Mens Vi Venter

 

 

Guds siste kall og verdens svar

På den tid skal Mikael stå frem, den store fyrste som verner om ditt folks barn, og det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noe folk blev til, og like til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i boken”, Dan 12:1.

De syv siste plagene er beskrevet som Guds vredesdag over jorden. I en kort men vanskelig tid like før plagene begynner, vil Guds siste budbærere på jorden advare alle mennesker mot å ta Dyrets merke og derved rammes av plagene.
Dyrets merke tas i hånden og i pannen. Hva sier Bibelen om hva som egentlig skal være der? ”Så legg eder da disse mine ord på hjerte og på sinne og bind dem som et tegn på eders hånd og la dem være som en minneseddel på eders panne”, 5 Mos. 11:18. Hvilke ”disse mine ord” er det snakk om? Det står i vers 13. ”Dersom dere nå er lydige mot mine bud, som jeg gir dere idag, så dere elsker Herren deres Gud og tjener ham av alt deres hjerte og av all deres sjel.” Dette var et symbolsk uttrykk for at Guds lov skulle være i menneskets sinn (pannelapp) og i all deres gjerning (hånd). Når Dyrets merke blir plassert der i stedet, er det fordi Guds lov er fjernet fra der den skulle ha uttrykt seg, i menneskets mentalitet og liv.
Rettferdighet og nåde er Guds endelige løsning på syndens problem.                                     Ingen vil få oppleve Guds vrede før sann-heten er blitt brakt fram for hans sinn og bevissthet.  Mange har ikke mottatt lyset om Guds vrede og dom, hans standard og bud og hans tilbud om tilgivelse og hjelp til å leve i pakt med hans vilje.  De har ikke sett i sin rette sammenheng at det fjerde bud gjelder som alle de andre. Budet om hviledagen vil bli det store lojalitetstegnet, for det er nettopp dette budet som viser menneskers påfunn som erstatning for Guds vilje. Helligheten og uforanderligheten av Guds påbud vil stå i fokus. ”Jeg vil ikke vanhellige min pakt og ikke endre det jeg har talt” Sal. 89:35. “Sett hornet for munnen! Fienden kommer som en ørn over Herrens hus; for de har brutt min pakt og syndet mot min lov”, Hos. 8:1.
Der Gud sa ”husk hviledagen” har menneskene glemt.
En annen lov, laget av mennesker og ikke av Gud, vil erstatte Guds lov og påtvinges alle. Menneskesbud og lojalitet til en menneskelig forordning vil komme i stedet. Jesus sa: For sannelig sier jeg eder: “Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen”, Matt. 5:18. Gud har gjort det så enkelt at et barn kan forstå det, likevel er det så vanskelig for mennesker å tro og lyde Ham.

Hva er Guds rettferdighet?
At alle har syndet og brutt Guds lov. De har alle vandret vekk fra Gud i perioder eller for alltid. Gud kan ikke endre sin lov og si at Han opphever den, for da har jo ingen syndet siden det ikke ville vært en lov å bryte. Nei, i stedet lot Han sin Sønn ta den straffen overtredelse av loven medførte, slik at vi kunne gå fri. Vi er tilgitt. Det betyr jo ikke at vi nå fritt kan bryte loven. Da må vi på nytt be om tilgivelse og ha et oppgjør. Synder vi med vitende og vilje mot Guds lover og bud og tror at vi ikke behøver å angre, søke tilgivelse og kraft til endring av mentalitet og karakter, finnes det ikke lenger noen frelse fra synd. Denne Guds rettferdighet må proklameres til alle verdens hjørner!

