Mens Vi Venter

DEN STORE TIDSUKEN

 

Gud laget menneskenes første kalender. Allerede i skapelsen ble lysene på himmelen skapt for  å angi årstider, dager og år. I Guds kalender hadde 7-tallet en helt spesiell plass. Det representerte Guds fullendte skaperverk. Det representerte også en spesiell hvile. Denne hvilen er et spesielt samfunn mellom Gud og menneskene Han skapte. Tid ble satt til side med dette som formål.


7-dagers uken

2 Mos 16,23. “Da sa han til dem: Dette er hva Herren har sagt: I morgen er det sabbatshvile, en hellig sabbat for Herren. Bak det dere vil bake, og kok det dere vil koke. Legg til side alt som blir til overs, så det kan bli tatt vare på til neste morgen.
3 Mos 23,3: “I seks dager skal arbeidet gjøres, men den sjuende dagen er det sabbat med høytidelig hvile, en hellig samling. Da skal dere ikke gjøre noe arbeid. Den er Herrens sabbat overalt hvor dere bor”.

7 år syklusen ble kalt en år-uke
“I seks år skal du så til åkeren din, og i seks år skal du beskjære vingården din og samle inn avlingen fra den. Men i det sjuende året skal det være sabbat med høytidelig hvile for landet, en sabbat for Herren. Da skal du verken så til åkeren din eller beskjære vingården din. Det som vokser av seg selv etter høsten, skal du ikke høste inn. Du skal heller ikke samle inn druene fra de ustelte vintrærne, for det er et år med sabbatshvile for landet”.                     3 Mos 25,3.-5

7 x 7 spesielt hellig; ett sabbatsår + et jubelår
“Og du skal telle sju sabbatsår, sju ganger sju år. Tiden for de sju sabbatsårene blir da førtini år”,    3 Mos 25,8.
Alt dette var Guds forordning i Hans utvalgte land, Israel, og ikke noe menneskepåfunn.

Da de lot være å holde sabbatsåret i 490 år, la Gud landet øde i 70 år, mens folket var i Babylon. Det var så mange sabbatsår som de hadde uteglemt.
“Dette skjedde for at Herrens ord ved Jeremias munn skulle bli oppfylt, helt til landet hadde fått nyte sine sabbater. Alle dagene det lå øde, holdt det sabbat, helt til sytti år var oppfylt. 2 Krøn 36,21

Er 7-dagers uken også en del av en større plan?

Hva med tusenårsuke?
“Men de himler og den jord som er nå, blir ved det samme Guds ord spart til ilden ved tiden for de ugudelige menneskers dom og fortapelse. Men dette ene må dere ikke glemme, mine kjære, at for Herren er én dag som tusen år, og tusen år som én dag. 2 Pet 3,7-8

1000 år er som 1 dag

Offerlammet skulle vente i 4 dager før det ble slaktet.
I den forbindelse er det en interessant instruksjon jødene lærte. Offerlammet som skulle slaktes i påsken, ble valgt ut 4 dager i forveien, altså den tiende Abib. Lammet ventet og var klar fire dager før det ble slaktet. Jesus det sanne offerlam ventet i 4000 år (dager) slik åpenbaringsboken beskriver det, fra verdens grundvold ble lagt. (Åpenbaringen 13:8).
Mange kristne og rabbinske tradisjoner har prøvd å forklare hva disse fire dagene skulle symbolisere. Synspunktene har vært forskjellige. Men her representerer en dag 1000 år, og når tidens fylde var inne.(Mark 1:5) kom Han som profetien omhandlet.

På den tredje dag skal han reise oss opp.
Kom og la oss vende om til Herren! For Han har revet i stykker, men Han skal også lege oss. Han slo, men Han skal også forbinde oss. Han skal gjøre oss levende etter to dager. På den tredje dag skal Han reise oss opp, så vi skal leve for Hans åsyn”. Hos 6,1.2 
Etter 4 dager, eller fire tusen år fra Adam, blir Jesus korsfestet. Så vil det bli nye to dager eller to tusen år før den tredje dagen eller et tusen år da vi skal blir reist opp for å være i Guds vidunderlige rike. Oppstandelsen skjer altså på den tredje dagen altså når de 3000 år begynner.

