Mens Vi Venter

  EN NEW AGE PRESTS OMVENDELSE

Av Anders Olav Bjørkavåg

 I boken “Deceived by the New Age” forteller den tidligere New Age presten, Will Baron, sin livshistorie. Som New Age-prest hadde han møter med fantastiske lysende vesener, deriblant Master Djwhal Khul og et åndelig vesen han trodde var Jesus Kristus.

Will Baron vokste opp i en by i England med kristne foreldre. I ung alder ble han interessert i det okkulte, særlig etter at han så en film om satanisme. Gradvis forlot han sin barnetro og levde et mer og mer verdslig liv med drikking og festing. Senere ble han med i en New Age kirke der han mediterte og lærte seg å kommunisere direkte med de “oppstegne mestre” gjennom det denne religionen kaller kanalisering. Han studerte nøye de okkulte skriftene til Alice Baily som “Mesteren” Djwhal Khul telepatisk dikterte tidlig på 1900-tallet. Han mottok stadig budskap fra “sitt høyere jeg”. En indre stemme kommuniserte med han og han fikk “åpenbaringskunnskap” eller kunnskaps-ord som de kalte rhema. Hvis han ikke fulgte kommandoene som ble gitt fra disse åndsskikkelsene, medførte det at han ble deprimert og begynte å slite med psykiske vanskeligheter. Will Baron var oppriktig i sin tjeneste av “Gud” og de opphøyde mestre. Han gjorde raskt stor framgang og ble til slutt en personlig tjener for “Djwhal Khul”. Will Baron følte bare forakt overfor bibelen, derfor var overraskelsen stor da New Age gruppens leder, Muriel, forkynte at de skulle legge vekk de okkulte skriftene og i stedet studere Bibelen. Denne endringen var dramatisk. Fra nå av skulle de følge “Mester Jesus Kristus” og utad framstå som en kristen kirke. De holdt fast på den okkulte læren og benyttet hele tiden de åndelige metodene som visualisering, meditasjon, kanaliseringen og hadde ofte åpenbaringer av lysvesener. Budskap fra åndene bekreftet at dette var til det beste for deres New Age religion.

Fra nå av skulle de rette sine åndelige bestrebelser til “Faderen” og be i Jesu Navn. Medlemmene i denne okkulte New Age gruppen fikk beskjed av åndeverdenen om å oppsøke møtene til den anerkjente predikanten i trosbevegelsen, Kenneth Copeland. Målet for New Age bevegelsen, slik Will oppfattet det, er å skape en felles religion og forberede tusenårsriket der “Mester Jesus Kristus” returnerer til jorden og regjerer her nede. Dette er selve den nye tidsalderen, New Age, som de arbeider for å fremme. Muriel fortalte gruppen at hun hadde blitt instruert av den åndelige veilederen med navnet “Faderen”, at evangelistene Kenneth Copeland og Kenneth Hagin var de kristne forkynnerne som lå nærmest “New Age”. Will Baron fikk selv beskjed fra sine åndelige veiledere om stadig å gå på møtene til Kenneth Copeland. Copelands møter var fyllt av manifestasjoner, tungetale, og andre “tegn og undre”. Det vakte hans interesse at Copeland forkynte at Jesus snart ville vise seg fysisk i kirkene. Dette var i samsvar med det Muriel hadde fått vite fra sine åndelige veiledere.

Will Baron fant også en besynderlig likhet mellom den åndelige veiledningen han fikk i meditasjon og metoden med åpenbaringsord som Copeland forkynte. Copeland og trosbevegelsen forkynner at man kunne få åpenbaringsord direkte ved Åndens stemme. Lederne i denne bevegelsen opplever at de stadig får slike kunnskapsord og profetier. Det er også helt vanlig blant medlemmer i den karismatiske bevegelsen. Senere ble Will Baron med i en annen karismatisk menighet og tok også dåp der. Gjennom stadige repetisjoner av å si “Takk Jesus”, oppnådde han “åndsfrukten” som de kalte tungetale. For han føltes tungetalen helt likt ut som “kanaliseringen” han kjente til fra det okkulte miljøet, men nå talte han med uforståelige lyder og ikke med et budskap fra de oppstegne åndelige mestrene.

Senere leste Will Baron en bok skrevet av Ellen G. White, og ble overbevist om at hans åndelige veiledere i virkeligheten var falne engler og Satans hjelpere. Han omvendte seg og fant fram til bibelens sannheter. Will Baron advarer nå mot den falske og okkulte kristendommen som brer seg under navnet trosbevegelsen, og som egentlig er en del av New Age. Han advarer spesielt mot “kunnskapsord” og innadvendt meditasjon.

Mester Jesus og reformeringen av de kristne kirkene
Benjamin Creme er kjent for sin kontakt med det åndelige vesenet Maitreya og han har mottatt uttallige åpenbaringer fra ham. I boken “The Reappearance of The Christ and The masters of Wisdom”, skriver han at “Mester Jesus kommer til å reformere de kristne kirkene” - Han vil søke å forandre de kristne kirkene slik at de blir fleksible nok til å respondere korrekt til den nye realiteten som tilbakekomsten av Kristus og Visdommens Mestere vil skape. Skjer det en slik tilpassing i kristne kirker i dag?  Hovedreformasjonen ligger i det at man mener Gud sier: “Jeg skal gjøre alt på en ny måte.” Grensene for religionsutøvelsen og troen skal utvides. Man skal akseptere lære og åndskrefter som tidligere ble avvist. Den nye troen sies å være en videreutvikling av den gamle. Katolikker forblir katolikker og Lutheranere forblir Lutheranere, men man utvider rammene og dyrker kontakten med åndskrefter og det overnaturlige. Selv har de en oppfattelse av at det overnaturlige er “Den Hellige Ånd”, men manifesasjonene til denne åndskraften er helt lik de spiritistiske mani-festasjonene man ser innen hedenske religioner og den buddistiske Kundalini-kraften. Gjennom de forskjellige karismatiske bevegelsene, forføres de kristne til å godta spiritistiske læresetninger og de åpner for spiritistiske åndskrefter. På denne måten forberedes de til Antikrists komme.