Sabbaten: Budet som bærer Guds segl, blir en prøvestein på lojalitet.  
I begynnelsen av trengselstiden vil Guds trofaste tilhengere bli fyllt med den hellige ånd og forkynne sabbaten mer fullstendig. Dette er en tid kort før plagene begynner å falle over jorden. I det avslutningen av nådetiden for alle mennesker nærmer seg, vil det være en trengselstid for Guds barn. I denne tiden vil Gud holde vindene tilbake slik at det siste omvendelsesbudskapet hurtig kan gå ut i hele verden. Da vil også senregnet falle. Det er en spesiell utgytelse av den hellige ånd, som gir kraft til hans spesielle budbærere i det de med høy røst roper ut budskapet i Åpenbaringen 18 kap. Men senregnet skal også forberede dem til den vanskelige tiden da de syv siste plager skal bli sendt over jorden. “Be Herren om regn i senregnets tid! Herren sender lynstråler, og regnskyll skal han gi dem, så hver mann får grøde på sin mark”, Sak. 10:1. 
De som følger sannheten vil bli lokket til å gi avkall på Guds enkle anvisning mot til gjengjeld å få beholde sin religiøse frihet. Fiender av Guds lov vil forene seg for å ødelegge dem som ikke vil akseptere den falske hviledagen. Disse motstanderne av Guds lov ønsker en samlet religiøs enhet. De vil ha slutt på propaganda og forkynnelse som advarer mot læren til visse kirkesamfunn. Kritikk av dem som innstiftet den ubibelske hvile-dagen og et kall om å forlate det falske og slutte å helligholde den universelle soldagen, vil ikke lenger tolereres. I dag vedtas det lover i land etter land for å begrense folks frihet, ved å forby muntlige eller skriftlige utsagn som kan ”såre andres følelser” vedrørende livsstil, livssyn eller ideologi. Dette er en stille opptakt til det vi venter på.
 
Hvordan vil det bli å leve i denne
perioden?                                                                            
Vi kan vite fra Guds ord og historien, at når det kommer forfølgelser og vanskeligheter, vil Guds barn bli mobbet, hånet og latterliggjort for sin tilsynelatende svake stilling, siden de er få i antall. De vil bli anklaget for illojalitet ved at de inntar en selvstendig posisjon i motsetning til resten av verden og imot vedtakene til de store kirkesamfunnene. Til slutt vil de nekte Guds sanne og lydige barn å kjøpe og selge, og derved avskjære dem fra alle nødvendige ressurser. Deretter vil de vise til den fattigdom og utsatte tilstand de er havnet i og hevde at dette beviser at Gud ikke er med dem. De vil si at ingen kan leve isolert fra verden, at vi alle er avhengige av den og derfor må tilpasse oss vedtatte tradisjoner og lover.
De vil videre påstå at alle kristne nå må forene seg for å evangelisere resten av verden og kanskje som motivasjon også gjenta middelalderens store argument, om å samle ”kristne” for bedre å takle en felles ytre fiende og utfordring. Å bryte ned intern uenighet og ”kjetteri” for å styrke kampen mot muslimene, for eksempel, er en gammel strategi som kanskje vil bli vekket til live. Det er forresten få som vet at det muslimske ottomanske riket faktisk tok vare på og beskyttet protestanter som rømte fra forfølgelsene under pavedømmets velde. Om dette vil gjenta seg også i endetiden er vanskelig å si. Men de største vanskeligheter for Guds trofaste folk, som har valgt å holde seg til Guds bud og Jesu lære, vil komme fra det såkalte kristne Europa og USA. Profetiene i Åp. kap.13 gjør det klart. Jesus og disiplene advarer også mot farene innenfra i den siste krisen.
De religiøse vil overbevise alle om at de innehar sannheten. Mirakler, tegn og undre vil tilsynelatende bekrefte dette. De vil også hevde at engler har fortalt dem hva som er sant og at tusenårsriket er nært forestående. Men når selv Satan kan omskape seg til en lysets engel, så kan også onde engler gjøre det og bekrefte at den ubibelske læren til flertallet, er Guds sannhet. Disse falne englene vil også gi seg ut for å være avdøde slekninger. Les Åp.13:13, Åp.19:20, Matt.24:24, 2 Kor. 11:14

En vanskelig tid                                                                                                                            De som holder fast på Guds lov vil ikke la seg forføre til å holde en menneskelig forordning gitt av en frafallen pavemakt på 300 tallet e.Kr. Selv om de får en vanskelig tid, holder de fast på sannheten. ”Her består de helliges tålmodighet. De som holder fast ved Guds bud og Jesu tro”. Åp. 14:12.
En hel verden vil akseptere og være i harmoni med en universell hviledagsfeiring, mens en liten gruppe holder fast på at den syvende dags sabbat, er Guds sanne hviledag som er i samsvar med Guds bud og ikke menneskers vedtekter. De vil ikke bryte Guds bud for å holde menneskebud innstiftet av ”Dyret” i profetiene, makten som også hevder at endringen av sabbaten fra lørdag til soldagen søndag, er et merke på dets makt og autoritet.

