Mens Vi Venter

  Å falle under hvilken kraft?

Av Rebecca Samsing


Er dette fenomenet et bevis på at Guds kraft er til stede eller er det bare en hypnotisk teknikk?

Artikkelen er utforsket og satt sammen av Rebecca Samsing.
Kilder er inkludert mot slutten av innlegget.

Litt om hypnose
Denne mentale tilstanden kan også kalles hensettelse. Det finnes tre former for hypnotisk hensettelse innen tradisjonell hypnoselære:
• Øyeblikkelig hensettelse
• Rask hensettelse
• Progressiv hensettelse
Progressiv hensettelse er den som er mest brukt blant behandlere, og det tar alt fra 15-20 minutter før pasienten er under hypnose. Rask hensettelse tar vanligvis under fem minutter.
Det interessante i denne forbindelse, er det som kalles øyeblikkelig hensettelse. Denne metoden bringer mennesker til dyp hypnose på under 5 sekunder, og metoden er ganske enkel å praktisere hvis man vet hvordan. Mange kristne pastorer har lært denne teknikken av hverandre, med de fleste av dem vet ikke at det er hypnose de utøver. Teknikken går i praksis ut på å sjokkere eller kapre sentralnervesystemet. Når dette systemet bringes i ubalanse, er hjernens kritiske (evaluerende) evner skrudd av eller svekket i ca. ett sekund. Det er dette sekundet med mentalt vacuum hypno-tisører benytter seg av. Denne typen hensettelse er utrolig effektiv og lett å anvende for beregnende personer. Metoden er også meget imponerende som demonstrasjon av hypnose, siden den godt kan bli gjort med personen stående.”

Blant hypnotisører er det mange som kjenner igjen det de har lært og praktiserer når de ser kristne predikanter i aksjon. Du har kanskje selv vært på et slikt møte, eller sett det på TV. De fleste medlemmene i disse menighetene vet ikke at det de tilegner Guds Ånds nærvær, ikke er noe annet enn kjent klassisk hypnose. De blir forført og bedratt av sine pastorer. At noen av pastorene også har lært disse hypnoseteknikkene uten å skjønne hva de holder på med, må regnes som sannsynlig. At mange også meget godt vet at de bare hypnotiserer mennesker, er også kjent. Guds Ånd trenger ikke emosjonell oppbygging, stemning, trinnvis formalisme, musikalsk miljøpåvirkning etc. for å veilede de troende.

Predikanten står vanligvis på en plattform og personer kommer opp dit for å bli frelst eller bedt for. Predikanten legger så hånden på hodet/pannen til personen og roper eller sier en kom-mando. Som regel faller da personen om på gulvet. La oss ta for oss hva som skjer, trinn for trinn. Pastoren er i sin rolle i en autoritets posisjon, og i tillegg hevder han at han er et instrument for den største autoritet som finnes, Gud. Personen som skal hypnotiseres har en forventning om at når han blir berørt, vil noe skje. Han har sett at andre har falt på gulvet når de blir berørt, og regner med at det samme vil skje også med han. Det er en mental kjøreregel som sier: «Det sinnet forventer, har en tendens til å bli realisert». Personen kommer fram og venter på at predikanten skal legge hånden på han. Han vet at de fleste som kommer opp og får håndspåleggelse, faller umiddelbart etterpå. Forvent-ningen stiger etter hvert som predikant-en nærmer seg. Vedkommende regist-rerer at hjelperne stiller seg bak ham, noe som styrker falleforventningen. Agendaen for det som skal skje er allerede godtatt av aktørene. Når predikanten så legger en hånd på hodet til personen, skjer flere ting samtidig. Siden pastoren og ”Gud”er autoritets-personer, vil alt han sier gå rett inn i personens underbevissthet.

