De 144.000

Et møte med Guds siste menighet:
Åtte kjennetegn på de som er beredt når Jesus kommer


Frelsen er gratis, men koster all verden. Hvem blir frelst og hvordan blir de det?  I Åp. kap. 14, møter vi de som er beredt til å bli med Jesus til himmelen når han kommer igjen. Først møter vi dem frelste hjemme i Guds rike, versene l-5. Deretter tas vi tilbake i tiden og møter dem på jorden for å se hvordan  de ble slik at de kunne frelses, versene 6-12.
i denne artikkelen skal vi studere de første fem versene. I en annen artikkel i dette bladet, «Tre englers budskap», skal vi se på de neste seks. Første vers begynner med ordene
«Og jeg så, og se; Lammet stod på Sions berg. Sammen med det var de hundre og førtifire tusen --» Åp.14,1 første del. 
Denne artikkelen er den første i en serie på tre artikler som er en sammenfatning av kapittel 14 i Johannes Åpenbaring. De neste to artiklene finner du på de påfølgende sidene. Serien er arrangert på en slik måte at du lett kan ta de ut av bladet og bruke evt. til studier. 

Lammet er Kristus.Joh.1,29. 1.Pet. 1,19. Åp. 7,14.22,1.13,8. De 144.000 er frelste mennesker som i endetiden har gjennomgått en spesiell erfaring. Du finner dem også omtalt i Åp. kap. 7, hvor de framstilles som en egen gruppe i tillegg til «en stor skare som ingen kunne telle», Åp. 7,9, som er de frelste fra alle tidsaldre. Det fortelles om de 144.000, at de lever i denne klodens siste tid, like før Jesu gjenkomst, idet himmelens engler holder tilbake kreftene som skal ødelegge jorden. Budskapet lyder at jorden ikke må skades og ødelegges, før et segl er satt på pannen til de som tjener Gud (versene 2 og 3.) Deretter nevnes deres antall - 144.000.
 

Vi skal identifisere åtte av kjennetegnene på disse spesielle menneskene. Du finner altså beskrivelsene i Åp.14,1-5, og det er viktig at vi lar Bibelen selv forklare hva symbolene betyr.
 

Åtte kjennetegn:
1. De har Guds og Jesu navn skrevet på sine panner
2. De vitner om en meget spesiell erfaring.
3. De er kjøpt fra jorden.
4. De har en ren tro og lære 
5. De er en førstegrøde for Gud. 
6. De følger og lyder Kristus i alt. 
7. Det blir ikke funnet løgn i deres munn.
8. De er uten lyte.

1. De har Guds og Jesu navn skrevet på sine panner.
Guds navn representerer hans karakter. Guds Ord gir mange eksempler på at navnet ble endret når karakteren ble forandret. Karakteren viljen og de moralske evnene er lokaliserte nettopp i pannen, i frontal lappen. Det er sinnet Guds Ånd forandrer og fornyer, Rom.12,2. De nye mennesker Gud vil gjøre oss til, skapt etter hans bilde, E{4,23.24, uttrykkes i karakteren som er lokalisert i pannen. Det er en interessant parallell mellom lojalitetsmerket som settes i deres panner og merket som settes i pannen på de som følger og  lyder «Dyret». Se Åp.13,16.17.

Synden bor i sinn og tanke, Jer.4,14, men det er også der Guds rettferdighet og Guds lov skrives, Heb. 8,10. Et menneske som lever i den nye pakt, har et sinn omformet i samsvar med Guds lov,Heb.10,16.Åha et godt navn, Rom.16,7, betyr å være et godt, edelt og oppriktig menneske. 

Det er karakteren som beskrives. Ord.22,l og Forkynneren 7,1.

I Esekiel kap. 9 finner vi omtalt en annen situasjon i Guds folks historie, da et tegn eller merke ble satt i pannen på de som stilte seg helt på Herrens side i konflikten mellom Gud og Satan. Det gjaldt de som hatet synd og opponerte mot frafall. Budskapet lød:

"Sett et tegn i pannen på alle som sukker og jamrer over alle de motbydelige ting som skjer - -."