Maitreyas tilbakekomst til verden. 

Creme hevder at Maitreya først vil åpenbare seg i det små for enkelte grupper. Denne fasen pågår allerede og mange tusen mennesker hevder å ha møtt Maitreya. I flere tilfeller har Maitreya vist seg for grupper av både muslimer og kristne og har blitt anerkjent som Kristus. Senere vil Maitreya stå frem for hele verden. I første omgang i intervjuer i Amerikansk tv og senere til millioner av mennesker over klodens tv-nettverk og satellitter. Han vil fremstå som en lærd og vis mann som maner til rettferdig fordeling av klodens ressurser. Maitreya vil fremstå som en verdenslæremester for hele menneskeheten. En ny tidsalder vil bli innevarslet. Overnaturlige manifestasjoner og kontakt med UFO’er og åndelige vesener vil bli mer og mer vanlig. På selve den godt annonserte “deklarasjonsdagen,” vil Maitreya så stå åpent fram for hele menneskeheten og gjøre kjent sin identitet og sin misjon. Han vil framstå som den ventede Messias i jødedommen, Jesus i kristendommen, Madhi i Islam og Buddha i Buddhismen. Den innevarslede nye tidsalder vil begynne. Ved hjelp av telepati vil hvert menneske over 14 år høre Maitreyas stille stemme telepatisk på sitt eget språk i sitt eget sinn. Benjamin Creme forklarer videre at når Maitreya åpenbarer seg som “Kristus” vil han ha med seg “tolv visdommens mestere” som vil hjelpe ham med å gjøre arbeidet i verden. Mester Jesus vil være en av disse og vil overta tronen til St. Peter i Roma og lede den “Kristne Kirken” . Dette vil skje like etter “Deklarasjonsdagen.”  I følge Creme kan det hende den sittende pave er den siste. (skrevet da John Paul II startet sitt pavedømme)


Mot historiens klimaks.  

I boken “Mot Historiens Klimaks” skriver Ellen G. White på bakgrunn av bibelforståelse og de profetier og visjoner hun mottok følgende: Det siste store bedrag. “Apostelen Johannes hørte en kraftig røst i himmelen som sa: “Ulykkelige jord og hav! For djevelen er kommet ned til dere, og hans vrede er stor, fordi han vet at han bare har en kort tid igjen,”  Åp. 12:12. Dette er en fryktelig situasjon som får den himmelske røsten til å rope dette. Satans raseri øker etter som tiden går, og hans bedrag og ødeleggelsesverk når sitt klimaks i trengselstiden. På himmel- hvelvingen vil det skje fryktelige og overnaturlige ting som viser demonenes makt til å gjøre mirakler. Djevleånder går ut til landets ledere og til hele jordens befolkning for å føre dem vill og påvirke dem til å alliere seg med Satan i hans siste utfall mot himmelens styresett. Slik blir både myndigheter og borgere bedratt. Noen vil stå frem og gi seg ut for å være Kristus, og de gjør krav på den ære og tilbedelse som bare tilkommer verdens frelser. De utfører mirakuløse helbredelser og andre under, og påstår at de har åpenbarelser fra himmelen som motsier Skriften. Som klimaks i bedraget vil djevelen gi seg ut for å være Kristus. I lang tid har menigheten gitt uttrykk for at håpet vil bli virkeliggjort ved Kristi gjenkomst. Nå vil bedrageren få det til å se ut som om Kristus alt er kommet. Her og der vil han opptre i en tiltalende og imponerende skikkelse som svarer til beskrivelsen av Guds Sønn i Johannes’ åpenbaring. Stråleglansen som omgir ham, overgår alt hva mennesker hittil har sett. Overalt lyder seiersropet: “Kristus er kommet! Kristus er kommet!”

Folk bøyer seg og tilber ham mens han løfter hendene og velsigner dem slik som Kristus velsignet disiplene da han var på jorden. Stemmen er mild og dempet, men likevel klangfull. Vennlig og sympatisk forkynner han noen av de tiltalende tingene Frelseren forkynte. Han helbreder sykdommer blant folk. I skikkelse av Kristus påstår han at han har forandret sabbat til søndag, og påbyr at alle skal helligholde den dagen han har velsignet. Han sier at de som fortsetter å holde den sjuende dagen hellig, spotter hans navn fordi de nekter å lytte til englene han har sendt til dem med lys og sannhet.
Dette er et sterkt og nesten overveldende bedrag. Folk flest bli bedratt av disse trolldomskunstene og si: “Han er Guds kraft, den som kalles den store.” Men Guds folk vil ikke bli ført vill. Denne falske kristendomsforkynnelsen er ikke i samsvar med Guds ord. Han som opptrer som Kristus, velsigner dem som tilber dyret og bildet av det, de som ifølge Bibelen skal oppleve Guds vrede ublandet med nåde.”


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 52 (16. årgang) 2 / 2008
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no