Mens Vi Venter

Verden i dag

Jødisk støtte for anti-hat lovene

En av de sterkste pressgruppene for å få vedtatt anti-hat lovene, er den jødiske organisasjonen “B’nai B’rith”.  Denne gruppens Anti-Defamation League (ADL), har faktisk gitt navnet til anti-hat lovene, som nå i USA vanligvis bare kalles ADL lover. Denne organisasjonens motivasjon er den godt begrunnede og helt forståelige anstrengelsen med å hindre spredning av anti-semittisme. Det skal hardt gjøres å finne noen som er imot en slik lov. Som et eksempel er det forbudt å uttale, både muntlig og skriftlig, privat eller offentlig, at jødeutryddelsene under annen verdenskrig ikke fant sted. “B’nai B’rith” er en internasjonal meget innflytelsesrik bevegelse, og har gjennom sitt lobbynettverk nå overtalt 55 nasjoner (hvor organisasjonen har 2100 losjer og en halv million medlemmer) til å vedta ulike anti-hat lover. De har også vært sentrale i å etablere OSCE (The Organization for Security and Cooperation i Europe). Men “B’nai B’rith” var nok ikke oppmerksom på det som etterpå kom til å skje på grunn av ADL lovene. De homofiles organisasjoner kom hurtig på banen, og siden de er klassifisert som et beskyttet mindretall, på samme måte som jødene, har de benyttet anti-hat lovene for hva de er verdt. Jødene ønsket ADL lovene som beskyttelse mot antisemittismen. De homofile organisasjonene og islam benytter de samme lovene mot Bibelens innhold og mot dem som tror på Guds Ord. Jøder som aksepterer Thoraens budskap om at homofil praksis ikke er etter Guds vilje, blir med andre ord rammet av den samme loven som skal beskytte dem mot jødehat.


Antiterrorlov rammer kristne:

To over 70-år gamle bestemødre arrestert

Stedet er verken Nord Korea, Kina eller et ideologisk lukket islamsk regime, men Pennsylvania i USA. Arlene Elshinnawy, 75 år og Lynda Beckman, 70 år, ble arrestert og risikerte hver 47 års fengsel og en bot hver på kr. 540.000 for - på et offentlig sted - å ha delt med forbipasserende Bibelens omtale av homofil praksis. Aksjonen var en respons på en mye publisert homoparade i byen. Noen av de aktuelle bibeltekstene de to bestemødrene synliggjorde på en plakat, var kjente vers som Rom. 1:26-28, 1.Kor. 6:9, 1. Tim. 1:10 og 2. Mos. 20:3. Enkelte av disse versene omtaler også en rekke andre aktiviteter, som helt klart er lite forenlig med Guds plan. Mange av oss ville vel hevde at en slik ensidig aksjon er lite samstemt med Bibelens totale tilbud og evangeliets bredde og dybde, men poenget med denne kommentaren er ikke de to bestemødrenes noe enkle og lite gjennomtenkte framgangsmåte, men jussen som ble anvendt for å ramme dem. Staten Pennsylvanias “Hate Crimes Law” (lov mot hat-kriminalitet), som er et biprodukt av de nylig vedtatte anti-terror lovene, er nesten identisk med den berømte nasjonale H.R. 254 - “Hate Crimes law”, som alt er vedtatt i det amerikanske senatet. Det var lederen for distriktets påtalemyndighet (distrikt Attorney) Lynne Abraham, som søndag den 10. oktober fikk de to bestemødrene arrestert. Den amerikanske og globale reaksjonen på arrestasjonen uteble ikke. Det inkluderte nasjonale og internasjonale protester fra hundretusener av troende. Da den ivrige Lynne Abraham selv, av flere kristne grupper, ble anmeldt for dokumenterbar falsk forklaring i forbindelse med saken, noe som kunne ledet til flere års fengsel, ble anmeldelsen raskt trukket tilbake. 