I Åp.2,17 for telles at de frelste får et nytt navn som representerer den karakter Guds Ånd utviklet i dem. De 144.000 har gjennom vedvarende overgivelse tillatt Den Hellige Ånd å utvikle Guds og Lammets karakter i sine sinn, eller panner. Vi er ikke her primært opptatt av hvem disse 144.000 er, men hva de er. Det er tydelig et nært forhold mellom Guds navn (hans karakter) og seglet eller merket som settes i deres sinn og i pannen. Et segl bærer navnet på den som har den reelle makt og autoritet. De 144.000 tilhører sin Frelser og bærer hans kvalitetsstempel i sitt sinn. De har en karakter som er i fullkommen harmoni med Guds hellige lov.

2. De vitner om en meget spesiell erfaring.

I den siste tid, like før Jesus kom mer igjen, vil det være en gruppe mennesker som ikke skal dø, men møte Kristus mens de lever. De vil bli beseglet, eller motta Guds segl, Åp.7,3. De har Kristus i sinnet og bevarer hans rene karakter, mens de lever i verdens vanskeligste tidsperiode.
 

Versene denne artikkelen bygger på:
Det sies at de hadde "en ny sang" å synge, som ingen andre kunne lære, uten de 144.000. Deres erfaring er annerledes enn den som eies av den store skaren ingen kunne telle, Åp.7,9.10. Til alle tider har Guds frelse vært betinget av full overgivelse og lydighet mot Guds åpen barte vilje. Alle som blir frelst lot seg lede av Gud og tok imot kraft gjennom Den Hellige Ånd til seier over den synd Ånden viste dem. Med det lys de hadde, i oppriktighet, fulgte de sin Frelser.

De som lever når nådens dør lukkes og den store forsoningsdagen er slutt, gjenspeiler Jesu karakter. I Åp.22,10-12 gis appellen at "tiden er nær," vers 10, deretter kommer erklæringen, "La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren! Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort! Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerninger er."

«Jeg så en annen engel, som fløy under det høyeste av himmelen. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. Han ropte med høy røst: Frykt Gud og gi ham ære! For nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, havet og vannkildene!
    Deretter fulgte en annen engel og ropte: Falt, falt er Babylon den store, hun som med sitt horeliv har skjenket vin til alle folkeslag, en vredens vin.
    En tredje engel fulgte dem og ropte med høy røst; Dersom noen tilber dyret og dets bilde og tar imot merket på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds vredesvin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger. Og han skal pines med ild og svovel for de hellige engler og for Lammets øyne. Røyken av deres pine stiger opp i all evighet. De har ikke hvile dag eller natt, de som tilber dyret og dets bilde, og tar imot merket med dets navn. Her gjelder det at de hellige står fast, de som holder seg til Guds bud og Jesu tro.»       Joh. Åp. 14, 6-12

Det er gjerninger, leste vi, forårsaket av Kristi sinn i dem, som av gjør resultatet på den store dagen. I vers 14. i det samme kapitlet, leser vi; « salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre.» Denne kjortelen gjøres hvit i Lammets blod. Åp.7,14. Men vi blir også fortalt at det rene hvite linet i denne kjortelen, "er de helliges rettferdige gjerninger," Åp.19,8. Det er tragisk å se at så mange bekjennende kristne ikke forstår at frelsen betinges av Jesu ferdighet til å gjøre rett (rettferdighet), uttrykt i den omvendtes karakter og liv. Vi er bare "i ham," når han er "i oss." Standarden i dommen er Guds lov. Kun de som har den i sinnet, kan frelses, siden vi alle skal «dømmes etter frihetens lov», Jak. 2,12.

Dette skjer når all nådetid er forbi og mennesker har tatt sitt standpunkt for eller imot Skaperen. De som på dette tidspunkt er Guds, hans folks og sannhetens fiender, er ikke guds fornektere, men ekstremt "kristne" mennesker som er samlet i en stor, global og økumenisk verdens- kristendom med den falske kristus (Satan) som leder. Han bekrefter deres falske lære, utpeker de som lyder Guds lov som fienden og igangsetter en verdensomspennende forfølgelse, Åp.13,15, av den lille gruppen som "holder fast ved Guds bud og har den tro Jesus hadde,"Åp.14,12. De som blir beseglet og tilhører Kristus 100%, opplever en overgivelse og en vedvarende seier som berettiget må kalles en spesiell erfaring. De har et vitnesbyrd å gi, en sang å synge som ingen andre kunne lære.

