Mens Vi Venter

 

 

Froskenes giftige budskap

Under studietiden i USA var jeg med på en ekspedisjon til sumpene i Everglades i Florida for å fange slanger (watersnakes). Biologiavdelingen på et lærested jeg da studerte ved, hadde fått tillatelse av delstaten til å samle en del slanger i et forskningsprosjekt for å lage bedre motgift.

Vi ble nøye opplærte i prosessen med å fange slangene på en trygg måte. Vi jobbet om natten. Først paralyserte vi dem med lykter og fra kanoene gled vi inn på dem der de stakk hodet opp over vannskorpa. Med en lynkjapp bevegelse grep vi dem bakfra rett under hodet, dro dem opp i kanoen og puttet dem i tøysekker.

Men det jeg likevel husker best fra denne ekspedisjonen, var all larmen fra froskene. Det var et evig crescendo av usedvanlig høy kvekking fra titusener av frosker. Til tider var lyden så kraftig at vi nesten ikke kunne snakke sammen.

Eksempler fra Bibelen
Bibelen har også noen historier om frosker å formidle. Frosker var som kjent en av plagene Gud sendte over Egypt for å motivere Farao til å la israelfolket fare. (2. Mos. 8:6.) En annen beretning om frosker finner du i Åp. 16:17.18. Der viser Herren Johannes at like før Jesu gjenkomst, vil det; ”ut av dragens munn, og ut av dyrets munn og ut av den falske profets munn, kommer tre urene ånder som ligner frosker”. Videre ble han vist at dette er djevleånder som gjør tegn og undre og at de overbeviser og samler verden på grunn av sine tegn og mirakler. Gud lover de som ønsker det en motstand mot dette åndsbedraget, men det krever at vi er bevisste og på vakt. Peter kommer med et lignende budskap når han skriver; ”Vær edrue og våk. Deres motstander djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke”, 1. Pet, 5:8.

Et giftig evanglium.
I profetien i Åp. kap. 16, blir kommunikasjonen, læren eller ideologien til dragen, dyret og den falske profet, definert som djevleånder som samler verden til endetidens store oppgjør. Men hva representerer denne trioen av onde åndsmakter som til sammen utgjør endetiden mystiske Babylon? Når det gjelder viktige bibelske sannheter, behøver vi aldri å gjette betydningen eller prøve å tolke ut fra egne ideer og assosiasjoner. Skriften forklarer seg selv, men det betinger selvfølgelig at vi kjenner innholdet i Guds Ord.

Dragen.
Bibelen identifiserer ”dragen” som djevelen selv i Åp. 12:3-10. Han var opprinnelig den strålende engelen Lucifer (lysbæreren) i himmelen før han gjorde opprør mot Gud og ble kasten ned på jorden, (versene 7-9.) Han forsøkte bl.a. å ta livet av Jesusbarnet, (vers 13) og forfulgte ned gjennom historien de sanntroende, (versene 14.15), men de trofaste ble tatt vare på av Gud ved at de flyktet til øde og lite befolkede områder på jorden, (vers 17.) Senere var det naturlig nok igjen de sanntroende, som holdt seg Bibelens lære, Guds bud og Jesu vitnesbyrd, som ble hans fiender, (vers 17.) Falne spiritistiske åndsmakter søker å påvirke alt og alle, men gjør det ofte på en tiltalende og forførende måte, slik at mange blir lurt. Hedensk lære blir kledd i en kristen kappe og disse åndskreftene kan spille ut sitt bedrag i mange menigheter. Det kan blant annet skje gjennom læren om kontakt med de avdøde, og ved den hedenske læren at menneskets sjel er udødelig. Bibelen lærer at kun Gud har iboende udødelighet, 1.Tim. 6:16. Det kan også skje gjennom trolldom, mystisisme, New Age ideologi, spådom, horoskoper, englekontakt, samt det å åpne seg for åndelige veiledere. 

