LEST MED SAKSEN 

 Søndag-Lov-Straff

NRK-fjernsynet offentliggjorde 17.7.94 at Oslo-lederen for Kr.F. Gunnar Prestegård, i avisen Dagen, viser til at det er skjedd en utglidning av folks søndagsvaner. Og her har han rett når han bruker betegnelsen vaner i forbindelse med helligholdelsen av søndagen, for både søndagens helligholdelse og mange andre helligdager er skapt av våre forfedre. Men er det da forsvarlig å anbefale straff og bøter for den som ikke har de rette søndagsvaner, når vi vet at også tro er underlagt utvikling-forandring i henhold til tid og nye beviser? Før det med lov ble påbudt å holde søndagen hellig - var det den syvende dagen - lørdagen - sabbaten fra Mosebøkene som ble helligholdt.
Lars Ragnvaldjord i Haugesunds avis.
 

Katolsk koalisjon.

Kristen koalisjon i USA skal etablere en egen avdeling for katolikker. Katolsk Allianse vil ha egne medlemslister, og vil være representert i alle 50 delstater. På lokalt plan vil de samarbeide nært med kristen Koalisjon i saker hvor de har felles interesse. Dagen 25.9.95
 

Religiøse lover vedtas i USA`s kongress
Mange med et Kristent livssyn, vil applaudere nyheten om at kristne lover nå vil bli presset gjennom i den amerikanske kongressen. Norske kristne dagsaviser og blader gjør ihvertfall det. Vi har tidligere i dette bladet, skrevet litt om profetiene i Daniels bok og Åpenbaringsboken i Bibelen, som forteller at kristne grupperinger i USA, vil slå seg sammen og lovfeste en kristendom, som til slutt ikke bare vil samstemme med hovedelementene i katolsk teologi, men som også vil etablere en religiøs\politisk makt allianse, som setter seg kraftig opp mot de som ikke vil være med på en tro og bekjennelse, som bygger på endringen av Guds bud og aksept av hedenske dogmer.
 
  1. Vi har også i tidligere utgaver av MVV, holdt våre lesere informert om det konservative valgresultatet i USA, og løftene valgvinnerne ga det amerikanske folket om innføring av religiøse lover som fremmer deres mål. Midt i september i år, kom det inn informasjon om framdriften i denne utviklingen, som vi ønsker å videreformidle til leserne. Det går sannsynligvis mot full seier for «The Christian Coalition,» og endrings kontrakten denne gruppen av konservative politikere ga det amerikanske folket. Forslagene de kom med, får nå parlamentariske garantier fra flertallet i republikanernes grupper i kongressen.


Newt Gingrich og Bob Cole, som leder hver sine kamre i Kongressen, har valgt å gjøre koalisjonens 10- punkts program, til sine egne gruppers politiske program og lover alle punktene vedtatt i inneværende valgperiode.

Personer som lenge har arbeidet for disse religiøse lovendringene, har tidligere stått fram og sagt, at dette kun er begynnelsen til en rekke religiøse lover de med sitt flertall, skal tvinge igjennom i USA. Representanter for denne grupperingen, har også gjort det klart, at en nasjonal søndagslov står på dagsordenen, men har måttet vente til folket har gått med på «mildere» religiøs lovgivning, som nå altså vil bli vedtatt som en del av 10-punkts programmet.

Flittige studenter av Åpenbaringsboken, vil ha lest om «dyret» mange tror symboliserer USA (Åp. 13,11), og som i samarbeid med den katolske antikristmakten,(vers 12), vil opprette et «bilde» (noe som ligner og står for det samme) av det katolske systemet,(vers 14), og etablere et maktsystem, som påtvinger mennesker å tilbe denne ideologien, ved å akseptere tegnet eller merket på maktens autoritet.(versene 1~ 17).

Bibelen kaller også sabbaten, lørdag, for et tegn eller merke på lojalitet mot himmelens Gud. 2.Mos.31,13. Lsek.20,12. Derfor har de som forstår disse profetiene, i over 150 år, ventet på endetidens «søndagslover,» som skal påtvinge denne tilbedelsen. Det er derfor vi med interesse leser, at den kristne koalisjonen i USA, nå selv sier at dette er deres mål og hensikt. Vi lever i den siste tid, og bør alle være oss det bevisst, når vi forholder oss til hva Gud vil med våre liv. (Hovedkilde "Dagen," 6.april.1995.) se forøvrig side 27.
 