3. De er kjøpt fra jorden.
Det sies om dem at de er "kjøpt fra jorden," vers 3, og "kjøpt fra menneskene," vers 4. "Dere er dyrt kjøpt" sier Paulus i 1. Kor. 6,20. De 144.000 er kjøpt fri fra syndens tomme liv,1.Pet.1,18, og fra lovens forbannelse,Gal.3,13, som er synden loven påpeker. 
 

De er ikke lenger solgt til treller under synden, Rom.7,14, men frigjort fra den, Rom.6,18. De er kjøpt fri ved å bli gjort fri fra denne verdens synd.
De er og forblir minutt for minutt "født av Gud," og synder ikke mer,1.Joh.3,9. De seiret over verden, 1 joh.5,4, er "nye skapninger," Gal.6,15, med Kristi sinn. De har ved konstant overgivelse og Den Hellige Ånds hjelp og kraft, utviklet og bevart en karakter i fullkommen harmoni med Guds hellige lov.
Karakteren er lokalisert i frontallappen, som er det lyse partiet på illustrasjonen.

 

4. De har en ren tro eg lære.

De har ikke gjort seg urene med kvinner for de er som jomfruer, sto det i vers 4. Alle bibelgranskere vet at en kvinne i Bibelens profetier ofte symboliserer en menighet. I Åp.17,3 er den store Babylonske frafallskirken beskrevet som en hor kvinne, kledd i rødt og pyntet med ytre stas. I hånden holder hun et beger fullt av falsk læres styggedom og urenheter.

Apostelmenigheten blir i Åp.12,1 også kalt en kvinne, men med helt andre særtrekk. Guds sanne menighet blir videre i 2. Kor.11,2 kalt en ren jomfru, trolovet med Kristus. Når Åp.14,4 derfor sier at de 144.000 ikke har gjort seg urene med kvinner, betyr det at de ikke har forlatt sin ektemann Kristus og vært troløse mot hans lære.

De har ikke latt seg påvirke eller gjort seg urene med hor-menigheter som i sin forkynnelse har fraveket Guds Ord. De tok imot kallet omtalt i Åp.18, 2-5, og gikk ut fra de falske menighetene de tilhørte, for å slutte seg til et folk som forkynner det evige evangelium, som inneholder Guds plan om å gjenskape sitt bilde, som betyr hans karakter, i deres sinn.

"Den som holder seg til en skjøge, er ett legeme med henne," leser vi i 1.Kor. 5,16. Det er derfor det siste advarselsbudskapet har med appellen; "Kom ut fra henne, mitt folk!" Oppriktige mennesker vil la seg nå av det evige evangelium, og forlate tro, teologi og kirkesamfunn som ikke har et budskap om frelse fra synd.

Her i "Mens Vi Venter"-redaksjonen, har vi fått kontakt med mange som gjennom bladet fikk lese et budskap de har lengtet etter i mange år men ikke funnet. Det er langt flere enn vi aner som står på startstreken til neste veksttrinn i sitt liv med Gud, men det er nesten umulig å finne endetidsbudskapet forkynt med kraft og klarhet. Må Gud hjelpe oss til å gjøre vår lille del.

5. De er en førstegrøde for Gud.

Førstegrøden måtte alltid være det beste, hva kvalitet angår, 4.Mos.18,2. I Jakobs brev, 1.kap. vers 18, leser vi "etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger." Å være en førstegrøde blir her knyttet sammen med den nye fødsel erfaringen. Hva Jakob mener kommer fram i sammenhengen.

Møt prøvelser med glede, vers 2. En prøvet tro leder til tålmodighet, vers 3. Tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, så vi kan være fullkomne og hele og ikke komme til kort i noe, vers 4. Salig er den som holder ut i fristelse (ikke gir etter for den og synder), for når han har stått sin prøve (vist at han er og forblir født på ny, har Jesu sinn og avstår fra synd ved at Den Hellig Ånd bor i ham og bevarer fra fall), skal han få livets krone (bli frelst).