Verdens store makter, forenet i kamp mot Guds bud, vil vedta lover som sier at de som ikke følger deres beslutninger, skal tvinges ved at de ikke får kjøpe eller selge. Og ikke bare det, de vil motarbeide og motsi alt det arbeidet de trofaste gjør for Herren. Men takk til Gud, Han lever. Han levde også da apostlene ble forfulgt og prestene forbød dem å tale om Jesus. Men de adlød likevel Guds vilje og befaling og opponerte mot prestenes forbud.
Verre straff vil følge om truslene ikke hjelper. Religiøs intoleranse vil igjen stå på dagsorden og de som vil lede an i forfølgelsene, vil som alt nevnt være det pavelige romerriket og protestante i Europa og USA. Se Åp. 13:15.17. 

Mange mennesker vil nå forlate verdslighet og andre vil gå ut fra ulike kirkesamfunn, også fra den katolske kirke, og slutte seg til dem som tror og forkynner bibelens sannheter. Deres iver vil overgå alle dem som tidligere har kjent bibelens profetier, men vært lite opptatte av å forkynne det. Derfor vil Gud i ellevte time veilede dem med sin Ånd. Når krisen er over oss og når tiden for den store prøven kommer, vil disse komme til fronten. De vil kle seg i Guds fulle rustning, opphøye loven og Jesu tro, og kjempe religionsfrihetens sak på samme måte som reformatorene gjorde det og til og med ga sitt liv for.
Forskjellen mellom de to ideologiske gruppene vil nå bli så synlig at mange vil bli overbeviste om sannheten og velge å slutte seg til dem som holder Guds bud og har den samme tro som Jesus hadde. Når dette store arbeidet skal finne sted, like før den avsluttende konflikten, vil mange bli fengslet, mange vil måtte flykte for sine liv fra store og små byer, og noen vil bli martyrer for Kristi sak fordi de forsvarer sannheten. Men ingen vil bli prøvet i mer enn de kan tåle. Jesus bar alt dette og ennå mer.

Endetidens budskap                                                                                                                        Snart vil Jesus komme. En dyp omvendelse er nødvendig, en endring av vår karakter for å berede oss for å motta senregnets hellige kraft. Uten en slik beredelse vil vi ikke kunne motta Ånden. Det vil ikke være noen misunnelse og ingen sjalusi i hjertet til dem som søker å bli lik Jesus i karakter. Hans arbeidere vil være ærlige og trofaste og ingen selviskhet vil kjennetegne dem. Snart vil det bli synlig hvem som er verdige til dette betydningsfulle arbeidet og hvem som er ugress som ikke elsker sannheten. Da vil det høye rop lyde: Kom ut fra henne mitt folk!  Kom ut av Babylon, fra de falske kirkesamfunnene som bærer hans navn men ikke hans sannhet og karakter. Kom ut av miljøene hvor ”urene fugler” spiser opp sannhetens korn som er sådd av den hellige ånd, Les Åp. 18 kap.
Endetidens budskap skal forkynnes i Elia`s og i Johannes`ånd. De talte i sterke ordelag mot frafall og de oppfordret til omvendelse. Dersom dette ikke er en erfaring i budbærernes egne liv, kan de ikke gå ut med dette budskapet.
Gud vil bringe ut sannheten med stor kraft og i et lys vi aldri før har sett.
Menneskelige teorier er blitt opphøyd og æret og plassert der Gud og Hans lov skulle ha vært. Men Guds Ord står til evig tid. Når alles sak skal avgjøres i himmelen, vil pakten bli brakt fram og Guds hellige lov som er skrevet med Guds finger vil vise alle hva som er Herrens vilje.

