Mens Vi Venter

Lest med saksen 45  

Evolusjonsteorien under angrep.

Mer enn 500 vitenskapsfolk med doktorgrader innen naturvitenskapelige fagområder, har skrevet under på et dokument hvor de stiller seg meget skeptiske til Darwins utviklingsteori.

Dokumentet inkluderer bl.a. navnene til flere meget anerkjente medlemmer av både Det amerikanske og det russiske vitenskapsakademiet. Det var PBS’s meget omtalte serie om evolusjonslæren som var årsaken til at forskere fra mange land forsto at de måtte protestere. Programmet inneholdt nemlig den frekke og uriktige påstanden at omtrent alle seriøse vitenskapsfolk og forskere nå stiller seg bak evolusjonslæren. Siden det naturvitenskapelige forskermiljøet vet at dette er en grov usannhet, ble initiativet til protestskrivet tatt.
Darwinister fortsetter imidlertid å påstå at ingen seriøse vitenskapsfolk tviler på evolusjonsteorien, til tross for at 500 av de beste og mest kjente forskerne benekter at de finner teorien holdbar.
Det er kjent at evolusjonstilhengere har gjort flere forsøk på å få vedtatt lover i USA, som tvinger gjennom at ingen alternativ teori til evolusjonsteorien skal slippe til i det amerikanske skolesystemet, og håper på den måten å kneble den massive og voksende opposisjonen fra forskermiljøene. Som en del av protestdokumentet, skriver de 514 forskerne bl.a. at: ”Vi stiller oss meget skeptiske til at tilfeldige mutasjoner og naturlig utvelgelse kan være en forklaring på livets kompleksitet”.
Flere av evolusjonsteoriens opponenter, inkluderer professorer og ledere ved bl.a. MIT, Smithsonian instituttet, Cambridge universitetet, UCLA, Princeton universitetet, universitetet i Pennsylvania, Ohio stats-universitet, universitetet i Georgia og Washington universitetet.

Kilder:
http://www.discovery.org
http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=48007   
http://www.dissentfromdarwin.org  

 

Slipp troen løs.

Hamar trenger ny biskop. Kandidatene viser ansikt. Knut Andresen er en av dem. På spørsmål om hvordan en folkekirke burde fungere, svarer han at kirken ikke må være opptatt av rammer og grenser, men av å slippe troen løs. Intervjuet gir inntrykk av at han mener troen må løsrives fra både troens opphavsmann og fra Bibelen som definerer den. Tro hva du vil, bare du tror. Han poengterer at folkekirken må være folkets kirke og ikke ha en forkynnelse som utelukker enkeltes tro, meninger, preferanser eller ideer. Det er plass til alle og alle kan forme og definere sin kristentro. I intervjuet beskrives kirken som en seremoniinstitusjon, som omtales slik at dens mandat passer bra med det sosialkontoret eller Human Etisk forbund ville akseptere som sin referanse. Han presiserer ellers at Jesu ord ikke skal forstås, men fortolkes – slik at de passer med våre egne liv og vår egen tid. Andresens budskap er skuffende for de av oss som faktisk trodde at det å være kristen hadde noe å gjøre med å tro på, forkynne og leve etter det Kristus lærte. ”Gjør alle folkeslag til mine disipler,”sa Mesteren, ”i det dere lærer dem å holde alt det jeg har fortalt dere.” Bibelen lærer også at Guds Ånds oppgave er å minne de troende til alle tider om det Jesus lærte. Vel, som domprost i Nidaros bispedømme og bispekandidat i Hamar, må vi tro at Knut Andresen vet hva han snakker om. Slikt hører vel med til teologifagets kompetanse. Så, beklager Jesus og Paulus. Tidene har forandret seg og det å være en kristen anno 2006 innebærer ikke lenger å være Krist etterfølger hva angår tro og lære. Da vet vi det. (MVV’s redaksjonelle tanker fra intervjuet i Vårt Land, 18/4-2006.)  

Innskripsjon funnet i Gat

Den eldste innskripsjon som noengang er funnet i Filisterland, ble utgravet i Goliats hjemby Gat. Utgravningene der blir ledet av Aren Maeir fra Bar Ilan universitetet i Israel.
Innskripsjonen ble funnet på et ostracon (potteskår med innskripsjon), og er datert til ca. 10 århundre f.Kr.
Filisterne lærte og brukte semittiske bokstaver etter at de bosatte seg ved kysten av Kanaans land, og ett av navnene som er inngravert på potteskåret er Goliat! Og så kommer den for oss underlige konklusjonen på dette utrolige funnet: Forskerne tror ikke det kan være Bibelens Goliat som er nedtegnet her. Hvorfor? Fordi forskere generelt tror at bibelhistorien om David og Goliat bare er en legende og altså ikke sann. Desuten er Goilat navnet trolig et vanlig navn, sier de. Men historien om David og Goliat har trolig vært svært kjent i området. Og at det er Goliat selv, som en stor filisterleder, som har blitt nedtegnet her er vel det mest sannsynlig å anta? Bibelens Goliat var nettopp fra byen Gat hvor potteskåret er funnet.
Fra Biblical Archaeology Review
March-April 2006


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 45 (14. årgang) 2 /2006
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no