Dyret.
Denne religiøs/politiske makten er identifisert andre steder i Bibelen som pavemakten, det andre dyret i profetien fra Åp. kapittel 13. I dette kapitlet nevnes flere av de mange kjennetegnene på den historiske antikristmakten. Det inkluderer de 1260 årene (538-1798), som be-gynte da pavemakten for første gang fikk reell utøvende politisk makt og ledet opp til pavekirkens midlertidige dødelige sår, da paven ble tatt til fange av Napoleon og alle katolske kirker i Europa ble stengt. (Denne tidsperioden er nevnt en rekke steder i Guds Ord, blant annet i Dan. 7:25 Åp. 11:2.3. 13:5 og 12:6.) Gud vil tydeligvis at vi skal vite hvem denne makten er. Videre nevnes pavekirkens forfølgelser under middelalderen, (Åp. 13:7), og denne kirkemaktens bespottelige og blasfemiske lære, (Åp. 13:5), som passer meget godt på pavens krav om å være Jesu stedfortreder på jorden.

Den falske profet.
Det er ingen bibelsk grunn til å anta at dette uttrykket kun henviser til èn spesiell person. Bibelen lærer at det i endetiden vil dukke opp en mengde falske profeter som leder kristne vill hvis de lytter til deres forkynnelse. Jesus selv omtaler falske profeter i Matt. 24 versene 11 og 24. Han sier at det som særpreger disse falske profetene, nettopp er at de utfører ”store tegn og undre”, som vil gjøre at mange blir forført. Det er tydelig at dette skjer i kristne miljøer som vekt-legger mirakler, tegn og undre mer enn lære, og som regner med at alt som ser overnaturlig ut og skjer i ”Jesu navn”, må være fra Gud. Advarselen fra Jesus er: ”Se til at ingen fører dere vill”, Matt. 24:4. ”Se til” er en appell som indikerer at det absolutt er mulig for oss å unngå å bli ført vill. Da må hver av oss, med Guds Ord som kilde, nøye analysere og vurdere forkynnelse som kommer fra enhver pave, pater, prest, pastor eller forstander. Definisjon av sannhet må aldri, aldri delegeres til andre enn Ordet og Ånden. Bønn om ledelse og lys samt vilje til å sjekke alt som kommer fra en talerstol eller skrift ut fra Guds Ord, er vår eneste beskyttelse. Lar vi religiøse ledere fortelle oss hva vi skal tro, tar vi en kjempesjanse og kan lett risikere å sette evigheten på spill. Et godt kjennskap til Bibelen, et vedvarende bønneliv og et nært og åndsfylt forhold til vår Frelser, vil gi oss beskyttelse mot forførelsen.

Falsk kristendom.
En annen viktig observasjon er at siden pavekirken alt er omtalt og symbolisert med dyret, må den falske profet som leder mange vill, nødvendigvis representere en annen kristen fraksjon enn den katolske kirke. Vi lander da naturlig på protestantiske kirkesamfunn. Vi har grunn til å tro at den falske profet i Åp. 16:13, nettopp er en fallen protestantisme, som har sluttet å protestere mot pavekirkens hedenske dogmer og spiritismens åndsbedrag. I stedet har denne protestantismen innlemmet mye av dette i sin egen tro, lære og praksis. Det kan tyde på at læren de har ikke er godt synkronisert med innholdet i Guds Ord. Likeledes at åndsopplevelsene de erfarer ikke møter Skriftens definisjon på den Hellige Ånds frukter. Da blir de lett ofre for onde åndsmakters påvirkning og dominans.

Denne profetien fra Åp. kapittel 16 forespeiler oss et utrolig scenario. Djevelen selv infiltrerer den katolske pavekirken og mange protestantiske kirkesamfunn som er mer opptatt av ytre opplevelser og tegn enn av Jesu lære. Da har satan dominans innenfor kristenheten. Resultatet er at gjennom kirkesamfunnenes munn (lære og forkynnelse), uttrykker onde åndsmakter seg og utfører tegn og undre på deres møter. Dette blir feilaktig tolket som en åpenbaring av Guds Ånd. I dette ligger det store bedraget.

