EBLA
I nordvest-Syria ble det for noen årtier tilbake, funnet en stor
og viktig by som kunne dateres flere tusen år tilbake. 

Noen av det mest spennende funn man gjør i gamle ruiner, er skriftlige overleveringer fra tiden byen var i funksjon. Og nettopp dette gjør Ebla interessant for bibelforskere. Antall Stentavler og fragmenter funnet i Ebla er på omkring 15.000!

Språket fra disse stentavlene er det eldste semittiske språk man noen gang har identifisert, og det hevdes at mye informasjonen fra disse tavlene, tvinger forskere til å tenke på nytt, hva gjelder sivilisasjonens begynnelse.
Det strides nok noe om hvor gammel byen kan være, opptil ca. 2.500 er det en viss enighet om. I følge Bibelens kronologi, kan byen ikke være eldre enn ea. 2300 f.Kr. (vannflommen). Men i såfall er byen bygget like etter vannflommen.

Språket var en nøtt å knekke, da det var svært iblandet med sumerisk skrive- og uttrykksmåte. Forsker Dr.Pettinato var den som løste gåten og han og flere ble svært overrasket. Her sto de overfor, ikke bare hva de tror er det eldste semittiske språk, men det ser ut til å være en forløper for alle andre språk i området, slik som Ugaritisk, kananeisk, fønikisk og hebraisk.

Bibelske navn i Ebla

Det kanskje virkelige overraskende i alle stentavlefunnene, er bekreftelsen på Bibelen og bibelske navn. En slik over 4000 års bekreftelse på Bibelen slår fullstendig bena under noen av de teorier som florerer om at det gamle testamentet skulle ha vært skrevet av jødene under det babylonske fangenskap (4-500 år f.Kr.) under påvirkning av Persisk religion og tankegang.
 
 I Ebla finner vi bl.a. navn som Abraham (Abramum), Esau (Esaum), Saul (Saulum) og Eber (Ebrium), Israel (Ishra-il) og Mikael (Mika-il).

Som det første av utenom bibelske-kilder, er Guds navn Jahve (Jehova) nevnt som Il og Ya. Betegnelsen EL for Gud er vanlig, og brukes også i Bibelen. Du skal ikke ha andre guder enn meg, står det i det 1.bud. På hebraisk, originalspråket, står ELohim istedet for ordet Gud. I mange bibelske navn ser vi det igjen f.eks i DaniEL (Gud dømmer) osv.

Men også andre guder som Dagan og Baal er nevnt. Sargon I, som var en av de som erobret og ødela Ebla, takker Dagan for sin seier over Ebla.
 

Den største hersker i Ebla

Ebrium regnes som den største hersker i Ebla. Han regjerte i 28 år, i den tidligste tid av byens historie. Eber var etterkom mer i 4. ledd eller Noa (eller 5. ledd dersom vi regner Kenan mellom Arpaksad og Salah, se Lukasev. og Septuangita). Men Eber var også en av forfedrene til Abraham (6.gen. etter Eber).

Det interessante er at Sem, som var Noas sønn og alle disses stamfar, ennå levde da Abraham ble født. Ja han døde ikke før fire år etter Abrahams død. Noa selv levde også på denne tiden. Det bekreftes også av sumeriske kilder. Han ble boende i området rundt Ararat.

I disse oldtider var det svært vanlig å oppkalle byene eller seg selv eller sine sønner. Derved kan vi spore opp mye av veien etterkommerne til Noa tok. De første som dro til landet mellom elvene var Sems etterkommere. Navn som Assur, Elam (syd-Persia) viser dette. Samtidig er det Kams etterkommere som kommer til å dominere, og da særlig Nimrod som grunnla byene Babel, Erek, Akkad (akkadieme som også oppgis å ha ødelagt Ebla) og Kalne. Nimrod (Kams barnebarn) var  en grusom hersker, og i hans tid oppsto den verste avgudsdyrkelsen etter vannflommen.

Eber blir også spesielt nevnt i 1. Mos., som stamfar til alle Ebers barn. Tydelig var han en stamfar, som var omtalt og kjent. Det hevdes også at han er stamfar til utrykket Hebreer. To av Ebers barn er nevnt i Bibelen; Peleg (bestefar til Abrahams bestefar) og Joktan, som hadde 13 sønner, alle navngitte. En av sønnene til Eber, er i stentavlene navngitt som Shura-Damu (Sheba?). Han ble konge i Mari.