Det lover Gud alle som elsker ham vers 12. Vi blir fristet i det vi lokkes og dras av egen lyst. vers 14. Når vi gir etter for denne lysten (fristelsene), synder vi, vers 15. Far ikke vill, vers 16. (tro ikke at du kan bli frelst eller få livets krone om du gir etter for fristelse og lever i synd. Den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det (ikke slutter med det), blir en "gjerningens gjører." (Vil forstå at livet og karakteren må synkroniseres med denne loven.) Han har "født oss ved sannhets ord," vers 18, "avlegg derfor all urenhet-" vers 21 og "vær Ordets gjørere," vers 22, "ellers vil dere bedra dere selv", vers 22.

Kan du se at en teologi som lover frelse og livets krone uten et endret liv, bedrar oss? Han har "født oss ved sannhets Ord" til en førstegrøde, den beste kvalitet som finnes. Hva skjer når vi er "født" av Gud? "Hver den
som er født av Gud, gjør ikke synd," 1. Joh. 3,9. Det er den eneste oppskriften Gud har for å skille oss fra vår synd. Ja, de 144.000 er en førstegrøde.

Er du også oppmerksom på at ingen som tror forkynnelsen som sier; "Synden som gjør oss skyldig, ligger i vår natur og derfor kan vi ikke lyde Guds lov. Vi skal synde til Jesus kommer igjen. Frelsen er utenfor oss og skal bare tros. Natur og karakter er det samme. All forsoning ble avsluttet på alteret (korset). Det er ingen karakter-renselse knyttet til forsoningsdagens avslutning. Jesus hadde ikke vår natur, derfor er hans seier over fristelse umulig å erfare for oss," - vil ta Bibelens løfter på alvor og kjempe «like til blodet», Heb.12,4. i kampen mot synd, for å kunne være blant de 144.000?

Kun de som overgir seg fullstendig og seirer, vil motta seglet og høre erklæringen; «La den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort», Åp.22,11.

Det står om dem at de er en første grøde for Gud og Lammet. De tilhører ham 100%. De har ofret seg helt for Kristi sak og vilje. Deres overgivelse er ekte, helhjertet og har kvalitet. For dem får ikke noe komme foran eller i stedet for forholdet til Gud. Mens de ennå var her på jorden og var begrenset av en fallen og syndig natur, tok de, som Jesus gjorde, imot kraft fra himmelen, til å utvikle og bevare en karakter i harmoni med Guds hellige lov.

6. De følger Lammet hver det går.

Å følge Kristus betyr å lyde og tjene ham. Det er det motsatte av å følge eget hjerte (den syndige naturens lyst.) Å følge ham betyr å lyde og følge alle Herrens bud 4. Mos.15,39. De som følger Herren lyder hans lover. Sal. 78,10.119,1.119,34. Den som vil følge meg må fornekte seg selv, sier Jesus i Matt.16,24. "For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor, han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn,"1. Pet.2,21.22.

Jeremia 2,2.3, er en tekst som nevner mange av karaktertrekkene alt nevnt i denne artikkelen. Et utvalgt folk, med ren lære, trolovet med Kristus, en førstegrøde for Ham og et hellig folk. "Gå av sted og rop ut for Jerusalems ører og Si: Så sier Herren. Jeg kommer i hu din ungdoms hengivenhet, dine trolovelses dagers kjærlighet, hvordan du fulgte meg i ørkenen - - Hellige var Israel for Herren, hans førstegrøde.-" Å ta sitt kors opp og følge Kristus, Matt.16,24, er innholdet i det å følge ham. Han "bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten," 1. Pet.2,24. Å følge Lammet hvor det går Åp.14,4 betyr å dø bort fra eller fornekte all synd, ved å tillate Guds lov å bli skrevet i sinnet. Det betyr å bli han lik, han som ikke gjorde synd. Det betyr å forbli født på ny, slik at Jesu karakter blir vår. Da bor Kristus i sinnet ved Den Hellige Ånd og Guds lov uttrykker seg i tanker, ord og gjerninger.