Trykke- og talefriheten i fare

Noen ser hva som egentlig står på spill vedrørende anti-hat lovene, og fatter at den tale-og trykkefrihet som helt siden reformasjonen er blitt hyllet som et kjempesteg framover for religions- og meningsfriheten, er ved å knuses av de såkalte anti-hat lovene. Mange våkne amerikanere og kanadiere har organisert seg for å prøve å vekke opp kristne fra alle grupperinger.

Men det er to motpoler i denne saken. Sterke konservative kristne som kjemper i mot antihatlovene, er også de samme som nå vil bremse liberaliseringen i det amerikanske samfunn ved å tvangsinnføre kristendommen. Vil ikke folk ha de kristne grunnverdiene så skal det påtvinges. Derfor kjemper de en kamp, også via den amerikanske høyesterett for å få hengt opp de ti bud (de endrede menneskelagede) på offentlige bygninger og innføre bønn i skolen. Men hvem skal be svarer den motsatte gruppen? De ikketroende lærerne? Mormonerne? Katolikkene? Muslimene?

Begge frontene forsterkes i striden. Ingen av dem er akseptable på bibelsk grunn.


Fobudte bibeltekster i stadig flere land?

Hvis en mann ligger med en mann slik som han ligger med en kvinne, har de begge gjort noe avskyelig. De skal sannelig dø. Deres blod skal komme over dem. 3.Mos.20:13.
På grunn av dette overga Gud dem til vanærende lidenskaper. For til og med deres kvinner byttet ut det naturlige samliv med et som er i strid med naturen. Rom.1:26
Det samme gjorde også mennene. De forlot det naturlige samliv med kvinnen, og de ble opptent i sin lyst etter hverandre, så menn drev skammelig utukt med menn. Og den velfortjente straffelønn for sin villfarelse fikk de på seg selv. Rom.1:6
Vet dere ikke at de urettferdige ikke skal arve Guds rike. Far ikke vill! Hverken de som lever i hor, eller avgudsdyrekere eller ekteskapsbrytere eller menn som lar seg bruke til unaturlig utukt med menn........skal arve Guds rike. 1 Kor.6:9,10
En antihatlov ble den 22 september 2004 vedtatt i California og signert av Arnold Schwarzenger. Loven ble kalt en lov mot “ Multimission Criminal Extremism”. Denne loven rammer både produksjon av skriftlig matreiale, dokumenterbar offentlig eller privat verbal kommunikasjon verbal kommunikasjon og synliggjøring og besittelse av skriftlig materiale som av en minoritetsgruppe kan oppleves negativ eller ikke aksepterende. I prinsipp kunne for eksempel en person, som i sin bokhylle hadde en bibel hvor tekstene om homofilt samliv ikke er fjernet eller sladdet, kunne anmeldes og dømmes.


Dømt til islamsk indoktrinering

Pastor Mark Harding er kanadier og han fikk vite at det på stedets videregående skole skulle deles ut et eksemplar av Koranen til hver elev og at det skulle innredes et bønnerom som kunne benyttes av muslimske elever. Han kjente allerede til at et lignende tilbud ikke fantes for noen andre religioner på denne skolen, verken for de kristne, jøder, eller buddhister. Pastor Harding valgte derfor å ta opp saken og påpekte det urettferdige med ordningen og etterlyste religiøs likestilthet. Han ble straks arrestert og den 17/10, 2002 ble han idømt samfunnstjeneste, som besto av 340 timers påtvunget islamsk indoktrinering ved Islamic Society of North America in Mississauga, Ontario.

Etter at han tapte i retten og ble dømt til indoktrinering, mottok han over 3000 hat-brev, flere av dem med detaljerte mordtrusler mot seg selv og familien. Da rettsaken begynte, måtte politiet innkalle ekstrastyrker for å holde en stor mengde muslimer på avstand. Demonstrantene ropte dødstrussler mot pastoren. Denne skriftlige og muntlige hat-kommunikasjonen med dokumenterbare avsendere, ble ikke av myndighetene ansett å rammes av landets “Hate Crimes Law”, siden loven kun gjelder for minoritetsgrupper. Det som gjør denne saken spesiell, er at anti-hat lovene springer ut fra anti-terrorlovene, som opprinnelig ble vedtatt for å beskytte mot muslimsk ekstremisme. I løpet av de pådømte 340 timene med islamsk indoktrinering, hadde ikke pastor Harding lov til å åpne munnen en eneste gang for å komme med motforestillinger eller for å stille spørsmål. Han skulle kun ta imot det som ble framlagt og skulle også lese bestemte bøker om islam. Hvis han brøt denne regelen, ville han måtte sone fengselsstraffen som fulgte forbrytelsen som et alternativ til samfunnstjeneste.


