de eldste håndskrifter”? Av de 620 manuskripter en har av Markus, finnes disse tolv versene i 618 av dem. TO -2- utelater dem. Tenk at du er i en rettssak hvor 618 vitner er enige i saken men to er uenige og dommeren legger vekt på de to mot de 618 andre.

Luk 4,4  Men Jesus svarte: “Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene. NO05
Luk 4,4  Men Jesus svarte ham og sa: “Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord. BGO


Her siterer Jesus bare 5. Mos. 8:3, hvor ”hvert Ord fra Guds munn”, er med. Forskjellen i overnevnte vers er nokså klar. For NO05 finnes det kanskje...i tillegg til brød, også kylling, kjøttpudding, chips, poteter, pasta osv? Nå forklarer NO05 i note til verset at ”Noen håndskrifter fortsetter “men av hvert Guds ord”. Med forklaringen i kontekst av hva Jesus fristes med, er meningen en helt annen enn det som legges for en dag i NO05. Gitt at djevelen da ikke repliserte ”ok, så gjør de om til lammestek da” er ”men av hvert Guds ord” en logisk slutning som er i harmoni med sitatet fra Det gamle testamentet.

Bibelen er en bok i særklasse, både historisk og åndelig er den føde for oss. En må bare passe på at en spiser sunn og korrekt mat.
Mer kan skrives og mer vil bli skrevet.
Mvh Heiki Henrichsen


Valdenserne

Foto: Rebecca Samsing

“Som troende har vi all grunn til å være takknemlige for de mange trofaste kristne, som under den mørke middelalder (ca. 500 – 1600 e.Kr.), risikerte sine liv for å bevare Guds Ord rent og uforfalsket. Disse kristne, som ofte måtte betale for sin tro med sitt blod, håndkopierte Bibelen med stor nøyaktighet. Blant dem var valdenserne, albigenserne, hugenottene og katarene. Nyere kirkehistorikere referer ofte til dem alle under navnet valdenserne. I forordet til den franske bibelen, skriver utgiverne at valdenserne bevarte de hellige sannhetene i Guds Ord, slik de ble nedskrevet av apostlene og bevarte Skriften i sine lokale språk fra generasjon til generasjon. Valdensiske ungdommer ble i skolen forventet å pugge utenat hele evangelier og brevene i nytestamentet. Dette var nødvendig, siden kopier av Bibelen var få og av pavemakten erklært å være forbudt lesning. Gud bevarte sitt Ord under denne vanskelige tiden, og de trofaste kristne var hans redskap, selv om de hele tiden var under angrep fra pavemakten.
Vi har ca. 5000 greske manuskripter tilgjengelig i dag, hovedsakelig takket være det trofaste kopieringsarbeidet av valdenserne. Herren sørget for at Hans ord ble bevart fra forfalskning gjennom den mørkeste tiden av vår historie.

(J.N. Andrews, History of the Sabbath and First Day of the Week, side 405.)

En bibel i glasmonter står til minne i en gammel valdensisk skolebygning.

Gamle valdensiske bibler fra museumet i Torre PeliceTilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 43 (13. årgang) 4 /2005
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no