Allerede her er personen i en slags halvvåken trance. Deretter skjer det som kalles en «øyeblikkelig hensettelse.» Samtidig med at predikanten rører personen og samtidig påfører personen en uventet bevegelse, (et støt eller press med hånden), roper han en kommando som f.eks ”Gud, rør ved denne personen!” eller ”Ta imot kraften!”eller bare en hvesende lyd, en metode benyttet av kristenspiritisten, hypnotisøren og forkynneren Benny Hinn. De som kjenner teknikkene for øyeblikkelig hensettelse, kjenner straks igjen metodene pastor Hinn og andre benytter. Alt er rett ut av boka. Dette er ren, ekte og tradisjonell hypnose. Sentralnervesystemet er kortvarig lammet, personens kritiske faktor er svekket, og pastorens berøring og lydkommando sender personen inn i en øyblikkelig hypnotisk tilstand.

Det som for mange betraktes som en udiskutabel dokumentasjon på at de eller menigheten har mottatt Guds Ånd, og at pastoren er en ”salvet” person som brukes av Gud, er absolutt ikke en slikt bevis. Når vi skal prøve åndene om de er av Gud, kan vi ikke prøve det opp mot kjente fenomen som er helt vanlige i diverse showopplegg i land som tillater hypnose som underholdning. Djevelen må være meget tilfreds med at disse billige triks-manifestasjonene blir tolket som tegn på Guds aksept. Da kan han påvirke pastorer til å forkynne ubibelsk lære, men forsamlingen vil tro at det som framlegges er akseptabel og solid teologi, siden ”Ånden” er til stede og uttrykker seg.

Hvis du er protestant og lett kan se at mye katolsk teologi er fullstendig ubibelsk, hvordan forholder du deg da til det faktum at fenomenet å falle i ånden er meget vanlig på katolske vekkelsesmøter. Bryr ikke Guds Ånd seg noe om vi forkynner Bibelske sanheter eller ren hedenskap? Skal vi prøve åndene og få sikre svar, er vi nødt til å lete etter frukter som er i harmoni med Guds Ords beskrivelser, og som alltid er knyttet til karaktertrekk, mentalitet og et liv i harmoni med prinsippene i Guds hellige lov.

(Du kan lese mer om historikken i temaet som omtaler her på nettsidene: http://www.uib.no/People/mpkao/trosbev/meta.html. Mer informasjon om trosbevegelsens kan også lastes ned fra de samme nettsidene. Andre kilder for observasjonene inkludert i denne artikkelen er: Finn Abrahamovits, Den nye dialog, dialogsenteret, http://www.skeptica.dk/pyra_bogen/13_Kapitel%2013.htm). (Dr. Eric Pearl: The Reconnection, Hay House Inc. CA, USA, 223 sider, Hentet fra en bokanmeldelse av Christian Paaske)

En avslutningsappell:
Mennesker kan ta feil og la seg lede vekk fra Skriften ved å følge utro hyrder, men vi må aldri glemme at Gud er nådig og tilgir enhver synder som kommer til Ham. Ved Jesu blod har enhver en mulighet til å få tilgivelse og tilbud om frelse. Men vi kan ikke både si nei til noen av Gud prinsipper og ja til noe av det Satan står for og introduserer. Vi må si et entydig ja til Gud, til det Han ønsker å tilby oss, som inkluderer en fred som overgår enhver forstand. Dette er en fred som kommer av fullstendig overgivelse. Ja, ikke bare fred, men ”kjærlighet, glede, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet og selvtukt,” Gal.5:22-23. Det eneste som gjenstår er om vi ønsker å ta imot dette eller fortsette å halte til begge sider. Jesus sier: ”Se, Jeg står for døren og banker. Om noen hører Min røst og åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og han med Meg. Den som seirer, ham vil Jeg gi å sitte med Meg på min trone, slik Jeg også har seiret og satt Meg med Min Far på Hans trone,” (Åp.3:20-21.)


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 44 (14. årgang) 1 /2006
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no