Et valg å ta
I prinsipp har selvfølgelig et menneske en mulighet til omvendelse helt til sin død. I endetiden blir det annerledes. Mange vil leve når Jesus kommer. Nå må alle på kloden vurderes for å vite hvem som kan bli med Frelseren og hvem som ikke kan bli med. Alle må testes på sin overgivelse og lojalitet til Herren. På samme måte som Adam og Eva fikk sin test, vil hele menneskeheten i denne viktige tiden bli satt på en avgjørende prøve. Vil de lytte til Guds påbud eller vil de lytte til ”slangens” alternative budskap?
Når alle levende menneskers navn kommer opp i himmelen rettssal, er standarden å finne i Guds lov, som alle skal dømmes etter. De som har angret sin synd og sin ulydighet mot Guds lov og vilje, blir tilgitt. Det er Bibelens løfter. En virkelig anger vil naturlig nok føre til omvendelse og endring i ord og handling. Du kan ikke bli tilgitt overtredelse og ignorering av sabbatsbudet, tegnet på lojalitet mot Gud, ved å fortsette å være likeglad med dette fjerde budet i Guds lov. Herren ser etter endring i mentalitet og liv og tilbyr alle kraft til en slik forandring. Ingen vil finne noen unnskyldning for synd og ulydighet. Ved de rettferdige prinsipper i Guds lov, vil mennesker ta imot avgjørelsen til evig liv eller evig utslettelse.
Denne avgjørelsen fra himmelens side er ferdig når nådedøren stenges. Slik den ble det på Noas tid. Avgjørelsene i himmelen fattes på grunnlag av om mennesker tar imot budskapet og er lydig mot Guds bud eller ikke. Hvor lang tid mennesker får på å ta denne avgjørelsen, når hviledagsbudet, som definerer hvem som er den eneste sanne Gud og hva sann tilbedelse er, blir et globalt fokus, vet vi ikke.                                                                                                       
Bruk av lover i en noenlunde rettferdig del av verden                            
1. Først blir loven med sine forklaringer vedtatt. Deretter blir loven publisert og gjort godt kjent for alle, slik at de som bryter den kan slutte med det. Dersom loven igjen blir brutt, blir den på nytt bekjentgjort for overtrederen i forbindelse med rettssaken på ”dommens dag”, når straffen skal utmåles.

 

Gud vil bekjentgjøre Sin lov
Guds lov ligger i Paktens ark. Bibelen forteller at paktens ark vil komme tilsyne like før plagene faller over jorden.
Da ble Guds tempel i himmelen åpnet, og hans paktkiste kom til syne inne i tempelet”.                                                                                                   I Åpenbaringsboken er det gjennomgående slik at når noe skjer i himmelen skjer det samtidig noe på jorden. Synene Johannes får se fra den himmelske helligdom relateres til samtidige hendelser på jorden.(eks. Åp.6:1-13)
En inspirert forfatter beskriver dette skriftstedet slik: “Når Guds tempel i himmelen blir åpnet hvilken triumferende tid vil det ikke bli for dem som har vært trofaste og sanne! I tempelet vil vitnesbyrdets ark bli sett, der hvor de to steintavlene ble plassert, der Guds lov ble skrevet og der vil de se de ti bud inngravert med Guds finger! Disse steintavelene vil bli brakt fram fra sitt skjulested og på dem vil bli sett de ti bud skrevet med Guds finger. Disse steintavlene  som nå ligger i arken vil bli et overbevisende vitnesbyrd på sannheten og Guds lovs bindende gyldighet” (EGW. Letter 47, 1902 (7BC 972).) 