En annen interessant observasjon fra Bibelen, er at i Pelegs dager ble menneskenes språk forvirret og alle ble spredt utover jorden. Altså kan vi tidfeste Babels tårn som en tidsparallell til Eblas storhetstid. At det kan virke som om språkenes opphav finnes i Ebla er derfor kanskje ikke så merkelig?
 

Byer Ebla hadde kontakt med.

En annen ting som har forundret forskerne, er at Ur nevnes i Eblaskriftene, som en by som lå like ved dem. Kan vi ha tatt feil også når det gjelder Abrahams fødeby?   Ja det spørsmål er det flere som stiller i sine rapporter fra Ebla. Mesopotamia var landet mellom elvene, men dette land strakte seg langt mot nord. Har vi begrenset Kaldea? Var det flere byer med samme navn?

Ebla drev også handelsvirksomhet med byene Sodoma og Gomorra, som senere ble ødelagt  på Abrahams tid. Ebla's stentavler bekrefter derved Bibelen om at disse byene virkelig har eksistert.

Andre steder som er nevnt som handelspartnere m.m. er Egypt, Beirut, Biblos, Damaskus og Gasa. I andre oldtidsbyer som Mari og Ugarit, har man funnet henvisninger til Ebla.

Tidligste demokrati?

I Ebla hører vi også om det som kanskje er verdens eldste demokrati. I hvert fall går det fram at kongene blev valgt og ble derved ikke konger kun som følge av arv. Kongene kunne også avsettes, dersom et eldsteråd fant at de var udugelige. Rettssystemet refereres det også til i detaljer. Flere rettssaker er nedtegnet, med vitneutsagn og dom i saken, et av dem et sjalusidrap med flere involverte.
 
 


En av de mange tavler funnet i Ebla
Ebla i Bibelen.

Hvorfor er ikke Ebla nevnt i Bibelen?  Byen var svært stor. Det antas at den i sin storhetstid var befolket med ca. 30.000 innbyggere, med de omliggende områder, rommet den rundt en halv million mennesker. Det er underlig om den ikke skulle være nevnt i Bibelen. Navn innebar ofte en mening og kunne derfor ha ulik betegnelse på ulike språk. Den kunne ha hatt et annet navn i Bibelen, i hvertfall for en periode. Hvilken by det isåfall er, blir det umulig å si noe om så langt. I 4.Mos.24,24 leser vi at Assur og Eber vil bli underkuet. At Eber er Ebla er vel svært sannsynlig.

Assyrerne erobret byen flere ganger. Men den har også reist seg fra ruinene flere ganger. Da kong Hiskia ba Gud om hjelp mot de mektige Assyrerne ba han følgende; «Det er sant Herre, at kongene i Assyria har ødelagt alle folkene og deres land.» 


 

Tidligere vers ramser opp byer som Gosan, Karan (der laban, Lea osv. kom fra), Resef og Edens barn i Telassar, Hamat, Arpad og byen Sefarvaìm, Henas og Ivvas konger. (Sefar nevnt som bosetningssted for Joktans sønner). Kan noen av disse byene ha vært en senere bibelsk betegnelsen på Ebla?

Et senere resultat av det samme folket må ha vært arameerer-riket. Betegnelsen syrer og arameer blir ofte brukt om hverandre. Jacob ble kalt arameer (syrer i noen oversettelser).
 

Etterhvert som disse stentavlene blir tydet og offentliggjort, vil det forhåpentligvis kaste mer lys over kapitler i Bibelens bøker og bekrefte at Bibelen er sann og pålitelig, både som historiebok og som formidler av et budskap om menneskenes forkastelse av den sanne Gud og om frelse og bevarelse av de som valgte å følge ham som lys og veileder. Slik blir vi invitert til å studere Hans bok også i dag; til lærdom og visdom og eneste vei til forsoning med Gud.

(EHB)

Kilder:
Roberta C.Hams «Exploring the World of .the Bible lands»
National geographic Dec.1978 opp topp