Sannhet uvesentlig for anti-hat lovene

De britiske anti-hat lovene inneholder en paragraf som kan lede til uhyggelige konsekvenser. Denne paragrafen spesifiserer at det er ugyldig å framlegge objektiv sannhet som dokumentasjon i en anti-hat rettsak. Den ordrette engelske formuleringen er: “Truth cannot be admitted as evidence in court. Only the complaints by members of specially protected groups who say their feelings have been hurt will be allowed”.  (Oversatt: “Sannhet kan ikke presenteres som bevis i retten. Kun klager fra medlemmer av spesielt beskyttede grupper som sier at deres følelser er blitt såret, vil aksepteres”). Hvis en jøde, muslim eller noen med homofil legning (alle inntil videre tilhørende definerte minoritetsgrupper) føler seg såret over en kristens kommentar eller over noe av innholdet i en Bibel den kristne har som eiendom, er det tilstrekkelig grunnlag for anmeldelse. Hvis en kristen for eksempel føler seg såret over uttalelser i Koranen, gjelder ikke den samme loven.


Israels storting på katolsk jord

Kristne kirkesamfunn, ikke minst den katolske kirke, eier mye eiendommer i Israel. Knesset (Israel storting) er for eksempel bygget på leiet jord av Vatikanet. Mesteparten av denne kirkeeide jorden ble gitt bort til kirken i de siste dagene av det britiske mandatet i området. Mandatadministrasjonen på den tiden hadde mange antisemittiske medlemmer. Ved å gi eiendommer til kirken, var det en måte å holde disse verdiene unna jødiske hender. Alle disse eiendommene (som i dag også inneholder diskoteker og nattkluber), betaler ikke eiendomskatt. Dette var en viktig ordning for kirken, siden eiendomskatten i Jerusalem er meget høy. Forretninger på eiendommer leid av kirken har derfor en urettferdig fordel i forhold til andre i byen. Borgermesteren i Jerusalem, Uri Lupolianski, vil nå prøve å endre denne situasjonen, men det er tvilsomt om han lykkes. Regjeringen har nok problemer, om den ikke skal irritere Vatikanet også, rapporteres det fra Israel

 


 

Følgene ble framsagt som en profeti av
Benny Hinn
på Livets Ord i
Sverige i 2003:
(For fire år siden)

 

“Det nåværende regimet i Iran kommer til å falle innen ett år! Det kommer til å kollapse! Det samme som skjedde i Afganistan og Irak kommer også snart til å skje i Iran, Syria, Jordan, Libanon, Egypt og Saudi-Arabia..” Nr. 4, 2003 (e-mail: www.maranata.se)
(Den viktigste indikasjon på en falsk profet er at profetiene ikke oppfylles. Se 5.Mos 18:22)