 

7  måneder satt til side hvert år i den jødiske kalender.
Det er interessant at av de 12 måneder vi har vært år, er det 7 av dem som er satt til side for fastsettelse av fester. Kun 7 måneder med fastsatte høytider som skulle være en skygge av det som skulle komme. 
Alle de gammeltestamentlige festene fikk eller får sin oppfyllelse i det nye. Høstens festdager var et symbol på endetiden.
SE SKJEMA side 20

Sabbatshvilen kommer
 “Derfor gjenstår det en sabbatshvile for Guds folk.  Hebr 4,9
6000 arbeidsdager + 1000 år i sabbats-hvile. Landet vil ligge udyrket og de frelste vil hvile.  Se, Herren gjør jorden tom og legger den øde, omvelter dens overflate, og dem som bor der sprer Han omkring. Hvordan går det med dem? .....Jorden sørger og visner bort, verden svinner bort og visner. De stolteste folk på jorden svinner bort. Jorden blir vanhelliget av dem som bor der, fordi de har overtrådt lovene, brutt forskriften og aktet den evige pakten for intet. Derfor blir jorden fortært av forbannelsen, og det er de som bor på den, som må bære skylden. Derfor brennes de som bor på jorden, og de menneskene som blir igjen, er få”.  Og hvor er de få som blir igjen? Jes 24,1, 4-6
Det er her himmelen kommer inn. Jesus sa; “I Min Fars hus er det mange rom. Hvis ikke, ville Jeg ha sagt dere det. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Når Jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal Jeg komme igjen og ta dere til Meg. For der Jeg er, der skal også dere være. Dere vet hvor Jeg går, og dere kjenner veien.”  Joh 14,2-4 I

Hvor dro Jesus? Til himmelen, mens de så på. Når starter sabbatshvilen? Når Han kommer tilbake for å ”ta dere til meg”.
Skal vi bare være i himmelen i 1000 år? Ja, etter dette skriver Johannes etter en åpenbaring han fikk se, at de som får del i den første oppstandelsen: levde og regjerte med Kristus i tusen år. Paulus sier at den første oppstandelsen skjer når Jesus kommer:

Når 1000 års sabbatshvile er over skjer det noe nytt:
“Og  jeg, Johannes, så den hellige Staden, Det nye Jerusalem, komme ned fra Gud ut fra himmelen, gjort i stand som en brud smykket for sin brudgom”. Åp 21,2 Vi vet at dette skjer etter de tusen år fordi i kapitlet før får vi vite:  “Når så de tusen år er omme, skal Satan slippes fri fra sitt fengsel.  Hva gjør han da? Jo han forfører de som ikke er i staden; og de drog opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede staden. Og ild falt ned fra Gud fra himmelen og fortærte dem. Åp 20,7.9
Sabbatshvilen er over, en ny tid kommer
 “Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var blitt borte, og havet er ikke mer. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte.”
Åp 21,1.4
Den store årtusenuken er over! En ny tid starter.

 

Kan vi regne oss fram til når de 6000 årene er omme?
Ja, med noe feilmargin så kan vi det. De største og beste bibelforskere har ikke så store problemer  med å regne det ut fra de opplysninger Bibelen selv gir. Likevel er det noen problemområder som f.eks. i ættetavlen etter Noa. Arpaksad var Sems førstefødte. Men hvem var Sems sønn? I følge GT var det Sjelah. I følge NT og Septuanginta var det Kenan. Jødiske tradisjoner hevder at Kenan begynte med astrologiske forbudte aktiviteter og ble straffet med blant annet utelukkelse fra ættetavlene. Utstøtelse med andre ord. Hvor gammel var han da han fødte Sjelah? Det vet vi  ikke. Her tipper vi 30 år, for å få han plassert i utregningen.
Den syvende dagen                                            I himmelen! Sabbatshvile i 1000 år

 

Skal dagene regnes fra Skapelsen eller fra syndefallet? Ingen vet hvor lenge Adam og Eva var i paradiset før de falt i synd. En jødisk tradisjon sier 7 år.   Bibe

 

len sier også at trengselstiden mot slutten vil bli forkortet. Dagen og timen kjenner ingen. Heller ikke det nøyaktig året.
Kun Gud kjenner den nøyaktige tid. Ikke engang Sønnen eller englene vet. Men vi vet at vi er svært, svært nær. Matt.24:36

Hva om?
Hva om  tidsregningene fra bibelen stemmer? Hva om det bare er noen få år igjen, kanskje ett eller to?  Du har bare to sommerferier igjen? To år for din karriere? Vil det bety noe for deg? Dine prioriteringer? Din tid eller ditt pengebruk?
Er vi blitt altfor trygge på at alt går bra til slutt?  Eller har vi en jobb å gjøre med oss selv, og med den oppgaven Gud ga ALLE sine etterfølgere.
Tiden nå er avgjørende for vår frelse.

Vår beredelse og misjon
Vår beredelse innebærer å gi slipp på oss selv, bli født på ny og bli fyllt og ledet av Ånden. Uten denne personlige forvandling skal vi ikke se Guds rike. 
Jesus svarte og sa til ham: “Sannelig, sannelig sier Jeg deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.” Joh 3,3.
“Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden”, Rom 8,1. Det er definisjonen!

Beredelsens ABC:
Be, vær våken,  bli født på ny!
 “Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt”.  2 Kor 5,17.

Selvet som må dø
Vi må korsfestes med Kristus:         
“Så sa Han til dem alle: Hvis noen vil komme etter Meg, da må han fornekte seg selv og daglig ta opp sitt kors og følge Meg”,   Luk 9,23.