Vil himmelen (der Gud bor) bli åpnet bokstavelig? Hvilket skriftsted refereres det til? Åp. 16: 5-6 beskriver hva som skjer etter denne hendelsen: ”Etter dette så jeg at tempelet i himmelen, vitnesbyrdets telt, ble åpnet. Ut av tempelet kom de sju englene, de som hadde med seg de sju plagene”.  I Åp. 11:19 markerer denne hendelsen slutten på den syvende og siste basun. ”Da ble Guds tempel i himmelen åpnet, og hans paktkiste kom til syne inne i tempelet. Og det kom lyn og drønn, tordenbrak og jordskjelv og store hagl”. Guds vredesdag er kommet står det i 11 kap., plagene er beskrevet som Guds vrede i Åp. 16:1. Paktens ark med de ti bud, vil altså synligjøres like før plagene kommer. De fantastiske

 

opptegnelsene av Guds lov ble plassert i paktens ark, trygt gjemt fra den menneskelige familie. Men i Guds rette tid vil han bringe fram disse steintavler for å være et vitnesbyrd for hele verden mot den manglende respekt for Hans lov og imot avgudstilbedelsen av en falsk sabbat

Er paktens ark allerede funnet?
Det er blitt hevdet, også i filmer utgitt i Norge, at Rabbis Schlomo Goren og Yehuda Getz fant Paktens ark (eller så den) under tempelplassen i Jerusalem i 1983. Dette er benektet av dem begge.
Hva så med funnet som amerikaneren Ron Wyatt beskrev fra 1982? Har ikke det blitt grundig tilbakevist av utgravninger i 2005 og 2006? De som var med på disse utgravningene, skrev under på en lojalitetserklæring til de som arrangerte det siste utgravningsforsøket i gravhagen i Jerusalem. Det var betingelsen for å få være med. Vi i Mens Vi Venter har ikke skrevet under på noe, og vi har fått informasjon fra to av dem som var med på scanningene. De forteller at scanningene helt klart viste den nøyaktige hulen beskrevet av Ron Wyatt. Hulen var ikke der de siste utgraverne trodde den var, men i nærheten, akkurat der Ron tidligere har forklart at den var lokalisert. Funn-stedet bekrefter historien vi fikk fra Ron Wyatts sønner, da vi for ikke lenge siden var med dem til Israel. Tiden er ennå ikke inne for at det som er funnet skal bekjentgjøres og vises fram. Guds time er ikke alltid samstemt med våre ønsker. Vi behøver ikke utvise utålmodighet i denne saken, men handle etter påstanden i Åpenbaring 14:12: ”Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og har Jesu tro”. Dette er beskrivelsen av dem som i endetiden ikke tar dyrets merke, men tålmodig venter på at Herren skal gripe inn, når Hans time kommer. Vi ønsker ikke å delta i kaoset produsert av de mange som nå søker å ta over Herrens gjerning og derved skaffe seg selv oppmerksomhet. Vi vet hvor paktkisten er, og vi vet Herren i endetiden skal bringe steintavlene fram for hele verden å se, som et vitnesbyrd for Guds bud og sabbatsdagens gyldighet.

Vi tror at dette vil skje før plagene faller, for å synliggjøre hvem som skal besegles og hvem som ikke er beredt. De som tar Dyrets merke forteller bibelen oss, blir ikke beseglet og vil rammes av de 7 siste plagene.
Guds lov er standarden for rettferdighet og har alltid vært det. De som uangret, utilgitt og uendret vedvarer i å bryter den, må bære konsekvensen. Men de som på grunn av Jesu blod ber om tilgivelse, vil bli tilgitt. Lovtavlene, som har vært gjemt til denne dag, vil vises fram for at ingen skal ha noen unnskyldning.

Det aller helligste.                                     
Det aller helligste i jødenes tempeltjeneste var forbindelsesstedet mellom himmelen og jorden. Herfra ville Gud tale med Moses, her sto Hans tronstol på jorden, og fra dette stedet dvelte han blant sitt folk. Hans grunnlov var bevart inne i arken og lokket over arken skulle ta imot blodet fra offerdyret en gang i året, for at forsoning mellom Gud og mennesker kunne skje. I dag er dette fysiske stedet borte, men ikke glemt av Gud. I himmelen er originalen, et aller helligste som spiller en stor rolle i Guds frelsesplan og endelige dom, slik det også var på jorden på Yom Kippur dagen, den årlige domsdagen. Derfor tas arken fram igjen i Hebreerbrevet og i Åpenbaringsboken. Ved å studere og forstå det som skjedde på jorden, vil vi forstå det som skjer i himmelen og som har betydning for hvordan Gud handler med jorden og med synd og syndere.