I Jesu navn.
Men, vil sikkert noen protestere, hvordan kan Gud tillate at djevelen bedrar disse kristne, når deres bønner og tilbedelse faktisk skjer i Jesu navn? Vår Frelser forteller oss selv at det absolutt er mulig og at det også vil skje. I Matt. 7:21-23 sier han at det å samles og tilbe i Jesu navn, nødvendigvis og i seg selv, ikke gir noen som helst garanti for at det er Guds Ånd som svarer og manifisterer seg. Forklaringen er at Bibelen presenterer et helt annet kriterium enn det å be i Jesu navn må være til stede før Herren kan svare på slike bønner. Begrunnelsen Jesus selv gir, er at enhver trosgruppe som ikke vil forholde seg til lydighet mot Jesu åpenbarte lære i Guds Ord og som samtidig har et fokus på at Guds evige og hellige lov er avskaffet eller ikke lenger har gyldighet i den nye pakt, gir djevelen fritt spillerom med sitt bedrag. Om disse forførte som i møte med Jesu dom sier: Har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn.”, svarer Guds Sønn; ”Jeg har aldri (noensinne) kjent dere, vik bort fra meg….”. Deretter gir Jesus begrunnelsen. ”Dere trodde dere løst fra min lov”, Matt. 7:23. (Ordet urett i noen bibeloversettelser kommer fra ordet anomia i grunnteksten, og betyr rett og slett lovløs – det å tro seg løst fra loven.) Jesus forklarer her ganske enkelt: ”Dere trodde dere løst fra min lov”. Derfor er dere bedratt av djevelen, selv om dere ber i mitt navn.    

Den mest dødelige gift i naturen.
Jeg søkte informasjon om frosker på internett i forbindelse med denne artikkelen og ble meget overrasket. Ikke nok med at de fleste betrakter både frosker og padder med en viss avsky, sannheten er også at absolutt alle frosker er giftige! Det er ingen unntak. Giften sitter vanligvis i hudkjertler. Selv det å berøre en frosk gir god grunn til å vaske hendene, hevder ekspertene. Jeg fant også ut at noen frosker produserer de mest dødelige toksiner man kjenner til. Et av de farligste giftstoffene er batrachotoksin som blant annet finnes i giftkjertlene hos tofarget pilgiftfrosk (Phyllobates bicolor). Så lite som 0.00001 gr. Av denne giften er nok til å drepe et menneske og chocoindianerne greier seg med noen dråper sekret fra en eneste frosk til å lage 50 giftpiler. Til og med store dyr som jaguar og hjort dør hurtig om de streifes eller treffes av en slik giftpil. Hjertet lammes og luft-veien tetner helt til slik at de ikke kan puste.
En annen viktig observasjon er at de gif-tigste froskene også er de som er vakrest å se på. De har et tiltrekkende utseende med usedevanlige klare og sterke farger som kan sees på lang avstand.

Kanskje var det en megt god grunn til at Herren valgte å illustrere den giftige læren til pavemakten (dyret), den falne protestantismens (den falske profet) og djevelens spiritistiske bedrag (dragen), med frosker. Han kunne ikke finne et eneste vesen i sitt skaperverk som var farligere å komme nær. Den falske læren er tiltrekkende og spennende. Selv en lett kontakt med ideene som kommer fra den djevelinspirerte teologien som formidles gjennom pavedyret og mye lovløs spiritistisk lære som forkynnes av den falne protestantismen og alle de okkulte New Age ideene ”dragen” gjennomsyrer samfunnet med, kan lede til åndelig ruin. Vår beskyttelse ligger i at vi:
(1)Bruker mye tid med Guds Ord og holder oss trofast til Skriftens lære.
(2)Ber daglig om at Guds Ånd beskytter oss, samt viser oss sannhet og avslører for oss det falske.
(3)Aldri lar oss rive med av tilsynelatende tegn og undre hvis fruktene i disse miljøenes lære og liv ikke er i samsvar med Guds Ord.
(4)Holder oss unna kristne forsamlinger som forkynner at Guds evige og hellige lov er avskaffet eller har mistet sin gyldighet.
(5)Ikke godtar tolkning av Ordet, før vi selv gjennom studier og bønn blir overbevist om at det er Bibelens sanne lære.
(6)Nekter å følge en erklært profet hvis vedkommendes profetier ikke er i full harmoni med Guds Ord eller ikke oppfylles nøyaktig slik det blir profetert.  

 


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 55 (17. årgang) 2/ 2009
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no