7. I deres munn er ikke funnet løgn.

"Israels rest skal ikke gjøre urett. De skal ikke tale løgn og det skal ikke finnes en svikefull tunge i deres munn," Sefanja 3,13. De 144.000 er gjennomsyret av sannheten og i sitt indre menneske formet etter Kristi sinn. "Levningen," eller "resten", de som sto imot frafallet og det falske evangeliet som flertallet skal samle seg om i endetiden, har lagt bak seg all usannhet i ord, holdning, gjerning og forkynnelse.

De har kjempet i Guds kraft mot skjødesynder og tilbøyeligheter til synd. De tok imot Kristi løfte om kraft, og opplever Guds kjærlighet og nåde hver gang de seirer over fristelse. De har forstått at djevelen bare må vike når de er fullstendig overgitt til Kristus. All selviskhet og stolthet holdes nede ved Åndens kraft.

De vet at all løgn er brudd på Guds lov og derfor synd. De bevarer Guds lov i sinnet, derfor må løgn ut og sannhet inn. De har hatt et oppgjør med "løgnens far," Joh.8,44, som er djevelen. De er fridd "ut av mørkets makt," Kol. 1,13. Aldri mer vi de bytte "bort Guds sannhet mot løgnen," Rom.1,25, ved å ære og akte noe høyere enn Guds Ord. De sier nei til Babylonreligionens "styggedom og løgn," Åp.21,27, hvor et falskt evangelium er satt i stedet for Bibelens evige budskap.
 

8. De er uten lyte.

Den siste beskrivelsen av Guds ende tidsfolk - de 144.000, summerer alle de andre karaktertrekkene. De er rett og slett uten synd i sine liv. Det betyr selvfølgelig ikke at de aldri har syndet, men ved Guds store nåde og kraft, har de vunnet seier over alle karakterfeil. På grunnteksten står det at de er uten "dolos," som betyr uten falskhet. De er tvers igjennom helt og udelt for Gud.

Den Hellige Ånd viste dem synd etter synd og de kjempet med Gud i bønn og overgivelse, til den lovede seieren var en realitet. Karaktertrekk som ikke er etter Guds vilje, blir vist enhver som med oppriktighet ber om å bli renset fra synd. Det er Den Hellige Ånds oppgave. Når Guds Ånd gjør disse syndene bevisste, må vi spesifikt og detaljert overgi svakhetene til Gud, og be både om å bli tilgitt og om hans iboende kraft til endring.

Det er umulig for deg å navngi en synd Gud ikke kan eller vil gi deg seier over. Nederlagene kom mer ikke fordi Gud ikke stiller opp. De kommer fordi vi ikke vil eller tror hans løfter. Mange har så lenge lyttet til ubibelsk forkynnelse, som sier at seier over all synd er umulig eller unødvendig for frelse, at de ikke vet noe om løftene, kraften og nå- den i det evige evangelium.

Det falske evangelium ble introduserte av Satan like etter apostlenes død, ble utbrodert av den katolske kirke, og har gått i tradisjonsarv til de fleste protestantiske kirkesamfunn. Derfor tilbyr de fleste trossamfunn frelse på helt andre betingelser enn Guds Ord. Det er derfor et spesielt kall og en advarsel må høres før Jesus kommer igjen, slik at det evige og sanne evangeliet om frelse fra synd, når alle.

De 144.000 er «hellige og ulastelige for Guds åsyn», Kol.1,22. De levde i den siste generasjon, og ventet på Jesu gjenkomst. De la «vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham, i fred», 2. Pet.3,14. De er i sitt indre menneske i harmoni med Guds Hellige Lov.

En appell

Hvorfor tror du alle de 8 særtrekkene Gud selv gir på de 144.000, som han fant det trygt å ta hjem til himmelen, har å gjøre med fullstendig avståelse fra synd og besittelse av en karakter som er i harmoni med Guds Hellige Lov?

Det er fordi det eneste og ekte evangelium tilbyr den eneste og ekte frelsen som er fra synd. Det er fordi Bibelen ikke definerer frelse som noe annet enn gjenopprettelse av Guds bilde i de som velger å bli født på ny. Synd ble til når Guds lov ble brutt. Lovbrudd er sykdommen. Lovlydighet er helbredelsen.