Nåde og tilgivelse opphører
Tempeltjenesten spiller som sagt en stor rolle i Åpenbaringsboken, også like før plagene begynner å falle: ”Og templet blev fylt med røk av Guds herlighet og av hans makt; og ingen kunne gå inn i templet før de syv englers syv plager var fullendt”, Åp. 15:8. Når det aller helligste i Guds himmel blir fullt av røyk, betyr det at ingen kan gå inn der, da er det slutt på Jesu øversteprestelige tjeneste slik den er beskrevet i hebreerbrevet. Da er det også slutt på all forsoning mellom Gud og mennesker og ingen tilgivelse fra synd kan lenger gis. Slik var det i den gamle tempetjenesten og slik er det i motbildet den himmelske helligdom.

Beseglingen
Avgjørelsene er for alltid fattet om hvem som skal motta plagene fra de syv skålene med Guds vrede og hvem som skal beskyttes gjennom trengselstiden og hentes hjem med Jesus når han kommer. Dette kalles beseglingen.
I Esekiels bok 6 kap. får vi en framstilling av hvordan Gud besegler de trofaste. Her er de framstilt ikke bare som de som ikke tar del i å tilbe andre guder og derved bryte Guds bud. Nei, de sørger samtidig dypt og oppriktig over dem som gjør dette. En besegling skjedde uten at andre enn Esekiel visste om det, men da straffedommen kom, ble den synlig for alle. Domstolen i himmelen kan vi ikke se, men bibelen forteller om den. I Daniels bok kap. 7, ser vi at en avgjørende rettssak skjer før Jesus kommer til jorden og alle riker ødelegges. Straffeutmålingen kommer senere og er beskrevet i Johannes Åp. kap.19.
”Han minnes til evig tid sin pakt, det ord han gav til tusen slekter;” ”…men Herrens ord varer til evig tid”. 
1. Krøn 16,15, 1 Pet 1,25

Mange jøder vil hjelpe til
I dette avsluttende arbeidet vil omvendte jøder spille en sentral rolle.   Mange jøder vil omvende seg i denne tiden og de vil være sentrale i å forberede  veien  for Jesu annet komme.

Ånden vil bringe enhet blant de som venter på Hans komme. 
Når Guds Ånd gis i fullt mål, vil det ikke bare bli manifestasjoner som på apostlenes tid. Ånden vil også sørge for en etterlengtet enhet blant de som mottar senregnet.  De som har en levende forbindelse med Jesus i denne tiden, vil få alle de åndens gaver som de trenger til arbeidet med å spre evangeliet. De tilsynelatende mest fattige og minst skolerte av hans disipler, vil ha en kraft som vil påvirke hjerter. Gud vil gjøre dem til en kanal for et  arbeid som er under den høyeste innflytelse fra himmelen. Du kan, i dag, bestemme deg for å være en av dem. Det er Nå vi har mulighet til å arbeide.

Kilder: Early Writings  s.85 2 MR 207,208, 4 SP 422, 5 MR 47, {FLB 292.6}, Manuscript 75, 1905.  {Ev 579.1}, RH 1908/03/26, Ms 82, 1899. HM NOV.1,1893, The Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 7, 984. Testimonies, volume 9, 32. Ms 122, 1901 (1BC 1109). PP 348;  Ms 20, 1906 (20MR 68). 1BC RH January 28, 1909. (1BC 1109; from Ms 117, 1908   Review and Herald MAR.21,1878, mars 19  1895 11 sept. 1905, March 26, 1908, November 20, 1913. (From Ms 82, 1899; see Prophets and Kings 187.) 1SM 66, 3SM 386. 397
                                      
 


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 55 (17. årgang) 2/ 2009
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no