Evangelisten Benny Hinn i samrøre

med de katolske tempelridderne

Dette er hverken en spøk eller et rykte. Benny Hinn bekrefter selv sin nære kontakt med den engelske kirkes utsending i Midt-Østen, Andrew White. I et av sine TV-programmer har pastor Hinn besøk av Andrew White og sier til sine mange TV-seere: “Denne mannen er en Guds mann fyllt av den hellige Ånd”.
Hvem er så Andrew White? Han er knyttet til mange organisasjoner, en av dem er Knights Templar (tempelridderne). Av denne bevegelsen mottok han i Tyskland, av tempelridderne i Jerusalem, lørdag den 7. September 2006, organisasjonens høyeste æresutmerkelse som en anerkjennelse av hans arbeid i Jerusalem. Dette blir berettet av Simon Le Fevre, tempelriddernes Grand Prior of England & Wales. Denne organisasjonen kan dateres helt tilbake til korsfarernes tid, da de fikk i oppdrag å vokte Jerusalem.
Slike påstander kan framstå  som de villeste konspirasjonsteorier, så dette må dokumenteres grundig for å bli trodd av de mange som er Hinn-tilhengere. Denne dokumentasjonen er lett å skaffe, ikke minst gjennom flere utsagn fra Andrew White selv, på sidene til organisasjonen Knights Templar, hvor han bl.a. skriver:  “Den 13. februar 2004 ringte Benny Hinn meg mens jeg var i USA. Vi møttes på hans hotell og spiste frokost sammen torsdag morgen. Han forklarte at han hadde hørt mye om vårt arbeid og ønsket å støtte det.” Andrew White kan også fortelle at store deler av den arabiske verden, inkludert mange av deres religiøse ledere, ser på Benny Hinns TV-programmer. (inklusiv Sheikh Tamimi, som er den øverste dommeren av Sharia Retten i de Palestinske områdene. Både israelere og palestinere er ivrige på at Benny Hinn skal komme med i det som kalles Alexandria-prosessen, ifølge Andrew White.
Fra Benny Hinns TV-program:
Hinn: Snur seg mot White. “Alexandria Prosessen, består ikke det av en gruppe religiøse ledere?
White: “Jo, det er religiøse ledere som samarbeider med politiske ledere. Vi snakker om hele den internasjonale gruppen som arbeider for fredsprosessen. Det inkluderer amerikanerne, FN, EU .... og (pause). White ser rett på Hinn.
Hinn: “Og hvem”?
White: “Russerne”
Hinn: “Og nå vil de alle ha meg med i dette arbeidet, som du fortalte meg?”
White: “De som vil ha deg engasjert er alle de religiøse lederne fra både Israel og Palestina”.

Hensikten er sikkert god, men de som kjenner profetiene i Åpenbaringsboken har ikke problemer med å se dette i lys av det store bedraget som skal avslutte denne jordens historie om kort tid. Benny Hinn er en sterk representant for den falske profet i Åp 13, og på sine internettsider promoterer han både det politisk/religiøse Amerika med Bush som talsperson og den katolske kirke. Dette er nettopp de to ideologiene som er symbolisert med hvert sitt “dyr” i Åp. kap. 13, hvis samarbeid og okkulte mirakler og tegn skal samle den falske kristenheten og gjøre at Guds sanne folk blir skadelidende. Sagt av andre våkne kristne på nett: “Den katolske kirke og den nye bølgen karismatikere vil bli nøkkellederne i en verdensreligion. De uttallige paranormale miraklene som de allerede hevder vil tilta og vokse utover alle tenkelige beskrivelser, vil bedra millioner”.
www.letusreason.org


Ron Wyatts barn lager internettside

Ron Wyatts tre barn er igang med å lage sine egne internettsider om sin far. De skriver at de ser fram til å dele sin fars misjon og samtidig fortelle noen av sine opplevelser med å vokse opp med sin far “opp-dageren”. Vi klipper fra siden: “Pappas kjærlighet til Guds Ord var så stor at han ga det meste av sitt liv til å teste gyldigheten av dens tidløse budskaper. Pappa ville bevise at Abrahams og Moses` Gud fortsatt er den eneste sanne Gud i universet. Selv om han satte pris på og utforsket vitenskapelige bevis, ble han ledet av tro og tro alene. Et hvert skritt ble tatt i bønn og tro på at Gud ville lede ham til hva han måtte finne. Etter at vi personlig har vært vitne til hvordan Gud ledet vår far, etter hvert som han kunne legge fram mange indikasjoner på at Bibelen er sann, støtter vi alle hans vitnesbyrd og konklusjoner”
www.ronaldwyatt.org

 

 

 

 

 


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 48 (15. årgang) 1 /2007
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no