Derfor er hele forsoningsplanen rettet mot å gjøre lydighet mulig. Satan påsto at det ikke er mulig. Jesus kom for å vise at det er. At Gud kan lyde sin egen lov er selvfølgelig og trenger ikke bevises. Derfor måtte Jesus legge bort sin guddom og bli oss lik, med en fallen syndig natur, i møte med fristelse, for å vise oss veien til den nye fødselen han hele tiden levde i.

Du og jeg kan finne det gudsforholdet han alltid var i. Han tok straffen for vår synd ved sin død slik at han kunne tilgi. Han levde et liv i seier for at vi også kan seire slik han gjorde det. Han vil leve sin seier om igjen i oss og forme vår karakter slik at Hans bilde, tanker, holdninger, følelser, motiver og gjerninger blir uttrykt i oss. Det er det evige evangelium. Det er frelsen. Det er tilstanden til de 144.000 og det kan bli din og min erfaring.

Men sier du, dette er jo ikke inn holdet i omtrent noens forkynnelse lenger. Det er en korrekt observasjon. Men Gud har en plan. Han har reis opp et folk, en bevegelse, som er gitt oppgaven å forkynne det evige evangelium for alle. Sant nok blir det færre og færre av dem jo hurtigere de vokser, fordi det evige evangelium er blitt upopulært også blant dem. Men fortvil ikke.

Det vil være en liten "rest" eller "levning" igjen, og gjennom den skal Gud utføre tidenes største mirakel. Det er Guds Ånd som skal gjøre det, men han trenger små, svake mennesker som er så overgitt og tømt for selvet og synden, at Guds enorme skaperkraft uhindret kan strømme igjennom dem. De vil motta en overnaturlig kraft, til å forkynne det evige evangelium på en slik måte at alle, absolutt alle, må ta et personlig standpunkt til det ekte eller det falske.

De fem første versene i Åp. 14, som vi har studert i denne artikkelen, ga oss kjennetegnene på de som var beredt ved Jesu gjenkomst. Fortsettelsen i versene 6-12, forteller noe om budskapet de tok imot, som gjorde dem til et folk Gud kunne frelse. I tillegg til de 8 særtrekkene alt nevnt, skal vi i de neste versene finne ennå flere viktige detaljer som er med å definere både budskapet og folket.

Dette studiet finner du i artikkelen «Tre Englers Budskap» i dette nummeret av «Mens Vi Venter». Det er mulig du vil bli overrasket, men når omtalte artikkel er lest, vil du sitte med 8 pluss 10 = 18 kjenne- tegn eller trekk, som alle konkluderer med nøyaktig det samme. Evangeliet er frelse fra synd. Bare de som lyder Guds lov kan bli frelst. En forkynnelse som ikke er i harmoni med de tre englebudskapene er falsk forkynnelse som gir oss en ubibelsk frelsesforståelse.

Du og jeg, samt alle andre i denne verden, må ta et personlig standpunkt for eller imot dette budskapet, med de konsekvensene det medfører. Om du stiller deg på Guds og sannhetens side, vil du finne kraft til et endret liv, men det blir et liv i kamp, forfølgelse og motgang. Du vil, uansett hvilken tilhørighet du nå måtte ha, befinne deg i en minoritetsgruppe. Og må regne med at løgn og falske beskyldninger rettes mot deg.

Du vil bli kalt kritisk, påståelig, stolt, arrogant, hard, kald, ukjærlig, kverulerende, fundamentalistisk, fragmenterende og splittende. Men i kampen for å bli renset fra all synd, i din overgivelse til Kristus, i ditt vedvarende bønneliv og forkynnelse av endetidsbudskapet, vil du finne at bitterhet og nag forsvinner. Hva som enn blir sagt eller skrevet mot, om og til deg, kan du gi til Jesus slik at du ikke behøver forsvare deg selv.

Veiledet av Den Hellige Ånd, vil du i Guds Ord finne sannheten dokumentert og bevist. Du vil også finne stor glede i å møtes med de få som har lært det evige evangeliet å kjenne og kunne fryde deg over vitnesbyrdene om ledelse, seier og endring. Gud vil videre sette deg i kontakt men mange som ikke er fornøyd med et falsk evangelium der de nå hører hjemme, og sammen kan dere utforske Guds store sannhet for den siste tid.opp topp


Mens Vi Venter - nr.  8 -Juli/Aug.  1994
http://welcome.to/MensViVenter