Åpent brev til paven i Rom.


 René Noorberger er en pensjonert journalist, med mange faglige meritter til sitt navn. Som anerkjent krigskorrespondent og forfatter av en rekke bøker med politiske og religiøse temaer, har han også fulgt godt med i den storpolitiske rollen den katolske kirkes overhode har spilt gjennom historien.

Noorberger har tidligere oppnådd å bli beæret med mange eksklusive intervjuer, som kunne gjøre hans journalistkolleger misunnelige. Som eksempler kan nevnes, hans godt omtalte og åpenhjertelige intervjuer med politiske veteran kjendiser, som Dwigt D. Eisenhower, Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, David Ben Gurion, Dag Haminarskjold, Haile Selassie, etc.

Det som særpreger hans intervjustil, er respekten for intervjuobjektene, hans åpenhet og at han aldri kommer med manipulerende spørsmål, eller benytter seg av tradisjonelle og sjofle «journalistfeller» De som intervjues finner det både lett og trygt å sette ord på det de personlig og innerst inne mener og er garanterte aldri å bli misforstått eller feilsitert. Dett er faglige egenskaper uhyre få journalister kan, vil eller makter å tilby.

Da paven for en tid siden, utga sin bok «Crossing the Threshold of Hope,» fikk Noorberger en idé. I denne boken svarer paven på en rekke spørsmål stilt ham av den italienske veteran journalisten Vittono Messon.

Noorberger satte sammen et batteri av utfordrende spørsmål han og mange andre godt kunne tenke seg å høre pavens respons på.

Mange diplomatiske forbindelser og kontakter ble benyttet, for å nå fram til paven med spørsmålene og et ønske om tid til et intervju.

Som rettningsgivende for sitt planlagte pave intervju, tilbrakte Noorberger mye tid med pavens egne bøker og hyrdebrev. Der fant han nålevende paves mange kommentarer med hensyn til nærheten for Jesu gjenkomst, den katolske kirkes planlagte sentrale rolle som bereder for gjenkomsten, katolisismen i den nye økumeniske verdenskirken, pavens enorme fokus på dramatiske begivenheter i forbindelse med det forestående totusen årsjubileum og den økumeniske verdenskirkens samling på Sinai-sletten natten til år 2000,(med halv- skjulte indikasjoner, om at Gud da igjen vil møte og samle sitt folk der og innlede tusenårsriket.)

Etter en stund, var det ikke få betydningsfulle personer, også i det katolske systemet, som ville likt å vite hva paven ville svare. Både kardinal Ratzinger og Vatikanets statssekretær kardinal Rosario Casaloni, har vært delaktige med å påvirke en respons.

Før vi nevner noen av spørsmålene Noorberger ga paven, burde vi minne leserne om hva vi, og mange andre bibellesende protestanter, tror blir pavens rolle i den siste tid. Som ulike artikler i dette nyhetsbrevet alt har omtalt, leser vi ut av Daniels- og Åpenbaringsboken i Bibelen, at viktige aspekter av den katolske kirkes teologi og religiøs\politiske innflytelse, skal bli sentral i samlingen av alle kirkesamfunn til en ideologisk basert verdenskirke, før Jesu gjenkomst.

Som synlig koordinator for et system som uten tvil er advart mot i Guds Ord (Se Joh. Åp. kapitlene 13- 18), kan vi påstå, at den katolske kirke vil:

Fungere som pådriver i samlingen av alle kirkesamfunn under sin åndelige og ideologiske ledelse. (Se Åp 13, 3.8.12.14.16)

Være sentral i djevelens plan, med å etterligne Jesu gjenkomst før Guds Sønns virkelige annet komme.

Bygge en bro mellom djevelens okkulte, spiritistiske mirakler og kristendommen, både ved å normalisere "New Age" filosofi og ved å «selge» den katolske kirkes mirakelmystikk til andre kirkesamfunn. Denne læren har sine røtter i den ubibelske troen, at sjelen er udødelig og ble sammen med en rekke andre katolske dogmer adoptert av pavekirken fra hedenskapen. Leserne anbefales å besøke en katolsk bokhandel og selv se hvor mye okkult litteratur oppleves akseptabel av dette kirke systemet. Besettelser, spiritistisk automatskrift og åndsdiktering oppleves uproblematiske.

La oss med disse refleksjonene som bakgrunn, nevne noen av spørsmålene som er med i Noorbergers åpne brev til paven i Rom.

1. Aksepterer paven følgende uttalelse fra det katolske tidsskriftet «The Catholic Nationale.» «Paven er ikke bare Jesu Kristi Vikar (stedfortreder), men han er i sannhet Jesus Kristus selv, skjult under et forheng av menneskelig kjød.»

2. Katolske teologer har lenge påstått, at Åpenbaringsboken 12,1, henviser til jomfru Maria ved Fatima og at du, som nålevende pave, er tolket å være guttebarnet som er referert til i kap. 12,5. Vennligst kommenter.

3. Ser du noen forbindelse mellom kronen med 12 stjerner båret av kvinnen (Åp. 12,1) og EU's 12 sentrale nasjoner, samt guttebarnet (Åp.12,5) altså paven, som skal styre verden med jernstang?

4. Har paven satt seg som mål å gjøre den katolske kirkes tro og lære til rammen for en samlende verdenskirke?

5. Har du informasjon å gi, med hensyn til den nye verdensordning og de nylige Fatima budskapene fra jomfru Maria.

6. Kan du støtte den katolske for fatteren Malaelti Martin, som i sin bok »The Keys of This Blood,» skriver at «Paven insisterer, at verdens eneste håp for å samle alle i et geopolitisk religiøst system, er under romersk katolsk teologi.»

I skrivende stund, har ikke paven svart på Noorbergers spørsmål, eller bevilget han et intervju. Hvis Vatikanet har til hensikt å gi en respons, er det sannsynlig at hans mange teologiske rådgivere, trenger tid for å formulere taktiske og diplomatiske svar. Men mens vi venter på resultatet, er det trygt å vite, at Guds Ord har gitt svar på de fleste av Noorbergers spørsmål. Ja, alt Herren vil at hans barn skal vite om endetiden, er åpenbart i Bibelen. Det er bare så trist, at mange bekjennende kristne, setter menneskers meninger, kirkemøters vedtak, pastorers tolkninger og tradisjonenes tilfeldige utvikling, foran et «Så sier Herren.» (JB)opp topp