Hva har skjedd?
Luther fulgte også den kirkelige tradisjon for inndeling av budene. Bibelens 2.bud - billedforbudet: du skal ikke gjøre deg noe bilde av Herren din Gud - var strøket av kirken i middelalderen. I stedet hadde man delt det siste av budene - i to, og således beholdt 10-tallet. Luther gjorde likeså. De reformerte derimot, kjente seg bundet av Bibelen, og slik er det kommet at Lutheranere og reformerte har to forskjellige budrekker. De lutherske og de romerske har derimot fellesskap. Merkelig nok.

Eivind Berggrav i Fornyelse av katekismen.
 
 


FUNN AV ANKERSTEIN I DØDEHAVET

Et medlem fra kibbutzen i En Gedi har funnet tre stenankre, hvor rester av fortøyningsrepene fremdeles er intakt. Dette er samme type anker- steiner funnet ved Noas ark, som vi tidligere har skrevet om her i MVV. Stenene som her er funnet viser seg også å være fra oldtiden, kanskje fra ca. 312 f.Kr.

Fra "TEL" tidsskrift for dansk selskap for bibelsk arkeologi.

Gap mellom jøder og konservative kristne i USA?
Anti-Defamation Leage B'nai B'rith som de siste årene har begynt å engasjere seg i politikk, har gått sterk ut mot konservative politikere og bevegelser. Særlig mot den voksende konservative kristne bevegelsen, som Pat Robertsen er en del av, og påstår at han har klart antisemitiske uttalelser i sin siste bok.
 

Mange sabbats holdere i England på 1600-tallet.

I oktober 1661 ble den engelske forkynneren John James arrestert og senere hallshuggd. Hans forbrytelse var hovedsakelig å framlegge Bibelens 7.dags sabbat som den rette hviledag. Mange kvinner og menn døde i fengsel eller ble henrettet av samme grunn. De valgte døden ffamfor å benekte en upopulær sannhet.

Mange protestanter i England søkte på denne tiden å videreføre en stagnert reformasjon ved å opponere mot ubibelske katolske dogmer.

Ja, rundt 1660 var sabbat/søndag spørsmålet et like hett debatt-tema i England som kvinnelige prester eller abort er for visse kretser i vår tid.

Puritanerne som de videregående reformatorene ble kalt, betraktet ikke helligholdelse av den 7.dag som en legalistisk forpliktelse, men som en helt selvfølgelig del av overgivelsen til Kristus med et ønske om å lyde og tjene Ham. De kjente også til Den Katolske kirkes endring av hviledagen. I et brev til høyesterett, omtalte Peter Chamberlain i 1682 pave makten som "Den trekronede lille horn forandreren av tider og lov," (se Daniels bok 7,8.25) En av datidens kjente forkynnere, Francis Bampfield (Pinner`s Hall menigheten i London), forkynte og skrev at helligholdelsen av Bibelens 7.dags sabbat var en naturlig del av protestanters forståelse av rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Det var en selvfølgelig komponent av den fullkomne lydighet som rettferdiggjørelse ved tro frembringer i Guds barn.

Klipp fra "The Seventh-day Men" Bryan W.Ball. Oxford University Press, England 1994)
 

1. MOSEBOK FUNNET GJEMT I DET KINESISKE SPRÅK!

De kinesiske skrifttegn er satt under lupen av C.H.Hang og Ethel R. Nelson og observasjonene er overraskende. Kineserne dro østover etter babels forvirring, likesom indianerne forteller fra sine overleveringer at de også gjorde. Med seg hadde kineserne historiene som vi kjenner fra l.Mosebok. Og da deres skriftegn ble utviklet var det naturlig å bruke eksempler fra
disse overleveringer når ord og vendinger skulle uttrykkes.

Tegnet for båt er således satt sammen av tegnene for; Munn (person), tallet åtte og transportmiddel. Tegnet for skape, er satt sammen av tegnene for; støv, liv/bevegelse og går. Dvs. Gud skapte en voksen som kunne gå med engang.

Tegnet for djevel er menneske/sønn, hage og hemmelig. Tegnet for frister er hagen, menneske , privat, djevel, trær og gjemt. Syndefallet i Edens hage blir videre beskrevet i ordet begynnelse (til synd) og er sammensatt av symbolene for kvinne, hemmelig og munn (for å spise).

Ordet sjel er sammensatt av djevel og sa. Forfatterne forklarer at læren om at sjelen lever udødelig uten kropp er fra djevelen. «Du skal visselig ikke dø». Da Abel døde og senere Adam, måtte djevelen klekke ut den falske teorien om at sjelen levde videre når kroppen døde.

Vi håper å komme tilbake til denne interessante boken i en senere artikkel. Fra « The Discovery  of Genesis (Kang & Nelson).opp topp