Ikke tenke på seg selv.
“Disse er skamflekker ved kjærlighetsfestene deres. Mens de fryktløst fester sammen med dere, tjener de bare seg selv.De er skyer uten vann, som blir drevet omkring av vindene, sene høsttrær uten frukt, to ganger døde, revet opp med røttene”, Jud 1,12 .
“For jeg frykter at jeg ikke skal finne dere slik jeg ønsker når jeg kommer, og at jeg skal bli funnet av dere slik dere ikke ønsker. Jeg frykter at det vil være stridigheter, misunnelse, utbrudd av vrede, selvhevdelse, baktalelse, sladder, hovmod og opprør”, 2 Kor 12,20.
“Ha samme sinn overfor hverandre! Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til de lave! Vær ikke selvkloke!”Rom 12,16.
“Gjør ikke noe ut fra ønske om egen nytte eller lyst til tom ære, men enhver skal med ydmykt sinn anse de andre høyere enn seg selv. Ingen av dere må bare trakte etter det som er best for en selv, men også etter det som gagner andre”, Fil 2,3-4.
“For hvor det er misunnelse og selvhevdelse, der er det også forvirring og all slags ond gjerning”, Jak 3,16
Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.
“Og Han er Selv soningen for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens”.
“Og dette er løftet som Han Selv har gitt oss, det evige liv”, 1 Joh 1,8.  2;2.25.
“Hver den som kommer til Meg og hører Mine ord og gjør etter dem, Jeg skal vise dere hvem han er lik:  Han er lik et menneske som bygde et hus, som gravde dypt og la grunnmuren på fjellet. Og da vannflommene steg og vannstrømmen brøt voldsomt mot huset, kunne den ikke rokke det, for det var grunnlagt på fjellklippen”,
Luk 6,47-48.
“Og etter at Han var blitt fullendt, ble Han opphavsmann til evig frelse for alle dem som lyder Ham”, Hebr 5,9.
“Og vi er Hans vitner om alt dette som har hendt, og det er også Den Hellige Ånd som Gud har gitt til dem som lyder Ham”, Apg 5,32
“Men hvorfor kaller dere Meg Herre, Herre, og gjør ikke det Jeg sier?” Luk 6,46.
“Han drog meg opp fra den grusomme avgrunnen, ut av den gjørmete leiren. Han satte mine føtter på klippen, og trygget mine skritt”, Sal 40,3.
“Men må det være langt fra meg å rose meg av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved Ham er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. For i Kristus Jesus betyr verken omskjærelse eller mangel på omskjærelse noen ting, men en ny skapning”, Gal 6,14-15.

Når denne forvandling har funnet sted vil vårt største ønske og trang være å hente mennesker inn i Guds fellesskap og advare om de kommende katastrofer som vil ramme alle som ikke har Guds segl i sine panner.
Det er så mange mennesker der ute! Oppgaven kan virke helt håpløs. Gud ber oss bare om å så, og å oppføre oss slik at mennesker blir tiltrukket av Faderens kjærlighet. Da vil søkende mennesker som ånden taler til, komme. Snart vil evangeliet skinne i et lys vi aldri før har sett det. Det vil overstige pinsefestens dag!

Inspirerende sitater:
“Når den tredje engels budskap vokser til et høyt rop (Åp.18;1), vil stor kraft og herlighet ledsage forkynnelsen. Guds folks ansikter vil skinne med et lys fra himmelen.” 7 T 17

 

En tredjedel av himmelens engler ble forført. Eva og Kain, hennes førstefødte, ble forført. Alle på åtte nær ble forført, på syndflodens tid. Mange av de religiøse
lederne på Kristi tid ble forført, enda de var vitne til at Guds Sønn utførte noen
av sine største mirakler,” EGW. 5  T 394
 (Spirutal Gifts. Bind 2, side 277),

 

I de siste dager når satans makt intensiveres, kommer han til å forføre endog de utvalgte, om mulig. (Matt. 24,24). Fordi satans fristelser øker i kraft, er den tid vi lever i, full av fare for Guds barn”
(Counsels to Teachers, side 322).

 

“Vi må føre en stadig kamp mot selviskhet og fordervelse i det menneskelige hjerte. . De som glemmer Gud, selv om det bare er for en time eller et øyeblikk, går på en farlig sti.” 5 T 397:

 

“Men ta dere i vare, så ikke deres hjerter blir tynger av rus, drukkenskap og bekymringer for dette livet, slik at den dagen skulle komme uventet over dere.
For den skal komme som en snare over dem som bor på jorden. Våk derfor og be alltid om at dere skal bli holdt verdige til å unnslippe alt dette som skal skje, og til å bli stående for Menneskesønnen”
Luk. 21:34-36

 

Ta det på alvor! Tiden er nær.


Tilbake:
opp
topp
 
Mens Vi Venter - Nr. 53 (16. årgang) 3 / 2008
Les hundrevis av artikler her:
http://www.mensviventer.no