Dyrets bilde

Dyret fra jorden - del 6 | Kilde: Åp. 13:14-15
 Vi har i flere artikler belyst hvordan den karismatiske bevegelsen fra USA forfører verden  med spiritisme og hypnose. Vi har identifisert bevegelsen som  forfører, og vi har skissert  hvordan bedraget systematisk infiltrerer de fleste kirkesamfunn. Vi ønsker nå å plukke opp tråden i denne profetien, og finne ut hva Bibelen mener med uttrykket dyrets merke. 

Siste del av vers 14 gir oss en ledetråd for hvordan denne prosessen kommer til å utvikle seg videre. Vi leser; han (omtalte bevegelse) sier til dem som bor på jorden at de skal lage et bilde av det dyret som ble såret med sverdet og overlevde (pavemakten), vers 14. 
 

Et bilde.

 «Bildet» det henvises til, kommer fra det greske eikòn, som betyr en nøyaktig etterligning eller kopi. I 2. Kor. 4:4 er Kristus sagt å være Guds eikòn. Derfor sier han; den som har sett meg har sett Faderen, Joh. 12:45 og 14:9. For å kunne finne ut hva dette bildet (etterligningen eller kopien) er, må vi først ha klart for oss hvordan originalen så ut. Det dreier seg altså om en kopi eller etterligning av dyret fra havet, pavemakten. Hvordan var det den katolske kirke fungerte, og hva var årsaken til at denne kirken kunne forfølge og få drept dem som ikke ville lyde kirkens religiøse lover og dogmer? Det var kun ved å etablere et organisatorisk og ideologisk samarbeid mellom kirke og stat at denne forfølgelsen kunne settes ut i livet. På den måten kunne religiøs lovgivning påtvinges et lands borgere, og ulydighet straffes av verdslige myndigheter. Enkeltmenneskers religiøse frihet ble overstyrt av det første dyret (pavemakten) da denne kirken hadde full autoritet. Det var kirken som identifiserte kjetterne (de som ikke aksepterte pavemaktens blandingsreligion og forbud mot å lese Guds Ord), men det var staten, i samarbeid med presteskapet, som utførte fengsling, tortur og drap.

Hvis denne protestantiske tegn,- under- og mirakelbevegelsen skal lage en etterligning (kopi, bilde) av dette systemet, må altså protestantiske kristne grupperinger i USA først samle seg i en såpass stor majoritet at religiøse lover kan bli vedtatt. Deretter må overholdelse av disse lovene forårsake at katolsk lære blir påtvunget mennesker i et samarbeid mellom stat og kirke. Våre lesere bør merke seg at dette scenariet, i skrivende stund, er teknisk umulig i nåværende USA. Årsaken er, som alt nevnt i artikkelen USA i Bibelens profetier, at i dette landets grunnlov er stat og kirke fullstendig atskilt. Men vi har også tidligere lest (Åp. 13:1), at denne unge nasjonen, som ble sammenlignet med et uskyldig lam, skulle utvikle seg til å bli en nasjon som talte som en drage.
 

Bildet gjort levende.

 Vers 15. Han (den kristen-  protestantiske tegn,- under- og mirakel bevegelsen med utgangspunkt i USA), ble gitt makt til å gi ånde til dyrets bilde (altså gi makt til etterligningen av det katolske systemet hvor religiøse lover ble vedtatt og håndhevet i et samarbeid mellom kirke og stat), slik at dyrets bilde skulle snakke, og gjøre det slik at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, ble drept, Åp. 13:15. Andre oversettelser sier slik at dyrets bilde ble levende.

Her møter vi nye symboler. Ordet i grunnteksten som er oversatt gis ånde eller i noen bibler bli levende, kommer fra det greske pneuma som betyr ånd. Tolkningen vi kommer fram til må naturlig nok være i harmoni med både temaet og sammenhengen ordet står i. Vi finner det rimelig at betydningen er prosessen å sette ut i livet, gjøre gyldig eller implementere. En død lov er en lov som ikke håndheves. En lov som lever (har ånde eller er gjort levende) er en lov som er gyldig. Når bildet snakker, indikeres at det kommuniserer, uttrykker seg eller aktiviseres, noe som igjen betyr at de religiøse lovene begynner å virke. Dette verset forteller oss ganske enkelt at den omtalte kristne bevegelsen blir gitt makt (politisk og juridisk myndighet, autoritet og posisjon) til å få vedtatt de religiøse lovene slik at de håndheves.

Tillat oss å ta med et sitat her, fra en kristen forfatter og bibelgransker som skrev mange bøker og begynte sin virksomhet i 1840-årene. Vi tar det med for å vise at det ikke bare er i vår tid at disse profetiene blir tolket slik vi gjør det. For at USA skal kunne etablere dyrets bilde, må religiøse krefter kunne påvirke verdslige myndigheter slik at statens autoritet blir benyttet av kirken til å nå sine mål, Ellen G. White, fra boken Great Controvercy, side X.

I neste artikkel ser vi på temaet dyrets merke.
 Ved hjelp av mange gode fellessaker har den kristne bevegelsen vokst seg til en sterk maktfaktor i USA. Nå ønsker de at regjeringen skal styre slik de vil.
“Til loven (Torah) og til vitnesbyrdet! Hvis de ikke taler som (i samsvar med) dette ordet, får de aldri se morgen-røden.” (Jes.8,20) Gud har gitt oss en veiviser på hva som er lys eller mørke.


Jerry Fallwell var tidligere leder av Moral Majority. En organisasjon som ønsket å innføre religiøse lover i USA og bryte ned religions-friheten. I dag er han en sterk maktfaktor blant den kristne høyrebevegelsen. Pat Robertson til venstre, er en annen av de store forkjemperne for politisk innflytelse


Med den nye presidenten i USA og ikke minst den nye justisministeren Aschroft, håper det religiøse høyre å nå sine mål. Mange som kjemper imot religiøs intoleranse er i høy beredskap.
 


opp
topp

 
 
 
Mens Vi Venter - Nr. 30 (9. årgang) 2/2001
http://www.barukmedia.com/mvv